Trybunał Konstytucyjny przychylny podatnikom. Spadki z lat 2007-2008 WAŻNE: tylko miesiąc na wniosek o wznowienie postępowania podatkowego

Począwszy od 1 stycznia 2007 r. do ustawy o podatku od spadków i darowizn wprowadzony został nowy przepis art. 4a, przewidujący zwolnienie od opodatkowania tym podatkiem m.in. spadków otrzymanych przez osoby najbliższe, tj. małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę.

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:Pozostałe tematy, | Data: . Tagi: , ,

Warunkiem zwolnienia od opodatkowania było jednakże zgłoszenie do właściwego organu podatnego nabycia określonych rzeczy czy praw w terminie jednego miesiąca od daty powstania obowiązku podatkowego,w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie miesiąca od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.

Oczywista wiele osób czy to nie wiedząc o takim przepisie, czy też o tak krótkim terminie składało zgłoszenie do organu podatkowego już po w/w terminie, skutkiem czego niestety podatek musiał być przez nich zapłacony. Sytuacja polepszyła się dopiero od roku 2009, kiedy to termin do zgłoszenia został wydłużony do 6 miesięcy.

Sprawą terminu miesięcznego obowiązującego w latach 2007-2008 zajął się ostatnio Trybunał Konstytucyjny. TK w wyroku z dnia 4.06.2013 r. (sygn. P 34/11) stwierdził, że art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (w brzmieniu z okresu od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r.)

w zakresie, w jakim przewiduje miesięczny termin złożenia zgłoszenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego nabycia w drodze dziedziczenia własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę,jest niezgodny z wywiedzioną z art. 2 konstytucji zasadą zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa.

Tym samym TK przesądził, że termin miesięczny na dokonanie zgłoszenia nabycia był niezgodny z Konstytucją RP.

Orzeczenie to otwiera możliwość odzyskania zapłaconego uprzednio podatku, ponieważ zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej możliwie jest wznowienie postępowania podatkowego zakończonego decyzją ostateczną m. in. w sytuacji, gdy decyzja taka została ona wydana na podstawie przepisu, o którego niezgodności z Konstytucją orzekł Trybunał Konstytucyjny.

Jeśli zatem w przypadku konkretnego podatnika postawą wydania decyzji podatkowej i nałożenia podatku było przekroczenie terminu do zgłoszenia spadku – obecnie może on żądać wznowienia postępowania w przedmiotowej sprawie oraz domagać się zwrotu nadpłaconego podatku.

Są tutaj dwie istotne kwestie:

  1. organ podatkowy nie działa w tym przypadku z urzędu (automatycznie), zatem to podatnik musi złożyć wniosek o wznowienie postępowania,
  2. wniosek o wznowienie postępowania musi zostać – dla swojej skuteczności – złożony do organu podatkowego w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego (czyli o dnia jego ogłoszenia) tj. od dnia 4 czerwca 2013 r.

Zaznaczyć przy tym trzeba, że liczyć się tutaj należy z oporem organów podatkowych co do wznowienia postępowania podatkowego za rok 2007, ze względu na to, iż przepisy dają możliwość odmowy uchylenia decyzji, jeżeli wydanie nowej decyzji nie mogłoby nastąpić z uwagi na upływ terminów przedawnienia (czyli 5 lat liczonych od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku). Wydaje się jednak, że można zbudować taką argumentację prawną i podatkową, która da również szanse na odzyskanie podatku zapłaconego właśnie w 2007 r.

Polecane wpisy
ZACZEKAJ! NIE PRZEGAP!Czy wiesz, jaka spółka jest dla Ciebie najlepsza?

Jeśli nie, to zerknij na nowy cykl #Poznaj się na spółkach, który stworzyłam na moim siostrzanym blogu "Prawo dla księgowych".

Już teraz dostępna jest do pobrania darmowa "PORÓWNYWARKA SPÓŁEK", gdzie zestawiłam ze sobą wszystkie osiem spółek, w ramach których działać można obecnie na terenie RP.