Opodatkowanie akcji gotówkowych ???!!!!

Małgorzata Gach02 kwietnia 2016Komentarze (0)

Czasami bardzo trudno być kimś kto tylko usiłuje znać się na podatkach, bo kiedy czyta się niektóre z interpretacji podatkowych to pozostaje tylko pytanie: co jeszcze Ministerstwo Finansów uzna za opodatkowane, mimo że do tej pory bezdyskusyjnie opodatkowane nie było.

Opodatkowanie akcji gotówkowych – o co chodzi

Od lat, odkąd zajmuję się podatkami nie budziło żadnych wątpliwości, że objęcie akcji lub udziałów w spółkach i pokrycie ich wkładem gotówkowym nie wiąże się z powstaniem przychodu do opodatkowania po stronie wspólnika obejmującego nowe walory. Oczywistym było, że w takich sytuacjach opodatkowanie pojawia się dopiero w momencie sprzedaży udziałów lub akcji – przesunięcie opodatkowania do tego właśnie momentu było bezdyskusyjne. Bez znaczenia pozostawało w tym przypadku czy nowe akcje/udziały były wydawane wg ich wartości nominalnej czy też z agio emisyjnym (nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną) i jak ta wartość miała się do wartości istniejących już akcji/udziałów w spółce.

Zasada ta nie znajdowała zastosowania do akcji/udziałów obejmowanych za wkład niepieniężny (np. kiedy akcje były „opłacone” nieruchomością, maszynami, urządzeniami, znakami towarowymi, czy innymi akcjami lub udziałami). Ale na takie opodatkowanie istniały wyraźne przepisy ustaw podatkowych (art. 17 ust. 1 pkt. 9) u.p.d.f. oraz art. 12 ust. 1 pkt. 7) u.p.d.p.). Brak opodatkowania przy akcjach gotówkowych wywodzono właśnie m.in. z wnioskowania a contrario. Skoro bowiem zgodnie z przepisami opodatkowane jest pokrycie akcji wkładami niepieniężnymi, zaś ustawa milczy co do akcji pokrytych gotówką – to niewątpliwie w tym drugim przypadku podatek dochodowy się nie pojawia.

Opodatkowanie akcji gotówkowych – co teraz ?

Ostatnio – o czym zresztą pisała Rzeczpospolita – pojawiła się nowa interpretacja MF – tym razem Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 3 lutego 2016 r. ILPB2/4511-1-63/16-2/BC. Zgodnie z tą interpretacją – cała dotychczasowa interpretacja przedstawiona powyżej była wadliwa.

Organ stwierdził, że:

  • Za przychody uznać zatem należy każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenie otrzymane przez podatnika.
  • Zgodnie z art. 11 ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika.
  • Uwzględniając zatem powyższe okoliczności faktyczne i prawne, nadwyżka pomiędzy wartością rynkową udziałów objętych przez Wnioskodawcę a wydatkami na ich objęcie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w momencie ich objęcia.
  • Przychód zakwalifikować należy do przychodów z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten stanowi, że za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Zachęcam do zapoznania się z tą iście rewolucyjną interpretacją, ale wynika z niej ni mniej ni więcej, że:

  • jeśli wartość rynkowa (pytanie jak liczona i jak ustalana) nowych akcji/udziałów wydawanych wspólnikowi przekracza wartość wydatków poniesionych na ich objęcie to już w momencie owego objęcia wspólnik powinien zapłacić podatek dochodowy od różnicy wartości – uzyskuje wszak zdaniem organów podatkowych na wstępie realne przysporzenie majątkowe,
  • co więcej ww. różnica wartości ma podlegać opodatkowaniu wg skali podatkowej (18%, 32% u osób fizycznych),
  • dodatkowo stwierdzono, że wnioskowanie a contario z art. 17 ust. 1 pkt. 9) u.p.d.f. oraz art. 12 ust. 1 pkt. 7) u.p.d.p. (dot. pokrycia akcji/udziałów aportem) wydaje się zbyt daleko idącą interpretacją prawa podatkowego” (sic!).

W konsekwencji zdaniem organu podatkowego – przykładowo jeśli wartość rynkowa??!! akcji to 100, ale akcje zostały objęte za nominał czyli 10 – to podatnik powinien na wstępie zapłacić podatek od 90 i to jeszcze wg skali podatkowej.

Zastanawiam się jak daleko jeszcze może się posunąć Ministerstwo Finansów w opodatkowaniu wszystkiego i wszystkich.

Oby tylko nie wylało dziecka z kąpielą……..

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: