Kilka dni temu – 15 maja 2017 r. NSA podjął uchwałę w sprawie II FPS 1/17 – w której stwierdził, że przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę jawną podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W sprawie tej chodziło o taki stan faktyczny, w którym suma kapitałów zakładowego i zapasowego spółki akcyjnej podlegającej przekształceniu miała odpowiadać majątkowi spółki jawnej, zatem generalnie nie doszłoby do zwiększenia majątku spółki jawnej. W związku z tym zdaniem Spółki nie było podstaw do opodatkowania przekształcenia pcc.

Dodatkowo w skardze kasacyjnej strona podniosła, że tego typu przekształcenie jest czynnością restrukturyzacyjną, zaś spółka jawna powinna być dla tej czynności traktowana zgodnie z Dyrektywą unijną jako spółka kapitałowa.

O podatku od czynności cywilnoprawnych w spółkach komandytowych była mowa w jednym z artykułów na blogu pt. „Przekształcenie spółki z o.o. w komandytową bez pcc – korzystny wyrok WSA”. Z kolei interpretacji ogólnej MF dotyczącej spółek komandytowo-akcyjnych była mowa w innym z wpisów.

Gdyby tak podejść do tematu to możliwe byłoby przyjęcie, że przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę jawną powinno być podatkowo potraktowane jako przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową. Takie natomiast przekształcenie nie rodzi konieczności zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wobec rozbieżności w tym temacie NSA postanowił, że rozpoznanie sprawy wymaga uchwały NSA w składzie 7 sędziów, który to skład w dniu 15.05.2017 r. wskazał, że:

„W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2009 r., opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają, na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 3 w zw. z ust 1 pkt 1 lit. k) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 ze zm.) czynności prawne zmiany umowy spółki, polegające na przekształceniu spółki akcyjnej w spółkę jawną”.

Uzasadnienia uchwały jeszcze nie ma, nie wiadomo zatem jak wygląda szczegółowo argumentacja NSA.

Jednak jeśli planujesz tego typu transakcję tj. przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę jawną – musisz mieć na uwadze także konieczność zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Ostatnio nawiedził mnie klient, a dokładniej Prezes Zarządu spółki z o.o., który przy okazji innych tam spraw przedstawił mi swój nowy problem podatkowy.

Otóż jego spółka dokonała korzystnej sprzedaży jednej nieruchomości, ale jeszcze nie zdecydowała się na inną inwestycję. Tym samym stała się posiadaczką dość pokaźnej kwoty umieszczonej – póki co – na rachunku bankowym.

Żeby nie marnotrawić finansów – każdy wie jak nisko są dziś opodatkowane depozyty bankowe – klient wpadł na pomysł, żeby pożyczyć część uzyskanych środków innemu podmiotowi na kilka miesięcy. Takiej pożyczki jego spółka udzieliła już kiedyś innej spółce, kwota pożyczki została zwrócona a pożyczkodawca zarobił na odsetkach. Zatem analogiczna koncepcja pojawiła się i teraz……

Oczywiście nie ma przeszkód, żeby spółka udzieliła pożyczki innej spółce. Pewne problemy mogłyby się pojawić ewentualnie w przypadku pożyczki na rzecz konsumentów – bo to akurat reguluje Ustawa o kredycie konsumenckim i są to dość skomplikowane zasady. Na całe szczęście nie na tym miała polegać działalność pożyczkowa mojego klienta.

Ale pojawiły się tutaj dwa problemy:

1) spółka klienta nie miała w PKD odpowiedniego zapisu przewidującego ten rodzaj działalności,

2) klient zastanawiał się, czy z tytułu udzielenia tej pożyczki jego spółka  będzie faktycznie podatnikiem VAT, skoro do tej pory tylko raz pożyczyła innemu podmiotowi swoje wolne środki.

Odpowiedź na te kwestie przynosi m.in. jedna z ostatnich interpretacji podatkowych tj. interpretacja Dyrektora KAS z dnia 10 maja 2017 r. nr 0111-KDIB3-2.4012.62.2017.1.SR.

Rozwiązanie mieści się generalnie w jednym sformułowaniu interpretacji:

„Czynności polegające na udzielaniu oprocentowanych pożyczek pieniężnych stanowią odpłatne świadczenie usług i podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Udzielanie pożyczek przez podatnika podatku od towarów i usług spełnia przesłanki uznania tych czynności za podlegające opodatkowaniu, niezależnie od częstotliwości i celu ich udzielenia, czy statusu nabywcy. Udzielanie bowiem pożyczek przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w związku z jej prowadzeniem, można identyfikować i zaliczać do zawodowej płaszczyzny jednostki, a więc uznać za rodzącą obowiązki w podatku od towarów i usług, nawet gdy te czynności nie znajdują się w jej zakresie przedmiotowym. Zatem pożyczkodawca działa w charakterze podatnika VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, a czynność udzielenia przez pożyczkodawcę pożyczki stanowi czynność wykonywaną w ramach działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy”.

Zatem niezależnie od tego czy PKD Twojej firmy zawiera oznaczenie działalności pożyczkowej, czy nie, udzielając pożyczek innym podmiotom możesz występować w charakterze podatnika VAT.

Oczywista musisz przy tym pamiętać, że usługi finansowe są zwolnione z podatku VAT.

15% CIT nie dla każdej spółki

Małgorzata Gach09 maja 2017Komentarze (0)

Kiedyś w historycznym już bardzo wpisie pisałam o zmianach w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania stawki 15% CIT.

Słowo stało się ciałem i faktycznie regulacja ta weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Ważne jest przy tym jednak, że abyś mógł zastosować ten niższy podatek:

  • musisz być małym podatnikiem czyli ważne jest żeby Twoja spółka w poprzednim roku nie przekroczyła 1.200.000 Euro przychodów (łącznie z podatkiem należnym) albo też
  • dopiero teraz zdecydowałeś się na założenie spółki z o.o.  

No dobrze, ale co zrobić, jeśli przychody Twojej spółki z jej działalności mieściły się w limicie 1.200.000 Euro ale jednocześnie Twoja spółka była wspólnikiem jakiejś spółki osobowej. Skoro była wspólnikiem to przypadały na nią także – w określonym procencie – także przychody i koszty tej spółki osobowej.

Zatem czy dla zastosowania stawki 15% CIT ważne są tylko faktyczne przychody z działalności realizowanej przez Twoją spółkę czy też trzeba jeszcze doliczyć przychody (w odpowiednim procencie) z działalności spółki osobowej?

Odpowiedź na to pytanie – niestety negatywną przynosi interpretacja indywidualna Dyrektora KAS z dnia 29 marca 2017 r. nr 2461-IBPB-1-3.4510.19.2017.1.TS.

Generalnie nie wdając się w jakieś bardziej zaawansowane wyjaśnienia Dyrektor KAS uznał, że:

„dla potrzeb ustalenia statusu „małego podatnika”, o którym mowa w art. 4a pkt 10 updop, należy brać pod uwagę wartość całej sprzedaży, dokonywanej przez Spółkę, która w rozpatrywanej sprawie jest podatnikiem zarówno w odniesieniu do wypracowanego przez siebie dochodu (opodatkowanie na poziomie samej Spółki), jak i w odniesieniu do dochodu uzyskiwanego ze sprzedaży dokonywanej przez spółkę komandytową, proporcjonalnie do posiadanych w niej udziałów (opodatkowanie na poziomie wspólników spółki komandytowej)”.

Można się z tym zgadzać lub nie, ale jeśli jesteś w takiej sytuacji i nie uwzględniłeś udziału Twojej spółki w zyskach spółki osobowej, której jest wspólnikiem – dokonaj niezbędnych przeliczeń….

Każdy kto ma do czynienia choć w niewielkim zakresie z podatkami wie, że dla organów podatkowych podstawa to słowo pisane. Przy czym niekoniecznie chodzi tutaj o treść przepisów prawa podatkowego 🙂

Można zatem działać w oparciu np. o interpretację ogólną Ministra Finansów a najlepiej mieć pisemną interpretację podatkową dotyczącą indywidualnej sprawy podatnika, oczywiście potwierdzającą jego stanowisko.

Natomiast niedawno tj. od tego roku weszły w życie przepisy, które wprowadziły też w podatkach pojęcie tzw. utrwalonej praktyki interpretacyjnej. Co ważne – generalnie zastosowanie się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, powinno podatnika chronić, niemal tak jak interpretacja indywidualna.

Praktyka interpretacyjna OK., ale „utrwalona”? Jak powinieneś to rozumieć?

Ustawodawca pokusił się w tym zakresie nawet o podanie W Ordynacji Podatkowej definicji legalnej. I tak:

„Przez utrwaloną praktykę interpretacyjną, (…), rozumie się wyjaśnienia zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego, dominujące w interpretacjach indywidualnych wydawanych w takich samych stanach faktycznych lub w odniesieniu do takich samych zdarzeń przyszłych oraz w takim samym stanie prawnym, w trakcie okresu rozliczeniowego (…) oraz w okresie 12 miesięcy przed rozpoczęciem tego okresu rozliczeniowego”.

„W przypadku gdy do okresu rozliczeniowego, (…) oraz okresu 12 miesięcy przed rozpoczęciem tego okresu rozliczeniowego zastosowanie mają wydane w odniesieniu do takiego samego zagadnienia interpretacja ogólna lub objaśnienia podatkowe, wydane w takim samym stanie prawnym przed rozpoczęciem lub w trakcie okresu rozliczeniowego, (…) począwszy od dnia opublikowania takiej interpretacji ogólnej lub zamieszczenia takich objaśnień podatkowych przez utrwaloną praktykę interpretacyjną, (…) należy rozumieć odpowiednio wyjaśnienie zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego wynikające z interpretacji ogólnej lub wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego, dotyczące stosowania tych przepisów, zawarte w objaśnieniach podatkowych”.

Zaznaczyć trzeba, że przez okres rozliczeniowy, który jest tutaj tak istotny, w przypadku podatków nierozliczanych okresowo, rozumie się miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy w danym podatku.

Pomijając już, że ww. przepis napisany jest „po chińsku” – dla Ciebie istotne powinno być to, że:

  • możesz się powoływać na utrwaloną tj. dominującą linię orzeczniczą wynikającą z indywidualnych interpretacji podatkowych wydawanych co najmniej w okresie 12 miesięcy przed Twoim okresem rozliczeniowym i oczywiście w trakcie tego okresu rozliczeniowego,
  • w przypadku istnienia interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych – decyduje treść interpretacji ogólnej lub objaśnienia przepisów prawa podatkowego i na nie możesz się powoływać.

Wszystko byłoby dobrze gdyby nie to, że np.:

  • interpretacje podatkowe muszą być wydane w takich samych stanach faktycznych lub w odniesieniu do takich samych zdarzeń przyszłych oraz w takim samym stanie prawnym jak w Twoim przypadku,
  • nie wiadomo jak rozumieć pojęcie „dominujących” wyjaśnień zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego tj. jak ustalić czy interpretacje w danym temacie są jeszcze dominujące czy już nie,
  • wątpliwość budzi to jak rozumieć dokładnie „okres rozliczeniowy”.

Zatem jeśli chciałbyś zastosować się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, oczywiście możesz to zrobić.

Wydaje się jednak, że póki co należy do tego tematu podchodzić dość ostrożnie.

Z wielką radością informuję, że tworzony przeze mnie z większym bądź mniejszym powodzeniem od kilku lat blog podatkowy poświęcony podatkom w spółkach uzyskał nowy wygląd i dołączył do blogów prawniczych w grupie web.lex Rafała Chmielewskiego.

Mam nadzieję, że nowa szata graficzna będzie się podobać, a teksty będą zachęcać do komentowania czy wymiany poglądów 🙂

Podatki rządzą światem i czy chcemy czy nie, to raczej prawdziwe stwierdzenie.

A zatem do szybkiego i owocnego kontaktu 🙂