Post image for Zarząd sukcesyjny a podatki

Zarząd sukcesyjny a podatki

Małgorzata Gach21 listopada 2017Komentarze (0)

Trwają prace nad ustawą wprowadzającą całkowite novum w prawie polskim – tzw. zarząd sukcesyjny, który ma umożliwić bezproblemową kontynuację przedsiębiorstwa po śmierci właściciela firmy. Jak dotychczas – w zasadzie tylko darowizna przedsiębiorstwa dokonywana jeszcze za życia przedsiębiorcy pozwalała na „jaką taką” kontynuację działalności przedsiębiorcy, np. przez jego dzieci. Co się zmieni po 1 stycznia 2018 r.?

 

[kliknij aby kontynuować…]

Ulga na prace badawczo-rozwojowe

Małgorzata Gach02 listopada 2017Komentarze (0)

ulga na prace badawczo-rozwojowe Podatki w spółkach Małgorzata GachOd 2016 r. w przepisach ustaw o podatkach dochodowych obowiązuje ulga innowacyjna czyli ulga na prace badawczo-rozwojowe. Generalnie polega ona odliczeniu od podstawy opodatkowania tj. dochodu określonych wydatków – stanowiących tzw. koszty kwalifikowane. Oczywiście odliczeniu nie podlegają wszystkie wydatki na prace badawczo-rozwojowe a tylko te, które zostały opisane w ustawie i to nie w całości ale w dość istotnym procencie.

Kiedy możesz skorzystać z ulgi na prace badawczo-rozwojowe?

Tytułem przykładu, jeśli Twoja firma będzie:

 • prowadzić prace nad wdrażaniem nowych produktów albo też usług,
 • albo też ulepszać produkty/usługi już oferowane,

to będziesz miał prawo doliczenia od dochodu m.in. wydatków:

 • na wynagrodzenia dla pracowników (łącznie ze składkami na ZUS), jeśli te wydatki będą dotyczyć pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej,
 • na nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową;
 • na ekspertyzy, opinie, usługi doradcze itp., a także nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

Ważne!

Odliczeniu nie podlegają wydatki, które w jakiejkolwiek postaci zostały zwrócone podatnikowi np. w ramach dotacji. Ulga na prace badawczo-rozwojowe nie przysługuje także podmiotom, które w danym roku prowadziły działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Ile możesz odliczyć w ramach ulgi na prace badawczo-rozwojowe?

Jeśli chodzi o wartość odliczenia kosztów kwalifikowanych to obecnie:

 • dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców – odliczeniu podlega 50% kosztów kwalifikowanych,
 • dla pozostałych podatników – limit odliczeń wynosi 50% lub 30% zależnie od rodzaju wydatku.

Ważne!

Procedowana obecnie przez Sejm Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej zakłada generalne odliczenie od dochodu 100% kosztów kwalifikowanych. Ustawa ta przewiduje także dalsze korzystne zmiany w zakresie ulgi na prace badawczo-rozwojowe. Powinna wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Jeśli zatem w ramach swojej działalności realizujesz pewne prace, które można byłoby zakwalifikować do prac badawczo-rozwojowych, zapoznaj się z regulacjami na ten temat. Jeśli coś będzie niejasne, zapytaj 🙂

własne cele mieszkaniowe Podatki w spółkach Małgorzata GachJednym z najbardziej popularnych tematów podatkowych u osób fizycznych jest kwestia przeznaczenia środków ze sprzedaży nieruchomości prywatnych przed upływem 5 lat na nabycie kolejnego lub kolejnych mieszkań wynajmowanych następnie podmiotom trzecim. Jak to się ma do przeznaczenia środków na zaspokojenie własnych celów mieszkaniowych – to jest pytanie.

Oczywiście zdaniem organów podatkowych zaspokojenie własnych celów mieszkaniowych to tylko taka sytuacja, w której podatnik w lokalu tym zamieszka i to od razu po jego nabyciu i najlepiej, żeby mieszkał tam przez całe życie L.

Sądy administracyjne zajmowały w tym zakresie różne stanowiska i bardziej konserwatywne, i bardziej liberalne. Pisałam już o tym we wpisie pt. Własne cele mieszkaniowe a nabycie lokalu pod wynajem.

W ostatnim czasie NSA ponownie zajął się w tym temacie. Chodzi tutaj o wyrok NSA z dnia 17.05.2017 r. II FSK 1053/15.

W wyroku tym NSA zajmował się sprawą podatnika, który za inne mieszkanie nabył – jak wskazał na własne cele mieszkaniowe dwa mieszkania (w tym jedno częściowo za kredyt). Wnioskodawca planował, że w przyszłości oba mieszkania zostaną przeznaczone dla jego dzieci. Wcześniej natomiast oba lokale miały być wykorzystywane pod wynajem. Środki z wynajmu miały być wykorzystane na spłatę kredytu oraz pokrywanie bieżących kosztów utrzymania lokali.

NSA w ww. wyroku wskazał, że:

 • Dokonując jednak wykładni art. 21 ust 1 pkt 131 u.p.d.o.f., nie można poprzestać wyłącznie na wykładni językowej tego przepisu, tracąc tym samym z pola widzenia cel, jaki ustawodawca zamierzał osiągnąć regulując tę materię. 
 • Odczytanie wyłącznie verba legis art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 u.p.d.o.f. powodowałoby, w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, niedopuszczalne zawężenie omawianego zwolnienia. Należy zaakcentować, że będące przedmiotem rozpatrywanej sprawy zwolnienie zastąpiło ulgę meldunkową. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego celem przedmiotowego zwolnienia było wspieranie różnych form budownictwa mieszkaniowego poprzez zwolnienie od opodatkowania dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, wydatkowanego na własne cele mieszkaniowe, wymienione w art. 21 ust. 25 pkt 1-3 u.p.d.o.f..
 • Ustawodawca w odniesieniu do omawianego zwolnienia posługuje się zwrotem niedookreślonym „własnych celów mieszkaniowych”. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego zwrotu tego nie można jednak zawężać. Ustawodawca w żaden sposób nie limituje bowiem lokali, które podatnik może nabyć. To zaś, czy podatnik w drodze nabytych lokali realizuje własne cele mieszkaniowe, bądź jego działania wypełniają znamiona prowadzenia działalności gospodarczej, wymaga indywidualnej oceny w konkretnym stanie faktycznym”.

Z wyroku tego w szczególności wynika zatem, że:

 • Nabycie nawet kilku nieruchomości nie przesądza wprost, że nie mogły być one nabyte na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych,
 • Przepisów tych nie należy traktować zawężająco, chodzi bowiem także o wspieranie budownictwa mieszkaniowego,
 • Każda taka sytuacja wymaga indywidualnej analizy, interpretacja podatkowa nie jest właściwym sposobem rozpoznawania tego typu spraw.

Jak zatem widzisz „własne cele mieszkaniowe” to temat rzeka. Ale poddawać się w żadnym razie nie należy, nawet jeśli wydaje się, że nic się już nie da zrobić.

 

Interpretacja ogólna po wyroku NSA?

Małgorzata Gach09 października 2017Komentarze (0)

Kilka dni temu pojawiła się informacja na temat projektu ustawy o zmianie niektórych  ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (projekt z 27 września 2017 r.).

Oczywiście życie pokaże, czy i w jakim zakresie ustawa ta wejdzie w życie.

Na pewno część ze zmian tj. np. podwyższenie limitu dla „małych podatników” (pisaliśmy o tym TUTAJ) czy możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów małżonka lub małoletnich dzieci, a także małżonków i małoletnich dzieci wspólników – ma charakter pozytywny. Reszta ? – się zobaczy.

Ustawa wprowadzać ma także zmiany do Ordynacji podatkowej.

Ma się tutaj pojawić art. 14a § 3a zgodnie, z którym:

„W przypadku, gdy w wyniku wykonania wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego wydana zostanie interpretacja indywidualna rozbieżna z poprzednio wydanymi interpretacjami indywidualnymi w takich samych stanach faktycznych lub zdarzeniach przyszłych oraz w takim samym stanie prawnym, minister właściwy do spraw finansów publicznych wydaje z urzędu interpretację ogólną”.

Uzasadnieniem wprowadzenia ww. zmiany jest okoliczność, że „Sytuacja, gdy w obrocie prawnym funkcjonują rozbieżne interpretacje indywidualne z punktu widzenia podatników narusza zasady pewności i bezpieczeństwa prawnego” i że  takiej sytuacji Minister powinien wyrazić swoje stanowisko w interpretacji ogólnej dającej ochronę wszystkim, którzy się do niej zastosują.

Z uzasadnieniem takim można się generalnie zgodzić, ale trudno mi sobie wyobrazić jak ten przepis ma w praktyce działać.

Czy interpretacja ogólna Ministra Finansów ma być zbieżna z wyrokiem NSA? A jeśli wyrok NSA będzie korzystny dla podatników a nie dla budżetu Państwa? Dotychczas w znaczącej ilości przypadków pomiędzy poglądami sądów administracyjnych a organów podatkowych istniały istotne rozbieżności.

Jak się będzie miała do tego interpretacja ogólna po wyroku NSA?

Co jeśli w dalszej kolejności NSA zmieni swój pogląd na daną sprawę? Linie orzecznicze NSA zmieniają się dość często, o czym doskonale wiedzą i podatnicy, i doradcy podatkowi.

Może trzeba się odnieść jedynie do uchwał NSA a nie wyroków zwykłych składów NSA?

Pytań i wątpliwości jest tutaj wiele, a samo uzasadnienie do projektu ustawy też nic konkretnego do tematu nie wnosi.

Miejmy nadzieję, że w trakcie dalszych prac legislacyjnych kwestie te zostaną doprecyzowane.

Inaczej pytanie jak ww. przepis wprowadzający nową instytucję interpretacji ogólnej po wyroku NSA będzie interpretowany czy stosowany. W szczególności czy nie będzie wykorzystywany tylko w kierunku zapewnienia dalszych wpływów budżetowych.

Kolejne „NIE” dla wirtualnego biura

Małgorzata Gach23 września 2017Komentarze (0)

Wirtualne biuro czyli miejsce zapewniające co najmniej adres do korespondencji, przekazywanie tejże korespondencji i inne dodatkowe usługi jak miejsce na spotkania z kontrahentami, wysyłanie poczty itp. – miało w zamyśle ułatwiać prowadzenie działalności głównie mniejszych firm, zmniejszając koszty ich funkcjonowania.

No ale temat wirtualnego biura budzi już od jakiegoś czasu spore wątpliwości, przy czym nie chodzi generalnie o taką konstrukcję w ogóle ale o problem rejestracji podatników VAT.

Na temat stanowiska NSA w tym temacie była mowa m.in. w artykule pt. Wirtualne biuro – niekorzystne orzeczenie NSA.

Jeśli zatem chciałbyś zarejestrować działalność gospodarczą czy to jednoosobową czy też spółkę w wirtualnym biurze powinieneś wiedzieć, że Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że:

 • Adres siedziby podatnika musi być adresem faktycznego miejsca, w którym funkcjonuje zarząd przedsiębiorstwa i zapadają istotne decyzje dotyczące ogólnego nim zarządzania.
 • Adres taki musi zawierać nazwę miejscowości, ulicy, numer budynku oraz lokalu, który to lokal musi spełniać warunki dla funkcjonowania zarządu oraz zarządzania przedsiębiorstwem podatnika.
 • Nadto NSA uznał, że „adres siedziby” dla celów VAT nie może stanowić adresu udostępnianego wielu podmiotom w celu umożliwienia rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, jeśli podmioty te nie wykonują w ww. lokalu faktycznie żadnej działalności, w tym funkcji zarządu.

Ostatnio w tym temacie tj. w temacie wirtualnego biura wypowiedział się WSA w Rzeszowie w wyroku z dnia 29 sierpnia 2017 r., sygn. akt I SA/Rz 408/17.

Sąd ten stwierdził w oparciu także o art. 216 Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U.UE.L. Nr 347, poz. 1) oraz art. 22 ust. 1 rozporządzenia Rady UE nr 904/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej (Dz.U.UE.L. Nr 268, poz. 1), że:

„W orzecznictwie sądowym podkreśla się wagę i znaczenie wskazania w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT siedziby podatnika i adresu prowadzonej działalności (zob. m. in. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 sierpnia 2015 r. sygn. I FSK 112/15). Nie mogą one mieć charakteru wirtualnego (nierzeczywistego) biura, lecz muszą faktycznie umożliwiać podejmowanie centralnych decyzji zarządzających organowi wykonawczemu danego przedsiębiorstwa. Pod adresem takim muszą być faktycznie realizowane funkcje (czynności) związane z prowadzoną działalnością”.

Wyrok taki zapadł w odniesieniu do stanu faktycznego, w którym umowa najmu na czas nieokreślony obejmowała powierzchnię 5 m2. W lokalu tym działalność miały prowadzić także inne podmioty. Lokal nie był przy tym oznaczony, zaś korespondencja była odbierana przez upoważnionego pracownika wynajmującego, zaś jako przedmiot działalności wskazano „pozostałą sprzedaż detaliczną prowadzoną w niewyspecjalizowanych sklepach”, „transport drogowy towarów”, czy m.in. „magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów. W takim stanie faktycznym WSA potwierdził zasadność stanowiska organu podatkowego, który odmówił zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT.

Decydując się zatem na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej, należy także wziąć pod uwagę te niekorzystne dla podatników tezy dotyczące wirtualnego biura.