Przekroczenie limitu 2.000.000 Euro przez podatnika CIT – jaka stawka podatku?

Od dnia 1 stycznia 2019 r. do ustawy o CIT został wprowadzony przepis art. 19 ust. 1 pkt. 2) dający określonym podatnikom prawo do stosowania 9% stawki podatku CIT. Skorzystanie z tego prawa jest jednak limitowane kwota 2.000.000 euro. Co jeśli podatnik przekroczy ww. wartość?

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:Bez kategorii, | Data: . Tagi: , , ,
Limit 2.000.000 euro stawka podatku

Jakie są warunki do zastosowania 9% stawki CIT

Ustawa o CIT daje możliwość zastosowania 9% stawki podatku CIT pod pewnymi warunkami:

  • Ustawa wymaga aby podatnik CIT spełniał definicję tzw. małego podatnika – zgodnie z przepisem jest to podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro;
  • Stawka ta może być stosowana tylko do tych przychodów podatnika (innych przychodów), które nie są kwalifikowane do przychodów z zysków kapitałowych. W konsekwencji dochody ze sprzedaży udziałów w innej spółce, umorzenia akcji, udziałów, połączenia, dywidendy nigdy nie mogą być opodatkowane preferencyjną 9% stawką CIT. Obowiązywać będzie w tym zakresie stawka 19% podatku CIT.
  • Ustawodawca wprowadził także ograniczenia w zastosowaniu 9% stawki podatku dla podmiotów powstałych czy zaangażowanych w różnorakie operacje restrukturyzacyjne, typu podział, połączenie, aporty czy przekształcenie.

Pisałam we wpisie pt:  Dla kogo 9% stawka podatku CIT?, oraz w tekście: Opodatkowanie spółki z o.o. – czy spółkę z o.o. warto brać pod uwagę?

Co w przypadku przekroczenia limitu 2.000.000 euro przychodów?

Ostatnio jeden z klientów zadał pytanie co będzie jeśli w ciągu roku obrotowego przekroczy ww. limit 2.000.000 euro? Czy do 2.000.000 euro może stosować stawkę (9% CIT a dopiero powyżej 19% CIT.

Tutaj wskazać trzeba, że przepis o którym mówimy ma następującą treść:

Podatek (…) wynosi: (…) 2) 9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych – w przypadku podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł”.

Ustawodawca nie zdecydował się na wprowadzenie w ww. przepisie wprost progów podatkowych z których jasno by wynikało do jakich wartości jakie dochody są opodatkowane określoną stawką podatkową, a zastosowanie stawki 9% odniósł nie do wartości dochodów a przychodów netto podatnika osiągniętych przez niego w danym roku obrotowym.

Trudno zatem, żeby redakcja przepisu nie budziła w tym zakresie wątpliwości.

Już w roku 2019 podatnicy skierowali do Dyrektora KIS kilka wniosków o interpretację podatkową, w których pytali jak należy rozumieć ten przepis i czy obowiązek stosowania stawki 19% następuje dopiero od wartości ponad limit 2.000.000 euro.

Stanowisko organów było w tym względzie jednak jednolite. Uznawały one i uznają nadal, że w przypadku przekroczenia limitu 2.000.000 euro stawka 19% podatku CIT ma być stosowana do całego dochodu podatnika za dany rok obrotowy. 

Co na to sądy administracyjne?

Stanowiska sądów pozostają analogiczne do stanowiska Dyrektora KIS.

I tak w wyroku z dnia 28.01.2022 r. sygn. I SA/Gl 1357/21 WSA w Gliwicach wskazał, że:

„Podatnik mający taki przymiot może opodatkować swoje przychody (dochody) stosując obniżoną stawkę podatkową w wysokości 9%. Uprawnia go do tego art. 19 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 19 ust. 1d u.p.d.o.p. Jednak nie oznacza to, że preferencyjna stawka podatkowa odnosić się będzie do całego przychodu (dochodu) uzyskanego przez taki podmiot w danym w roku podatkowym. Mianowicie w art. 19 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p. zakreślono próg, którego przekroczenie wyłącza stosowanie 9% stawki podatkowej, a w konsekwencji prowadzi do opodatkowania dochodu stawką 19%. Podkreślić przy tym należy, że w takiej sytuacji cały dochód uzyskany w danym roku podlega podatkowi wynikającemu z art. 19 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. (zob. P. Małecki, M. Mazurkiewicz [w:] P. Małecki, M. Mazurkiewicz, CIT. Podatki i rachunkowość. Komentarz, wyd. XII, Warszawa 2021, art. 19). Brzmienie art. 19 ust. 1 u.p.d.o.p. nie pozwala bowiem na przyjęcie 9% stawki do przychodu (dochodu) mieszczącego się w limicie oraz 19% stawki do przychodu (dochodu) stanowiącego nadwyżkę ponad przedmiotowy limit”.

Analogiczne wnioski wynikają z późniejszego wyroku tego samego Sądu w Gliwicach z dnia 22.06.2022 r sygn. I SA/Gl 1475/21:

„Regulacja zawarta w art. 19 ust. 1 pkt 2 UPDP wprost stanowi, że obniżona stawka (9 %) znajduje zastosowanie, gdy przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. Rokiem podatkowym, jak to już wyżej wskazano, jest zaś – co do zasady – rok kalendarzowy. (…)  Dodać także należy, że gdyby wolą ustawodawcy było stosowanie w danym roku podatkowym różnych stawek, tj. obniżonej (9 %) do przychodu mieszczącego się w limicie i podstawowej (19 %) do przychodu przekraczającego limit, to dałby temu wyraz w zapisie ustawy (zob. odpowiednio art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie wskazuje się na stosowanie podwyższonej stawki podatkowej jedynie do nadwyżki ponad kwotę stanowiącą próg podatkowy)”.

Tym samym podatnicy CIT stosujący w ciągu roku obrotowego jako wyjściową stawkę 9% podatku winni dbać o kontrolę wysokości przychodu netto (przy czym tutaj uwzględnia się zarówno przychody z działalności jak i przychody z zysków kapitałowych), aby mieć świadomość co do tego jaką stawkę podatkową powinni prawidłowo stosować.

Polecane wpisy
ZACZEKAJ! NIE PRZEGAP!Czy wiesz, jaka spółka jest dla Ciebie najlepsza?

Jeśli nie, to zerknij na nowy cykl #Poznaj się na spółkach, który stworzyłam na moim siostrzanym blogu "Prawo dla księgowych".

Już teraz dostępna jest do pobrania darmowa "PORÓWNYWARKA SPÓŁEK", gdzie zestawiłam ze sobą wszystkie osiem spółek, w ramach których działać można obecnie na terenie RP.