Koszty uzyskania przychodów przy zbyciu udziałów w spółce z o.o. przez inną spółkę kapitałową powstałą z przekształcenia

Niejednokrotnie w toku działalności spółki kapitałowe czy osobowe podlegają zmianom czy restrukturyzacjom. Może to powodować pewne problemy przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodów przy zbyciu np. udziałów w spółce z o.o. wniesionych do innego podmiotu. Koszty uzyskania przychodów przy zbyciu udziałów w spółce z o.o. przez inną spółkę kapitałową powstałą z przekształcenia – jak to zatem wygląda?

Koszty uzyskania przychodów przy zbyciu udziałów w spółce z o.o.

Koszty uzyskania przychodów przy zbyciu udziałów w spółce z o.o.  

W klasycznym układzie w przypadku zbycia udziałów w spółce z o.o.  ważne jest w jaki sposób takie udziały zostały pokryte, tj. czy były to środki pieniężne czy też aporty (wkłady niepieniężne). Na takie przypadki Ustawy o podatkach dochodowych zawierają generalnie jasne regulacje prawne.

W niektórych jednak przypadkach udziały w spółkach są zbywane w specyficznych okolicznościach, co decyduje o trudnościach w ustalaniu kosztów uzyskania przychodów.

Wyrok NSA z dnia 3 października 2019 r. sygn. II FSK 3677/17

W wyroku tym NSA starał się ustalić koszty uzyskania przychodów w przypadku zbycia udziałów w sp. z o.o. przez spółkę kapitałową, która powstała w wyniku przekształcenia spółki jawnej.

Stan faktyczny w tej sprawie przedstawiał się tak, że najpierw wspólnicy prowadzili działalność w postaci spółki jawnej. Do tej spółki wspólnicy wnieśli wkład niepieniężny w postaci udziałów w  sp. z o.o., które w ten sposób stały się elementem majątku spółki jawnej. Natomiast sami wspólnicy uzyskali ogół praw i obowiązków w spółce osobowej (właściwie doszło do podwyższenia wkładu kapitałowego wspólników do spółki jawnej). Dalej ta sama spółka jawna przekształciła się w spółkę kapitałową, która to spółka następnie podjęła decyzję w sprawie sprzedaży udziałów w spółce z o.o., które stanowiły jej składnik majątkowy.

Spółka twierdziła, że jako koszt uzyskania przychodów powinna być wykazana kwota, o którą w wyniku tego aportu zwiększył się wkład kapitałowy wspólników spółki jawnej zanim została ona przekształcona.

Organ podatkowy uznawał z kolei, że kosztem uzyskania przychodów są jedynie wydatki faktycznie poniesione. Tym samym przyjęto, że jako koszt uzyskania przychodów powinny być wykazane wydatki historyczne poniesione przez wspólników spółki na nabycie udziałów.

NSA zgodził się ze stanowiskiem organu podatkowego. Tym samym w przypadku takiej sprzedaży jako koszt uzyskania przychodu winny być uwzględnione tylko wydatki, które w przeszłości zostały poczynione na nabycie ww. udziałów jeszcze przez wspólników spółki jawnej przed jej przekształceniem.

Jakie są stanowiska organów podatkowych

Analogiczne do przedstawionego powyżej stanowisko potwierdzają także organy podatkowe, np. z interpretacji Dyrektora KIS z dnia 23-05-2018 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.113.2018.2.BS wynika, że:

W przypadku zbycia Akcji przez Spółkę z o.o. otrzymanych w wyniku przekształcenia spółki osobowej, wydatkiem na ich nabycie będzie „koszt historyczny” czyli koszt poniesiony na nabycie tych Akcji przez wspólników spółki osobowej. Jest to bowiem rzeczywiste i realne uszczuplenie jakie miało miejsce w niniejszej sprawie. Zatem aby ustalić faktycznie poniesione wydatki na nabycie akcji/udziałów należy cofnąć się do momentu, w którym miało początek owo posiadanie, a więc do nabycia zbywanych Akcji. Brak jest zatem podstaw do przyjęcia, że koszt uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia Akcji przez Spółkę z o.o. należy określić w wysokości wartości majątku Spółki osobowej na dzień ustania jej bytu prawnego (przekształcenia).

Ustalając zatem koszty uzyskania przychodów przy zbyciu udziałów w spółce z o.o. przez inną spółkę kapitałową powstałą z przekształcenia spółki osobowej – należy dokonać analizy historycznej poniesionych wydatków.


 

Polecane wpisy
ZACZEKAJ! NIE PRZEGAP!Czy wiesz, jaka spółka jest dla Ciebie najlepsza?

Jeśli nie, to zerknij na nowy cykl #Poznaj się na spółkach, który stworzyłam na moim siostrzanym blogu "Prawo dla księgowych".

Już teraz dostępna jest do pobrania darmowa "PORÓWNYWARKA SPÓŁEK", gdzie zestawiłam ze sobą wszystkie osiem spółek, w ramach których działać można obecnie na terenie RP.