Czy cesja wierzytelności dywidendowej ratuje przed podatkiem?

Ostatnio Dziennik Rzeczpospolita w artykule opublikowanym w dniu 8 października 2015 r. informował o dwóch wyrokach WSA w Warszawie (sprawy o sygn. III SA/Wa 4019/14 i III SA/Wa 4020/14). WSA wypowiadał się w ww. wyrokach na temat skutków podatkowych cesji wierzytelności dywidendowych na rzecz spółki komandytowej z Luksemburga, której wspólnikiem pozostawał polski fundusz inwestycyjny zamknięty. Pytanie dotyczyło tego, czy od wypłaty dywidendy dokonywanej w związku z cesją ww. wierzytelności na rzecz luksemburskiej spółki komandytowej) – spółka wypłacająca dywidendę jest zobligowana do potrącenia zryczałtowanego podatku od dywidendy wg stawki 19%.

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:Podatek dochodowy od osób fizycznych, Podatek dochodowy od osób prawnych, Spółka akcyjna, Spółka z o.o., | Data: . Tagi: , , , , , , , , , , , ,
utwalona praktyka interpretacyjna

Jak powinna być opodatkowana dywidenda

W największym skrócie, dywidenda wypłacana przez spółkę kapitałową oraz przez spółki komandytowo-akcyjne jest traktowana podatkowo jako przychód (dochód) z udziału w zyskach osób prawnych. Konsekwencją takiej kwalifikacji ww. dochodu jest to że dochód powinien być opodatkowany w dacie faktycznej wypłaty (postawienia do dyspozycji) osobie uprawnionej.

Spółka wypłacająca dywidendę pełni w tych przypadkach funkcję płatnika, zatem jest zobowiązana co do zasady pomniejszyć kwotę do wypłaty o potrącony podatek wg stawki 19%. Wspólnik/akcjonariusz uzyskuje w takim przypadku kwotę netto uwzględniającą podatek pobrany przez płatnika i wpłacony do US.

Generalnie przy wypłacie dywidendy na rzecz osoby fizycznej liczyć się trzeba z potrąceniem ww. podatku, inna natomiast jest sytuacja, jeśli dywidenda wypłacana jest na rzecz spółki kapitałowej posiadającej w kapitale zakładowym spółki wypłacającej dywidendę ponad 10% udziałów przez okres co najmniej 2 lat. Wówczas dywidenda taka korzysta ze zwolnienia od opodatkowania (art. 22 ust. 4 i nast. Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Zwolnienie takie stosuje się generalnie także i wówczas gdy okres 2 lat posiadania pakietu akcji/udziałów upłynie już po wypłacie dywidendy. Uzupełniająco trzeba zaznaczyć, że przepisy w ogóle nie regulują skutków podatkowych cesji wierzytelności dywidendowych, co rodzi oczywista zaraz problemy interpretacyjne.

Co faktycznie rozstrzygał Sąd

W analizowanej sytuacji faktyczna wypłata dywidendy – która była uprzednio przedmiotem cesji – miałaby nastąpić na rzecz spółki komandytowej w Luksemburgu, której wspólnikiem pozostawał jak wskazano powyżej m.in. polski fundusz inwestycyjny zamknięty. Zdaniem Wnioskodawcy – w takiej sytuacji podatek od dywidendy:

  1. nie powinien być pobrany od spółki komandytowej jako podmiotu podatkowo transparentnego,
  2. powinien być teoretycznie pobrany od wspólników tej spółki, w tym polskiego funduszu inwestycyjnego zamkniętego,
  3. praktycznie pobrany być nie może ponieważ fundusz inwestycyjny zamknięty pozostaje z mocy art. 6 ust. 1 pkt. 10) Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwolniony od podatku.

Stanowisko WSA

Jak wynika z krótkiej informacji prasowej, którą oczywiście zweryfikuję jak już pojawi się oficjalne uzasadnienie ww. wyroków, WSA uznał niestety, że cesja wierzytelności dywidendowej nie może prowadzić do zmiany świadczenia, od którego płatnik musiałby pobrać podatek, w świadczenie zwolnione od podatku dochodowego. Sytuacja ta została porównana do sytuacji przekazania wypłaty pracownika komuś innemu, co nie zwalnia pracodawcy od obowiązku pobrania podatku.

Innymi słowy zdaniem WSA w Warszawie cesja ww. wierzytelności nie ma wpływu na obowiązki podatkowe podmiotu wypłacającego dywidendę i samo opodatkowanie dywidendy.

Miejmy nadzieję, że sprawa ta stanie się przedmiotem rozstrzygnięcia NSA w Warszawie, temat ten jest bowiem niezwykle interesujący, szczególnie w aspekcie praktycznym.

Polecane wpisy
ZACZEKAJ! NIE PRZEGAP!Czy wiesz, jaka spółka jest dla Ciebie najlepsza?

Jeśli nie, to zerknij na nowy cykl #Poznaj się na spółkach, który stworzyłam na moim siostrzanym blogu "Prawo dla księgowych".

Już teraz dostępna jest do pobrania darmowa "PORÓWNYWARKA SPÓŁEK", gdzie zestawiłam ze sobą wszystkie osiem spółek, w ramach których działać można obecnie na terenie RP.