Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową – czy zysk bieżący też podlega opodatkowaniu?

Małgorzata Gach10 marca 2015Komentarze (0)

Przez całe lata toczyły się spory pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi na temat opodatkowania tzw. zysków niepodzielonych w przypadku przekształcenia spółek kapitałowych a dokładniej spółek podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w spółki osobowe typu: spółka jawna, komandytowa czy partnerska.

Spór generalnie dotyczył tego co stanowi ów zysk niepodzielony, a zwłaszcza czy kwoty zysku z lat ubiegłych przeznaczone na dalsze inwestycje i zapisane na kapitale zapasowym czy rezerwowym też powinny być zaliczane do tej kategorii zysków.

Ostatecznie Minister Finansów doprowadził do zmiany (choć oczywiście Ministerstwo mówi z wiadomych względów o „doprecyzowaniu”) przepisów art. 10 ust. 1 pkt. 8) u.p.d.p. i art. 24 ust. 5 u.p.d.f. Po zmianie przepisy te – tożsame w treści uzyskały brzmienie: „Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także: (…) 8) wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej – w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia”. Przesądzono zatem, że zyski ujęte na tych spornych kapitałach rezerwowych czy zapasowych także stanowią zyski niepodzielone, i w dacie przekształcenia powinny podlegać opodatkowaniu.

Ale apetyt rośnie w miarę jedzenia. Mowa tu o potrzebach budżetu Państwa. Organy podatkowe przyjmują obecnie, że nie tylko zyski z kapitałów zapasowych/rezerwowych lub też kwoty zysków które nie stały się przedmiotem uchwały w sprawie podziału zysku, lecz także zyski bieżące spółki tj. osiągnięte w roku przekształcenia także powinny podlegać opodatkowaniu.

Tak np. twierdził w jednej z ostatnich interpretacji podatkowych Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (interpretacja z dnia 20.02.2015 r. IBPBII/2/415-1033/14/MZM).

„Pod pojęciem „niepodzielonych zysków”, użytym w przywołanym wyżej art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy rozumieć wartość niepodzielonych zysków spółki kapitałowej zarówno z lat ubiegłych jak i z roku, w którym dojdzie do przekształcenia. Wprowadzając bowiem zapis o niepodzielonych zyskach ustawodawca objął nim cały zbiór zysków wypracowanych przez spółki kapitałowe, lecz nie podzielonych przed datą przekształcenia w spółki osobowe. Do zbioru tego zaliczyć należy zyski wypracowane przez spółkę z o.o. od początku roku obrotowego do dnia przekształcenia (zyski bieżące) oraz zyski z lat poprzednich. Warunkiem opodatkowania jest jedynie aby zyski te nie były podzielone. Powyższe wyjaśnienie oznacza, że jeśli spółka kapitałowa wygeneruje zysk, bez względu na datę jego osiągnięcia, i zysku tego nie podzieli, to w momencie przekształcenia tej spółki w spółkę osobową zysk ten będzie podlegał opodatkowaniu”.

Wg. mnie o zysku lub braku zysku można mówić odpowiedzialnie dopiero po zakończeniu danego roku obrotowego, zatem zysk bieżący nie powinien być w ogóle interpretowany w kategoriach zysku niepodzielonego.

Stosując jednakże interpretację organów podatkowych, zdecydowanych na opodatkowanie wszystkiego i wszystkich uznać by należało, że bezpodatkowe przekształcenie jest możliwe np. tylko wtedy gdy:

  • przekształceniu podlegać będzie spółka ze stratą,
  • spółka dokona wypłaty zysku bieżącego w drodze wypłaty zaliczek na poczet zysku – oczywista jeśli spółka będzie spełniać wymogi z Kodeksu spółek handlowych i będzie na to posiadać środki. Nie wiem przy tym co w sytuacji gdy w pozostałej części roku spółka już po przekształceniu zanotuje ostatecznie stratę za rok obrotowy.

Patrząc przy tym na coraz większe uszczelnianie systemu podatkowego dokonywane w taki czy inny sposób można dojść do przekonania, że głośna klauzula unikania opodatkowania może stać się dla nas zupełnie zbędna.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: