Wiemy już jak opodatkowani są akcjonariusze – osoby fizyczne – w spółce komandytowo-akcyjnej – tylko czy to aby nie za późno……

W dniu wczorajszym, tj. 20.05 br. NSA w rozszerzonym 7-osobowym składzie podjął uchwałę przesadzającą zasady opodatkowania akcjonariuszy w spółce komandytowo-akcyjnej będących osobami fizycznymi (sygn. II FPS 6/12).

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:Podatek dochodowy od osób fizycznych, Spółka komandytowo-akcyjna, | Data: . Tagi: , , , ,

Z uzasadnienia przedmiotowej uchwały (za dziennikiem Rzeczpospolita) wynika, że akcjonariusz taki będący osobą fizyczną – podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym dopiero wówczas, gdy otrzyma kwotę dywidendy (analogicznie zresztą jak akcjonariusz będący osobą prawną). Obok tej kwestii NSA przesądził nadto, że ww. przychód winien być traktowany jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej – powołując jako podstawę art. 14 ust. 1i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. To zaś z kolei decyduje o możliwości opodatkowania w/w kwot nie według skali podatkowej a podatkiem liniowym wynoszącym 19% (oczywiście o ile podatnik opodatkowuje dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej wg tej stawki). W/w uchwała kończy zatem jak się wydaje boje o zasady opodatkowania akcjonariuszy w spółce komandytowo-akcyjnej.

Dla przypomnienia temat ten stał się szczególnie żywy w styczniu 2012 r., kiedy to pojawiła się pierwsza uchwała rozszerzonego składu NSA (sygn. II FPS 1/11), który zanalizował sytuację podatkową akcjonariusza będącego osobą prawną. W uchwale tej NSA stwierdził, że w takiej sytuacji opodatkowanie pojawia się zasadniczo w dacie wypłaty dywidendy na rzecz takiego podmiotu.

Nieco później bo w dniu 11 maja 2012 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną w zakresie opodatkowania akcjonariuszy spółek komandytowo – akcyjnych, w której to stwierdził, że:

Kwota przyznanej przez walne zgromadzenie spółki komandytowo – akcyjnej akcjonariuszowi (osobie fizycznej, osobie prawnej) dywidendy, na podstawie uchwał o podziale zysku tej spółki, stanowi przychód z działalności gospodarczej, od którego należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy, stosownie do art. 25 updop oraz art. 44 ust. 1 pkt 1 updof za miesiąc, w którym go uzyskano. Jeżeli podatnik oprócz ww. przychodu uzyskuje także inne przychody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, przyznana dywidenda zwiększać zatem będzie wysokości należnej zaliczki na podatek dochodowy za miesiąc, w którym podjęta została uchwała o wypłacie dywidendy akcjonariuszom spółki komandytowo – akcyjnej (albo w którym został określony „dzień dywidendy” (znak: DD5/033/1/12/KSM/DD-125).

Pomimo takiego stanowiska Ministerstwa Finansów, w dniu 18.12.2012 r. wobec stwierdzonych wątpliwości NSA postanowił skierować do Składu Siedmiu Sędziów pytanie prawne dotyczące opodatkowania akcjonariuszy SKA – osób fizycznych. Odpowiedź na to pytanie pojawiła się w dniu wczorajszym.

Podsumowując, oczywiście dobrze, że wiadomo już w jaki sposób opodatkowani są akcjonariusze w spółce komandytowo-akcyjnej. Przykro tylko, że wiadomo to od roku 2012 i 2013, podczas gdy spółka komandytowo-akcyjna funkcjonuje w obrocie prawnym RP od roku 2001.

Jeszcze gorzej, że jak świadczą o tym wszystkie znaki na niebie i na ziemi – od roku 2014 – spółka komandytowo-akcyjna będzie opodatkowana tak jak obecnie spółki kapitałowe. Spodziewać się zatem należy, że praktyczne wykorzystanie tego rodzaju podmiotów będzie żadne, a podatnicy funkcjonujący w tej formule prawnej albo przekształcą się w typowe spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna), albo w spółki osobowe typu spółka jawna.

Zgodnie z planami Ministerstwa Finansów – także spółki komandytowe podlegać mają opodatkowaniu analogicznemu jak obecnie spółki kapitałowe, w związku z czym wątpliwa będzie sensowność ich zakładania i prowadzenia.


ZOBACZ E-BOOK ZWIĄZANY Z TEMATEM:

spółka komandytowo-akcyjna

Polecane wpisy
ZACZEKAJ! NIE PRZEGAP!Czy wiesz, jaka spółka jest dla Ciebie najlepsza?

Jeśli nie, to zerknij na nowy cykl #Poznaj się na spółkach, który stworzyłam na moim siostrzanym blogu "Prawo dla księgowych".

Już teraz dostępna jest do pobrania darmowa "PORÓWNYWARKA SPÓŁEK", gdzie zestawiłam ze sobą wszystkie osiem spółek, w ramach których działać można obecnie na terenie RP.