Począwszy od 1 stycznia 2017 r, niektórzy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mają możliwość skorzystania z preferencyjnej bo wynoszącej 15% stawki podatku CIT.

Kto może stosować preferencyjną 15% stawkę podatku CIT?

Niższą stawkę mogą stosować nowopowstałe podmioty podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych czyli najczęściej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne czy też spółki komandytowo-akcyjne.

Oczywiście stawka ta obowiązuje w pierwszym roku ich działalności oraz w latach następnych o ile podmiot taki będzie spełniać wymogi tzw. małego podatnika.

Zatem jeśli w poprzednim roku podatkowym Twoja spółka uzyskała przychody ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) poniżej równowartości 1 200 000 euro – to jesteś „małym podatnikiem” i jako taki możesz skorzystać z preferencyjnej stawki podatku CIT.

Wyłączenia z preferencyjnej stawki podatku CIT

Niektóre nowopowstałe spółki nie mogą jednak skorzystać z obniżonej stawki CIT. Dotyczy to generalnie tych przypadków gdzie spółka została utworzona w ramach czynności restrukturyzacyjnych typu podział, połączenie czy przekształcenie z wyłączeniem jednakże przekształcenia spółki podlegającej opodatkowaniu podatkiem CIT w inną spółkę także podlegającą opodatkowaniu takim podatkiem.

Zaznaczyć należy także, że preferencyjna stawka podatku CIT nie ma zastosowania do:

Podatnika, który został utworzony: (…) przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14   (…)”. (art. 19 ust. 1a pkt. 3) ustawy o CIT.

Z przepisu tego wynika, że sam sposób pokrycia początkowego kapitału zakładowego w spółce – na etapie powstania tego podmiotu – decyduje o możliwości lub braku możliwości zastosowania preferencyjnej stawki podatku CIT.

Ważny moment powstania, zawiązania umowy spółki

Zatem jeśli pierwotny kapitał zakładowy Twojej spółki zostałby pokryty przez Ciebie przedsiębiorstwem lub zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa lub wkładem niepieniężnym wchodzącym w skład przedsiębiorstwa przekraczającym równowartość 10.000 Euro, to spółka taka nie mogłaby korzystać z preferencyjnej stawki podatku CIT w roku założenia oraz w roku następnym.

Jeśli jednak postanowisz pokryć pierwotny kapitał zakładowy przy założeniu spółki wkładem pieniężnym, to późniejsze wkłady niepieniężne do takiego podmiotu nie będą w żadnym razie ograniczały stosowania przez Ciebie 15% stawki podatku CIT.

Przepis prawa wyłączający 15% podatek CIT odnosi się bowiem tylko do momentu powstania spółki i pierwotnego sposobu porycia jej kapitału zakładowego, a nie do późniejszych czynności związanych z podwyższeniem tego kapitału.

Potwierdzają to także interpretacje podatkowe: np. interpretacja Dyrektora KIS z dnia 30.01.2018 r. – Sygnatura: 0114-KDIP2-3.4010.364.2017.1.PS czy interpretacja dnia z 21 lipca 2017 r. o sygn. 0111-KDIB2-3.4010.28.2017.1. AZE czy z 26 lipca 2017 r. o sygn. 0111-KDIB 1-3.4010.87.2017.2.AL.

***

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ ARTYKUŁY

***
Masz pytania związane z tematem artykułu, bądź potrzebujesz indywidualnej pomocy?
Napisz do mnie na adres m.gach@gm-legal.pl

***
Artykuł był dla Ciebie przydatny? Podziel się i udostępnij go innym za pomocą poniższych przycisków:

Niejednokrotnie we wpisach na moim blogu pojawiał się temat tzw. nieodpłatnych świadczeń. Generalną zasadą w podatkach jest to, że jeśli dany podmiot dostaje coś za darmo to powinien od tego zapłacić podatek dochodowy. Dotyczy to także zawierania umów użyczenia jako umów nieodpłatnych. Czy takie same skutki ma użyczenie określonych składników majątkowych na rzecz spółki osobowej, czy też możliwe jest tutaj jakieś zwolnienie podatkowe?

Czy użyczenie na rzecz spółki osobowej jest opodatkowane?

Odpowiedź na to pytanie jest niestety taka, że niezależnie od tego byłby użyczającym i z czego na tej podstawie mogłaby korzystać Twoja spółka osobowa, wartość takiego świadczenia powinieneś u siebie opodatkować.

Interpretacja z dnia 14 lutego 2018 r.

Taki wniosek wynika m.in. także z interpretacji Dyrektora KIS sygn. 0115-KDIT3.4011.6.2018.1.PSZ.

Pytanie podatnika dotyczyło rodzinnej spółki komandytowej założonej przez Wnioskodawcę, jego ojca i matkę. Uzgodniono, że ojciec użyczy bez wynagrodzenia spółce na potrzeby jej działalności gospodarczej składniki jego majątku prywatnego. Tym samym spółka miałaby możliwość korzystania za darmo z własności jej wspólnika.

Argumentacja wnioskodawcy w temacie użyczenia na rzecz spółki osobowej  

Wnioskodawca wskazał, że w tej sytuacji spółka (a zasadniczo jej wspólnicy) nie powinni zapłacić podatku dochodowego, ponieważ z przepisów wynika, że wartość nieodpłatnych świadczeń (czyli także wynikających z  umowy użyczenia) uzyskanych od osób zaliczanych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu podatku od spadków i darowizn jest wolna od podatku (art. 21 ust. 1 pkt. 125 ustawy o PIT).

Skoro zatem spółka osobowa jest spółką transparentną podatkową a przychody i koszty są rozpoznawane na poziomie wspólników a nie spółki, to użyczenie od ojca (zaliczanego do I grupy podatkowej) na rzecz syna – wspólnika czy żony – wspólniczki nie powinno podlegać żadnym podatkom.

A co na to organ podatkowy?

Niestety organ podatkowy stwierdził, że to spółka komandytowa jako odrębny podmiot prawa a nie syn lub żona – będzie stroną umowy użyczenia.

Tym samym przyjął, że:

Świadczenie to, mające konkretny wymiar finansowy, należy zatem przypisać spółce i przyjąć do ustalenia przychodu poszczególnych wspólników z tytułu udziału w tej spółce”.

Wniosek zatem z tego taki, że posiadając spółkę osobową nie możesz skorzystać z możliwości zwolnienia od opodatkowania nieodpłatnych świadczeń od osób najbliższych.

Jeśli jednak prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, to możesz korzystać z tego przepisu.

***
Masz pytania związane z tematem artykułu, bądź potrzebujesz indywidualnej pomocy?
Napisz do mnie na adres m.gach@gm-legal.pl

***
Artykuł był dla Ciebie przydatny? Podziel się i udostępnij go innym za pomocą poniższych przycisków:

Aż trudno się powstrzymać, żeby nie zacytować tez jednego z ostatnich orzeczeń NSA (wyrok NSA z dnia 29.11.2017 r. sygn.. II FSK 3280/15):

„1.Wątpliwości powstające w procesie wykładni przepisów prawa podatkowego, których nie da się usunąć z zastosowaniem podstawowych metod wykładni, tj. językowej, systemowej lub celowościowej, uzasadniają odwołanie się do zasady in dubio pro tributario i przyjęcie takiego rozumienia interpretowanego przepisu prawa, które jest korzystne dla podatnika.

2.Za odwołaniem się do zasady in dubio pro tributario przemawia również sytuacja, kiedy podatnik dokonując samoobliczenia podatku, w tym także stosując zwolnienie podatkowe, kierował się aktualną w tym czasie praktyką organów podatkowych oraz orzecznictwem sądów administracyjnych”.

Ile to razy nie mając do tej pory indywidualnej interpretacji podatkowej stosowałeś określone rozwiązania podatkowe bo księgowość albo prawnicy powiedzieli Ci, że taka jest dominująca linia orzecznicza i sądów, i organów podatkowych?

Tylko co wtedy kiedy za jakiś czas okaże się, że linia orzecznicza zmieniła się w całkiem innym kierunku, a Ty nie masz żadnej interpretacji potwierdzającej słuszność Twojego poprzedniego stanowiska.

I co w takiej sytuacji w przypadku ewentualnego sporu sądowego?

W świetle zacytowanego wyroku sądowego możesz w szczególności powołać się na zasadę in dubio pro tributario. Trudno bowiem, żebyś w każdym możliwym przypadku wątpliwości interpretacyjnych występował o wydanie interpretacji indywidualnej dla potwierdzenia swojego stanowiska.

Powołany wyrok daje jeszcze jedną bardzo pożyteczną dla podatników wskazówkę. Otóż formalnie klauzula in dubio pro tributario weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. NSA w uzasadnieniu  wyroku jasno jednak zaznaczył, że:

„Trzeba jednak wskazać, że przed tą datą zasada in dubio pro tributario była wywodzona z norm konstytucyjnych. W swym orzecznictwie sprzed 2016 r., Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie zwracał uwagę, że regulacje podatkowe winny spełniać nie tylko wymogi właściwe dla standardu zwykłego (art. 2 Konstytucji), ale również wymogi właściwe dla standardu podwyższonego (art. 84 i art. 217 Konstytucji). Trybunał wskazywał, że zgodnie z wymogami konstytucyjnymi niejasnych regulacji podatkowych nie wolno interpretować na niekorzyść podatników, a w konsekwencji jeśli takie regulacje okazują się ostatecznie wieloznaczne, to zgodnie z zasadą in dubio pro tributario należy opowiedzieć się za rozwiązaniem uwzględniającym interes podmiotu obowiązanego do świadczeń podatkowych (zob. np.: wyrok TK z dnia 18 lipca 2013 r., sygn. SK 18/09; postanowienie TK z dnia 15 lipca 2015 r., sygn. SK 69/13; wyrok TK z dnia 29 lipca 2014 r., sygn. P 49/13 – dostępne w Internetowym Portalu Orzeczeń TK, http://ipo.trybunal.gov.pl)”.

Jak z tego wynika, zgodnie z treścią tego orzeczenia, na zasadę in dubio pro tributario możesz powołać się nie tylko w razie kłopotów podatkowych od 2016 r ale także za lata poprzednie.

Więcej o in dubio pro tributario pisałam w artykule pt. Co z zasadą in dubio pro tributario po 1 stycznia 2016 r.

***
Masz pytania związane z tematem artykułu, bądź potrzebujesz indywidualnej pomocy?
Napisz do mnie na adres m.gach@gm-legal.pl

***
Artykuł był dla Ciebie przydatny? Podziel się i udostępnij go innym za pomocą poniższych przycisków:

W wielu firmach – obok typowej działalności biznesowej – podejmuje się również działania, które mają na celu wsparcie społeczności lokalnej, czy też ochronę środowiska. Środki pieniężne mogą być przy tym wydatkowane np. na wsparcie finansowe pewnych inicjatyw lokalnych, wsparcie wolontariatu pracowniczego, czy różnego rodzaju programy stypendialne dla uczniów czy studentów. Wydatki takie to wydatki na CSR tj. związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Dzięki takim działom Twoja forma może zbudować lub polepszyć swój wizerunek zarówno wśród klientów, pracowników jak i różnego rodzaju instytucji, w tym instytucji kredytowych. Możesz tym sposobem stać się bardziej wiarygodny czy bardziej konkurencyjny.

Pytanie jednak czy wydatki na CSR możesz zaliczyć od kosztów uzyskania przychodów.

Wydatki na CSR a wydatki na reprezentację

Niewątpliwie wydatki na CSR mają znaczenie dla budowania pozytywnego wizerunku firmy na zewnątrz. To z kolei może przełożyć się na osiąganie przychodów, zachowanie czy zabezpieczanie źródła przychodów.

Ważne jest też, że jako koszt uzyskania przychodów mogą być traktowane nie tylko wydatki bezpośrednio przekładające się na przychody ale też i wydatki pośrednie. Wydatki na CSR mają zwykle taki pośredni charakter.

W jednej z interpretacji podatkowych tj. w interpretacji z dnia 14 grudnia 2017 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.400.2017.1.AN) Dyrektor KIS słusznie potwierdził stanowisko podatnika, z którego wynikało, że ponoszone przez niego wydatki na realizację zakładanych Programów w ramach polityki CSR winny być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Organ wskazał przy tym, że CSR to taka strategia zarządzania, która poprzez prowadzenie dialogu społecznego na poziomie lokalnym przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa w aspekcie globalnym i jednocześnie kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Wydatków tych nie należy też traktować jako wydatków na reprezentację, które na podstawie przepisów są wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. Taka kwalifikacja ww. wydatków była dotychczas spotykana w niektórych interpretacjach czy wyrokach sądowych (np. wyrok WSA w Szczecinie z dnia 24.05.2016 r. sygn. I Sa/Sz 378/16).

Wydatki na CSR jako koszty uzyskania przychodów – co dobrze mieć?

Aby jednak wyłączyć mogące powstać wątpliwości co do wydatków na CSR jako kosztów uzyskania przychodów dobrze byłoby gdybyś dysponował pewną dokumentacją (planem/strategią) działań w zakresie CSR a podejmowane przez Ciebie działania były zgodne z tą strategią.

Dobrze byłoby także, aby dokumentacja ta wskazywała na wpływ działań podejmowanych w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu na Twoją działalność oraz najkorzystniej także na Twoje przychody. To powinno znacznie wzmocnić Twoją pozycję w przypadku ewentualnej kontroli podatkowej.

***
Masz pytania związane z tematem artykułu, bądź potrzebujesz indywidualnej pomocy?
Napisz do mnie na adres m.gach@gm-legal.pl

 

***
Artykuł był dla Ciebie przydatny? Podziel się i udostępnij go innym za pomocą poniższych przycisków:

W listopadzie 2017 r. pojawiło się orzeczenie TSUE, zgodnie z którym przepisy polskiej ustawy o podatku VAT w zakresie tzw. pierwszego zasiedlenia pozostają niezgodne z Dyrektywą Unijną. Pisaliśmy o tym m.in. w artykule pt. TSUE: Polskie przepisy w zakresie pierwszego zasiedlenia budynku niezgodne z Dyrektywą VAT. Dla przypomnienia chodzi o opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży gruntów zabudowanych. Czy ich dostawa jest opodatkowana podatkiem VAT czy zwolniona od tego podatku?

W uproszczeniu polskie przepisy podatkowe dla zwolnienia od opodatkowania dostawy takiej nieruchomości podatkiem VAT wymagały uprzedniego oddania przez podatnika budynku do użytkowania podmiotowi trzeciemu w ramach czynności opodatkowanych.

Stało to w sprzeczności z przepisami unijnymi dającymi prawo do takiego zwolnienia także i w tych przypadkach w których podatnik przez okres co najmniej 2 lat sam wykorzystywał budynek do prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Jaki zatem podatek od sprzedaży budynku po orzeczeniu TSUE powinieneś teraz zapłacić, żeby nie mieć problemów podatkowych?

Stan prawny jest na chwilę obecną taki, że co innego wynika z prawa krajowego a co innego z prawa unijnego. Zatem co ma robić w takiej sytuacji podatnik?

Jeszcze przed Świętami w Dziennik Gazeta Prawna (18.12.2017) pojawiła się informacja, że zdaniem Ministerstwa Finansów

„Z wyroku TSUE w sprawie C-308/16 wynika, że do czasu zmiany odpowiednich przepisów prawa krajowego – definicji pierwszego zasiedlenia z art. 2 pkt 14 ustawy o VAT – podatnicy mogą zastosować obowiązujące normy prawa krajowego albo bezpośrednio zastosować przepisy dyrektywy z uwzględnieniem wykładni pierwszego zasiedlenia przedstawionego przez TSUE”.

Wybór dokonany przez Ciebie jako podatnika musi być przy tym zaakceptowany przez organy podatkowe.

Podatek do sprzedaży budynku po orzeczeniu TSUE – konsekwencje dla podatnika

Jak wynika z powyższego użytkując od ponad 2 lat budynek dla celów własnej działalności gospodarczej możesz wybrać bądź: 1) opodatkowanie na podstawie przepisów obowiązujących na terenie RP, albo 2) zwolnienie takiej sprzedaży od podatku VAT zgodnie z przepisami Dyrektywy VAT.

Pamiętaj jednak, że w tym pierwszym przypadku: 1) Twój kontrahent nie zapłaci podatku od czynności cywilnoprawnych od nabycia, 2) będzie miał prawo do odzyskania podatku VAT zapłaconego Tobie przy nabyciu.

Natomiast w przypadku skorzystania ze zwolnienia: 1) Twój kontrahent zapłaci niestety podatek od czynności cywilnoprawnych, 2) Ty sam możesz zostać zobligowany do korekty odliczonego podatku VAT jeśli dokonasz sprzedaży zwolnionej przed upływem 10-letniego okresu korekty.

Każdy przypadek jest jednostkowy, różne mogą być także cele stron, zatem zanim podejmiesz wiążące decyzje dotyczące opodatkowania dostawy budynku podatkiem VAT, warto ten temat przemyśleć i przekonsultować prawnie oraz podatkowo.

***

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:

artykuły pt.

***
Masz pytania związane z tematem artykułu, bądź potrzebujesz indywidualnej pomocy?
Napisz do mnie na adres m.gach@gm-legal.pl

 

***
Artykuł był dla Ciebie przydatny? Podziel się i udostępnij go innym za pomocą poniższych przycisków: