Wynagrodzenie komplementariusza za prowadzenie spraw spółki podlega opodatkowaniu VAT – jednoznaczne stanowisko MF

Małgorzata Gach04 października 2015Komentarze (0)

Dzisiaj nieco bardziej informacyjnie i porządkowo niż polemicznie.

Otóż 1 lipca 2015 r. Minister Finansów (sygn. sprawy PT8.8101.280.2015TKE) postanowił zmienić wydaną poprzednio interpretację indywidualną i wskazał, że wynagrodzenie komplementariusza w spółce komandytowej z tytułu prowadzenia spraw spółki podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. W związku z tym, komplementariusz powinien wystawiać faktury VAT na tak określone wynagrodzenie.

Interpretacja ta była wydana w stanie faktycznym, w którym komplementariusz, jako wspólnik uprawniony do prowadzenia spraw spółki komandytowej, był uprawniony również do miesięcznego wynagrodzenia z tego tytułu. Wynagrodzenie przyznane komplementariuszowi w umowie spółki obejmowało w części zwrot kosztów bezpośrednich związanych z prowadzeniem spraw spółki (w tym wynagrodzeń członków zarządu i prokurenta) a dodatkowo zryczałtowaną kwotę stałą w wysokości 4.000 zł tytułem pokrycia pozostałych kosztów bieżącej działalności gospodarczej komplementariusza.

MF po analizie przepisów Ustawy o podatku od towarów i usług stwierdził, że jeśli umowa spółki komandytowej przewiduje wynagrodzenie dla komplementariusza za prowadzenie spraw spółki to wynagrodzenie to jest wynagrodzeniem za wykonywanie usług zarządzania. Mamy zatem wtedy do czynienia z usługami o których mowa w art. 8 ustawy o podatku VAT, na które komplementariusz powinien wystawić fakturę VAT z podstawową stawką podatku.

Jak wskazał także MF:

„Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie również w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego (np. wyrok NSA z dnia 6 marca 2015 r. sygn. akt I FSK 40/14, wyrok NSA z dnia 6 marca 2015 r. sygn. akt I FSK 170/14). Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że prawidłowe jest stanowisko organu interpretującego, wedle którego czynności polegające na prowadzeniu spraw spółki komandytowej przez jej komplementariusza będącego spółką kapitałową, wykonywane za wynagrodzeniem, są usługami w rozumieniu art. 8 ustawy o VAT, wykonywanymi przez podatnika prowadzącego samodzielnie działalność gospodarczą, a w konsekwencji podlegają opodatkowaniu tym podatkiem”.

Tym samym Ministerstwo Finansów usunęło wątpliwości co do podatkowego charakteru wypłat na rzecz komplementariuszy, którym wspólnicy przyznali prawo do wynagrodzenia za zajmowanie się sprawami spółki.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: