Kodeks podatnika – postulaty

Dzisiaj informacyjnie o dokumencie, z którym warto się zapoznać, a dotyczącym podstawowych regulacji podatkowych. Mianowicie, wzorem inicjatyw podejmowanych w latach poprzednich dziennik Rzeczpospolita przygotował i opublikował ostatnio Kodeks Podatnika jako podsumowanie akcji „Stwórzmy kodeks podatnika”, prowadzonej przez redakcję od października do grudnia 2014 roku. Postulaty te zostały już przekazane do Kancelarii Prezydenta RP, sejmowej Komisji Finansów Publicznych i ministra finansów.

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:Ordynacja podatkowa, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Podatek dochodowy od osób prawnych, Podatek od towarów i usług, Pozostałe tematy, Spółka akcyjna, Spółka cywilna, Spółka jawna, Spółka komandytowa, Spółka partnerska, Spółka z o.o., | Data: . Tagi:

Tekst tego bardzo ciekawego dokumentu dostępny jest w tym miejscu. Dokument ten ma o tyle istotne znaczenie, że przecież procedowana jest nowa Ordynacja Podatkowa a zapisy, które mają się znaleźć w tym akcie prawnym budzą wielkie zainteresowanie i spory zarówno wśród podatników jak i polityków.

Zaproponowany Kodeks podatnika obejmuje zasadniczo 21 sugestii, w tym kilka odnoszących się do podstawowych zasad prawa podatkowego.

W tym ostatnim zakresie sugeruje się wprowadzenie pięciu nowych reguł postępowania podatkowego, w tym:

  • zasady równouprawnienia stron postępowania podatkowego, dla wyeliminowania władczej roli organów podatkowych,
  • zakazu nadużywania prawa przez organy podatkowe, przez co rozumie się powstrzymanie od stosowania przepisów w celach sprzecznych z prawem, zrównoważenie klauzuli obejścia przepisów prawa,
  • nowej zasady wzajemnego zaufania pomiędzy podatnikami a organami skarbowymi, w celu budowania partnerskich relacji pomiędzy podatnikami a organami,
  • orzekania na korzyść podatnika w przypadku niejasnego brzmienia przepisów prawa i wątpliwości co do faktów,
  • zasady troski o rozwój przedsiębiorczości tj. postulat takiego stosowania prawa, które nie niszczyłoby legalnie działających przedsiębiorców

W pozostałych zakresach – dotyczących już kwestii szczegółowych – uznano za wskazane zmiany m.in. w zakresie:

  • publikacji interpretacji podatkowych milczących, weryfikacji okresowej interpretacji, szerszej informacji o interpretacjach zmienionych lub uchylonych,
  • doprecyzowanie pojęć „ważny interes podatnika” i „interes publiczny” – istotnych np. przy ulgach podatkowych, umorzeniu zaległości podatkowej czy odroczeniu lub rozłożeniu na raty,
  • uproszczenie zapisów prawnych w zakresie nadpłaty podatkowej,
  • określenie jasnej cezury czasowej postępowań podatkowych, aby ograniczyć ich prowadzenie nawet przez kilkanaście lat,
  • wydłużenie terminu do odwołania od decyzji podatkowych itp.

Szczegółowy opis postulatów w ww. dokumencie. Pozostaje mieć nadzieję, że nad tymi zagadnieniami – wynikającymi wprost z praktyki stosowania przepisów prawa podatkowego – ktoś przynajmniej się pochyli. Nie są to bowiem tematy teoretyczne, doktrynalne czy książkowe ale takie z którymi podatnicy zwłaszcza przedsiębiorcy muszą walczyć na co dzień.

Zobaczymy czy w jakimkolwiek zakresie postulaty te zostaną uwzględnione w nowej Ordynacji podatkowej, czy też cała praca podjęta i zrealizowana w ww. zakresie będzie tylko „sobie a muzom”.

Polecane wpisy