Prowadzenie działalności gospodarczej w postaci spółki kapitałowej ma swoje plusy ale też i minusy. Co z tego, że jako wspólnik nie ponosisz generalnie odpowiedzialności za zobowiązania takiego podmiotu, jeśli równolegle masz problem z podwójnym opodatkowaniem dochodów takiej spółki. A może przekształcenie spółki kapitałowej w osobową byłoby jakimś rozwiązaniem?

Co daje przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową

Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową jest dobrym rozwiązaniem, jeśli chodzi o jednokrotność opodatkowania. W przypadku spółki osobowej podatek płacisz Ty jako jej wspólnik, natomiast podatku dochodowego nie płaci sama spółka. Spółka osobowa jest natomiast podatnikiem w zakresie innych podatków, w tym podatku VAT czy podatku od nieruchomości.

Przekształcając spółkę kapitałową w spółkę osobową uzyskujesz także pewną swobodę w zakresie dysponowania środkami finansowymi spółki. Możesz bowiem uzyskiwać zaliczki na poczet zysku w ciągu roku podatkowego, zaś likwidacja takiej spółki nie wiąże się z opodatkowaniem środków pieniężnych jakie spółka może Ci wypłacić.

Prawnie przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową nie powoduje istotnych problemów, ma tutaj bowiem miejsce sukcesja prawna oraz podatkowa.

Ale samo przekształcenie może się wiązać z opodatkowaniem…..

W pierwszym rzędzie podatku może zażądać notariusz spisujący uchwałę przekształceniową. Chodzi tu o podatek od czynności cywilnoprawnych od wartości majątku spółki osobowej wg. stawki 0,5%.

Jest tak, jeśli przekształcisz np. swoją spółkę z o.o. w spółkę jawną. O tym we wpisie pt. „Przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę jawną – jest podatek od czynności cywilnoprawnych – uchwała NSA”.

Korzystniej, jeśli postanowisz przekształcić swoją spółkę w spółkę komandytową. Więcej o tym we wpisie pt. „Przekształcenie spółki z o.o. w komandytową bez pcc – korzystny wyrok WSA”.

Drugi kłopot to konieczność opodatkowania tzw. zysków niepodzielonych. Przez lata toczył się spór pomiędzy podatnikami i organami podatkowymi, dokonywano też zmian w przepisach.

Obecnie zasada jest taka, że przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową powoduje konieczność opodatkowania podatkiem wg. stawki 19%:

1) wartości zysków istniejących w Spółce na dzień przekształcenia, tj. zysków z lat ubiegłych wygenerowanych przez Spółkę przekazanych na kapitały zapasowe i rezerwowe oraz

2) wartości zysków bieżących, tj. wypracowanych od początku roku obrotowego do dnia przekształcenia.

W zakresie ww. wartości to spółka jest płatnikiem tego podatku. Co więcej podatek trzeba będzie zapłacić pomimo braku uzyskania z tego tytułu przez wspólnika jakiegokolwiek świadczenia.

Na całe szczęście opodatkowaniu nie podlega sam kapitał zakładowy ani też np. kapitał z aktualizacji wyceny (tak. m.in. Dyrektor KIS w interpretacji z dnia z 16-11-2017 sygn. 0115-KDIT2-3.4010.241.2017.1.KP).

Zatem zmierzając do zmiany formy prawnej działalności należy odpowiednio zaplanować całą tę operację i wszystkie jej parametry.

*** Masz pytania związane z tematem artykułu, bądź potrzebujesz indywidualnej pomocy? Napisz do mnie na adres m.gach@gm-legal.pl

*** Artykuł był dla Ciebie przydatny? Podziel się i udostępnij go innym za pomocą poniższych przycisków:

 

Post image for Zarząd sukcesyjny a podatki

Zarząd sukcesyjny a podatki

Małgorzata Gach21 listopada 2017Komentarze (0)

Trwają prace nad ustawą wprowadzającą całkowite novum w prawie polskim – tzw. zarząd sukcesyjny, który ma umożliwić bezproblemową kontynuację przedsiębiorstwa po śmierci właściciela firmy. Jak dotychczas – w zasadzie tylko darowizna przedsiębiorstwa dokonywana jeszcze za życia przedsiębiorcy pozwalała na „jaką taką” kontynuację działalności przedsiębiorcy, np. przez jego dzieci. Co się zmieni po 1 stycznia 2018 r.?

 

[kliknij aby kontynuować…]

Ulga na prace badawczo-rozwojowe

Małgorzata Gach02 listopada 2017Komentarze (0)

ulga na prace badawczo-rozwojowe Podatki w spółkach Małgorzata GachOd 2016 r. w przepisach ustaw o podatkach dochodowych obowiązuje ulga innowacyjna czyli ulga na prace badawczo-rozwojowe. Generalnie polega ona odliczeniu od podstawy opodatkowania tj. dochodu określonych wydatków – stanowiących tzw. koszty kwalifikowane. Oczywiście odliczeniu nie podlegają wszystkie wydatki na prace badawczo-rozwojowe a tylko te, które zostały opisane w ustawie i to nie w całości ale w dość istotnym procencie.

Kiedy możesz skorzystać z ulgi na prace badawczo-rozwojowe?

Tytułem przykładu, jeśli Twoja firma będzie:

 • prowadzić prace nad wdrażaniem nowych produktów albo też usług,
 • albo też ulepszać produkty/usługi już oferowane,

to będziesz miał prawo doliczenia od dochodu m.in. wydatków:

 • na wynagrodzenia dla pracowników (łącznie ze składkami na ZUS), jeśli te wydatki będą dotyczyć pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej,
 • na nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową;
 • na ekspertyzy, opinie, usługi doradcze itp., a także nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

Ważne!

Odliczeniu nie podlegają wydatki, które w jakiejkolwiek postaci zostały zwrócone podatnikowi np. w ramach dotacji. Ulga na prace badawczo-rozwojowe nie przysługuje także podmiotom, które w danym roku prowadziły działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Ile możesz odliczyć w ramach ulgi na prace badawczo-rozwojowe?

Jeśli chodzi o wartość odliczenia kosztów kwalifikowanych to obecnie:

 • dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców – odliczeniu podlega 50% kosztów kwalifikowanych,
 • dla pozostałych podatników – limit odliczeń wynosi 50% lub 30% zależnie od rodzaju wydatku.

Ważne!

Procedowana obecnie przez Sejm Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej zakłada generalne odliczenie od dochodu 100% kosztów kwalifikowanych. Ustawa ta przewiduje także dalsze korzystne zmiany w zakresie ulgi na prace badawczo-rozwojowe. Powinna wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Jeśli zatem w ramach swojej działalności realizujesz pewne prace, które można byłoby zakwalifikować do prac badawczo-rozwojowych, zapoznaj się z regulacjami na ten temat. Jeśli coś będzie niejasne, zapytaj 🙂

własne cele mieszkaniowe Podatki w spółkach Małgorzata GachJednym z najbardziej popularnych tematów podatkowych u osób fizycznych jest kwestia przeznaczenia środków ze sprzedaży nieruchomości prywatnych przed upływem 5 lat na nabycie kolejnego lub kolejnych mieszkań wynajmowanych następnie podmiotom trzecim. Jak to się ma do przeznaczenia środków na zaspokojenie własnych celów mieszkaniowych – to jest pytanie.

Oczywiście zdaniem organów podatkowych zaspokojenie własnych celów mieszkaniowych to tylko taka sytuacja, w której podatnik w lokalu tym zamieszka i to od razu po jego nabyciu i najlepiej, żeby mieszkał tam przez całe życie L.

Sądy administracyjne zajmowały w tym zakresie różne stanowiska i bardziej konserwatywne, i bardziej liberalne. Pisałam już o tym we wpisie pt. Własne cele mieszkaniowe a nabycie lokalu pod wynajem.

W ostatnim czasie NSA ponownie zajął się w tym temacie. Chodzi tutaj o wyrok NSA z dnia 17.05.2017 r. II FSK 1053/15.

W wyroku tym NSA zajmował się sprawą podatnika, który za inne mieszkanie nabył – jak wskazał na własne cele mieszkaniowe dwa mieszkania (w tym jedno częściowo za kredyt). Wnioskodawca planował, że w przyszłości oba mieszkania zostaną przeznaczone dla jego dzieci. Wcześniej natomiast oba lokale miały być wykorzystywane pod wynajem. Środki z wynajmu miały być wykorzystane na spłatę kredytu oraz pokrywanie bieżących kosztów utrzymania lokali.

NSA w ww. wyroku wskazał, że:

 • Dokonując jednak wykładni art. 21 ust 1 pkt 131 u.p.d.o.f., nie można poprzestać wyłącznie na wykładni językowej tego przepisu, tracąc tym samym z pola widzenia cel, jaki ustawodawca zamierzał osiągnąć regulując tę materię. 
 • Odczytanie wyłącznie verba legis art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 u.p.d.o.f. powodowałoby, w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, niedopuszczalne zawężenie omawianego zwolnienia. Należy zaakcentować, że będące przedmiotem rozpatrywanej sprawy zwolnienie zastąpiło ulgę meldunkową. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego celem przedmiotowego zwolnienia było wspieranie różnych form budownictwa mieszkaniowego poprzez zwolnienie od opodatkowania dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, wydatkowanego na własne cele mieszkaniowe, wymienione w art. 21 ust. 25 pkt 1-3 u.p.d.o.f..
 • Ustawodawca w odniesieniu do omawianego zwolnienia posługuje się zwrotem niedookreślonym „własnych celów mieszkaniowych”. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego zwrotu tego nie można jednak zawężać. Ustawodawca w żaden sposób nie limituje bowiem lokali, które podatnik może nabyć. To zaś, czy podatnik w drodze nabytych lokali realizuje własne cele mieszkaniowe, bądź jego działania wypełniają znamiona prowadzenia działalności gospodarczej, wymaga indywidualnej oceny w konkretnym stanie faktycznym”.

Z wyroku tego w szczególności wynika zatem, że:

 • Nabycie nawet kilku nieruchomości nie przesądza wprost, że nie mogły być one nabyte na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych,
 • Przepisów tych nie należy traktować zawężająco, chodzi bowiem także o wspieranie budownictwa mieszkaniowego,
 • Każda taka sytuacja wymaga indywidualnej analizy, interpretacja podatkowa nie jest właściwym sposobem rozpoznawania tego typu spraw.

Jak zatem widzisz „własne cele mieszkaniowe” to temat rzeka. Ale poddawać się w żadnym razie nie należy, nawet jeśli wydaje się, że nic się już nie da zrobić.

 

Interpretacja ogólna po wyroku NSA?

Małgorzata Gach09 października 2017Komentarze (0)

Kilka dni temu pojawiła się informacja na temat projektu ustawy o zmianie niektórych  ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (projekt z 27 września 2017 r.).

Oczywiście życie pokaże, czy i w jakim zakresie ustawa ta wejdzie w życie.

Na pewno część ze zmian tj. np. podwyższenie limitu dla „małych podatników” (pisaliśmy o tym TUTAJ) czy możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów małżonka lub małoletnich dzieci, a także małżonków i małoletnich dzieci wspólników – ma charakter pozytywny. Reszta ? – się zobaczy.

Ustawa wprowadzać ma także zmiany do Ordynacji podatkowej.

Ma się tutaj pojawić art. 14a § 3a zgodnie, z którym:

„W przypadku, gdy w wyniku wykonania wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego wydana zostanie interpretacja indywidualna rozbieżna z poprzednio wydanymi interpretacjami indywidualnymi w takich samych stanach faktycznych lub zdarzeniach przyszłych oraz w takim samym stanie prawnym, minister właściwy do spraw finansów publicznych wydaje z urzędu interpretację ogólną”.

Uzasadnieniem wprowadzenia ww. zmiany jest okoliczność, że „Sytuacja, gdy w obrocie prawnym funkcjonują rozbieżne interpretacje indywidualne z punktu widzenia podatników narusza zasady pewności i bezpieczeństwa prawnego” i że  takiej sytuacji Minister powinien wyrazić swoje stanowisko w interpretacji ogólnej dającej ochronę wszystkim, którzy się do niej zastosują.

Z uzasadnieniem takim można się generalnie zgodzić, ale trudno mi sobie wyobrazić jak ten przepis ma w praktyce działać.

Czy interpretacja ogólna Ministra Finansów ma być zbieżna z wyrokiem NSA? A jeśli wyrok NSA będzie korzystny dla podatników a nie dla budżetu Państwa? Dotychczas w znaczącej ilości przypadków pomiędzy poglądami sądów administracyjnych a organów podatkowych istniały istotne rozbieżności.

Jak się będzie miała do tego interpretacja ogólna po wyroku NSA?

Co jeśli w dalszej kolejności NSA zmieni swój pogląd na daną sprawę? Linie orzecznicze NSA zmieniają się dość często, o czym doskonale wiedzą i podatnicy, i doradcy podatkowi.

Może trzeba się odnieść jedynie do uchwał NSA a nie wyroków zwykłych składów NSA?

Pytań i wątpliwości jest tutaj wiele, a samo uzasadnienie do projektu ustawy też nic konkretnego do tematu nie wnosi.

Miejmy nadzieję, że w trakcie dalszych prac legislacyjnych kwestie te zostaną doprecyzowane.

Inaczej pytanie jak ww. przepis wprowadzający nową instytucję interpretacji ogólnej po wyroku NSA będzie interpretowany czy stosowany. W szczególności czy nie będzie wykorzystywany tylko w kierunku zapewnienia dalszych wpływów budżetowych.