Uchwała NSA (sygn. II FPS 8/13) – sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej dla potrzeb firmowych, nie ujętej w ewidencji środków trwałych – bez podatku dochodowego z działalności

Dnia 17 lutego br. Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie o sygn. II FPS 8/13 w składzie 7 sędziów podjął kolejną uchwałę.

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:Podatek dochodowy od osób fizycznych, Pozostałe tematy, | Data: . Tagi: , , , , ,
rezygnacja ze zwolnienia z VAT

Dnia 17 lutego br. Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie o sygn. II FPS 8/13 w składzie 7 sędziów podjął uchwałę, w której stwierdził, że:

W stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2004 r. nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej w rozumieniu art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. „a” ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, które nie były ujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a które nie stanowią składników majątku wskazanych w art. 14 ust. 2c tej ustawy.

Przekładając tę zawikłaną treść na język polski – NSA wyjaśnił, że w przypadku wykorzystywania przez przedsiębiorcę dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej własnej nieruchomości o charakterze użytkowym, nie wpisanej jednak przez podatnika do ewidencji działalności gospodarczej – przychód ze zbycia takiej nieruchomości nie będzie traktowany jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Oznacza to ni mniej ni więcej, że do sprzedaży takiej nieruchomości zastosowanie znajdować będzie ogólna regulacja z art. 10 ust. 1 pkt. 8) ustawy o PIT, skutkiem czego zbycie nieruchomości w szczególności będzie wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Uchwała ta jest oczywiście jak najbardziej korzystna dla podatników, a Sąd Administracyjny zasadnie odniósł się tutaj do treści art. 14 ust. 2 pkt 1) ustawy o PIT, gdzie jest wyraźnie mowa o wpisaniu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych do ewidencji. Dla wyjaśnienia przepis ten wskazuje, że:

Przychodem z działalności gospodarczej są również: 1) przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących: a) środkami trwałymi, b) składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1500 zł, c) wartościami niematerialnymi i prawnymi – ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w lit. b, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio (…).

W konsekwencji analizując problem, NSA uznał w ślad za literalnym brzmieniem przepisu, że podstawowe znaczenie dla ustalenia zasad opodatkowania przy sprzedaży takiego składnika majątkowego ma okoliczność czy podatnik wpisał nieruchomości do ewidencji środków trwałych, a nie to, czy była ona wykorzystywana w działalności gospodarczej.

Polecane wpisy
ZACZEKAJ! NIE PRZEGAP!Czy wiesz, jaka spółka jest dla Ciebie najlepsza?

Jeśli nie, to zerknij na nowy cykl #Poznaj się na spółkach, który stworzyłam na moim siostrzanym blogu "Prawo dla księgowych".

Już teraz dostępna jest do pobrania darmowa "PORÓWNYWARKA SPÓŁEK", gdzie zestawiłam ze sobą wszystkie osiem spółek, w ramach których działać można obecnie na terenie RP.