Odsetki od pożyczki udzielonej spółce osobowej a koszty uzyskania przychodów

Małgorzata Gach02 sierpnia 2017Komentarze (0)

Niewątpliwie jednym z podstawowych sposobów dofinansowania działalności spółki osobowej przez jego wspólnika jest udzielenie spółce osobowej pożyczki przez takiego wspólnika.

Skoro pożyczka – to naturalnie za wykorzystanie kapitału należy się wynagrodzenie a zatem stosowne oprocentowanie. Zgodnie z przepisami podatkowymi generalnie odsetki od pożyczki czy kredytu zapłacone lub skapitalizowane stanowią dla spółki koszt uzyskania przychodu.

Tak również mogłoby być w przypadku udzielenia spółce osobowej pożyczki przez jej wspólnika.

Niestety nie jest tak do końca.

O ile bowiem jako wspólnik spółki osobowej (niezależnie od tego czy jesteś osobą fizyczną czy osobą prawną) udzielisz swojemu podmiotowi pożyczki, to musisz się liczyć z tym, że odsetki od tej pożyczki nie będą dla Ciebie kosztem uzyskania przychodu. Przypomnieć jeszcze trzeba, że w przypadku spółek osobowych podatnikami podatku dochodowego są wspólnicy i każdemu z nich przypisuje się przychody i koszty stosownie do przyjętego w umowie spółki udziału w zysku.

Podstawę do wyłączenia takich odsetek z kosztów uzyskania przychodów stanowi przepis, którego brzmienie bynajmniej na taki skutek nie wskazuje.

Chodzi tutaj mianowicie o art. 16 ust 1 pkt. 13 Ustawy o CIT (analogiczną normę zawiera art. 23 ust. 1 pkt. 9) Ustawy o PIT).

Przepis ten stanowi, że:

„nie uważa się za koszty uzyskania przychodów (…) 13) odsetek od własnego kapitału włożonego przez podatnika w źródło przychodów„.

Wprawdzie przepis brzmi jak brzmi, ale zgodnie z orzecznictwem sądowym: „W art. 16 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) chodzi o „kapitał własny” rozumiany szeroko – jako każda forma przekazania własnych środków udziałowca spółce osobowej. Zatem pożyczka udzielona spółce osobowej może zostać uznana za „własny kapitał włożony w źródło przychodów” w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 13 ww. ustawy” z wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 11.07.2011 r. I SA/Wr 620/11.

Z innego orzeczenia wynika, że: Odsetki od pożyczki udzielonej spółce przez wspólnika oraz oprocentowanie z tytułu wykupu dłużnych papierów wartościowych nie stanowią dla spółki, która udziela pożyczki, jako odsetki od własnego kapitału włożonego przez podatnika w źródło przychodów, kosztów uzyskania przychodów”.- z wyroku NSA z dnia 25.10.2013 r. sygn. II FSK 2879/11.

Zatem zastanawiając się i planując dofinansowanie własnej spółki musisz uwzględnić także i ten skutek, że odsetki od pożyczki udzielonej spółce osobowej nie będą stanowiły dla Ciebie kosztu uzyskania przychodu.

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: