Zapłata równowartości podatku VAT przy aporcie ?

Swego czasu zajmowałam się kwestią wnoszenia aportów, powstał wówczas temat czy akcje/udziały w spółce powinny odpowiadać wartości netto czy wartości brutto przedmiotu wkładu. Wówczas NSA odmówił wydania w tym temacie uchwały w rozszerzonym składzie wskazując jednakże, że w jego przekonaniu słuszne jedynie jest wydanie nowych akcji czy udziałów odpowiadających wartości brutto.

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:Podatek dochodowy od osób fizycznych, Podatek dochodowy od osób prawnych, Podatek od towarów i usług, Spółka akcyjna, Spółka cywilna, Spółka jawna, Spółka komandytowa, Spółka partnerska, Spółka z o.o., | Data: . Tagi: , , , , ,
zarząd sukcesyjny Kancelaria Prawna GACH MIZIŃSKA

Dla uproszczenia podatnik wnoszący wkład niepieniężny w wartości 100 jednostek netto, + 23% VAT, powinien objąć udziały o wartości 123 jednostek. W tym ujęciu cały ciężar podatku należnego od wniesienia aportu ponosić musiała spółka wnosząca wkład. Wydaje się, że obecnie, także ze względu na zmianę art.29a ustawy o VAT, ta metoda ustalania wartości wydawanych akcji czy udziałów będzie miała decydujące znaczenie.

Zaznaczyć natomiast należy, że w przeszłości (choć być może są to opcje także i stosowane obecnie) sposobem na neutralność finansową aportów do innych spółek było takie kształtowanie emisji aby nowe akcje/udziały odpowiadały wartości netto wkładu, zaś kwota odpowiadająca równowartości podatku odprowadzonego na rachunek bankowy organu podatkowego podlegała zapłacie przez spółkę do której wkład wniesiono na rzecz dostawcy aportu.

Oczywista nie mogło stać się tak, aby organy podatkowe nie zmierzały do opodatkowania ww. kwoty, uznając, że dla podmiotu wnoszącego przedmiotowy wkład niepieniężny kwota ta stanowi definitywny przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Przykładem takich negatywnych stanowisk były np. interpretacja bydgoskiej izby skarbowej z 13 sierpnia 2013 r. (nr ITPB1/415-582/13/AD), czy interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 5 grudnia 2011 r., nr IPPB3/423-850/11-2/MS, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 19 grudnia 20014 r. IBPBI/1/415-1095/14/AB czy wyrok z dnia 21 lutego 2011 r., sygn. akt III SA/Wa 1277/10.

Na całe szczęście w tym temacie wydane zostały także orzeczenia pozytywne dla podatników. Na argumenty wynikające z owych pozytywnych stanowisk należałoby się powoływać w przypadku negatywnych stanowisk organów podatkowych. Np.

  • w wyroku z dnia 5.06.2013 r. WSA w Gdańsku (sygn. I SA/Gd 427/13), Sąd ten stwierdził, że „W ocenie sądu nie ma żadnych podstaw do czynienia dystynkcji pomiędzy fakturą dokumentującą „zwykłą” sprzedaż a fakturą dokumentującą wniesienie aportu, a w konsekwencji brak jest podstaw, aby w sposób odmienny traktować kwotę podatku należnego określoną w każdej z tych faktur”. W uzasadnieniu przedmiotowego wyroku WSA wskazał, że w jego ocenie kwota podatku należnego wynikająca z faktury dokumentującej wniesienie aportu do SKA stanowi podatek należny, który nie powoduje powstania przychodu w spółce na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
  • dalej WSA w Krakowie w wyroku w sprawie I SA/Kr 1865/14 z dnia 24.02.2015 wskazał, że: Mając na uwadze w niniejszej sprawie okoliczność, iż wykazana na fakturze kwota podatku VAT po jej otrzymaniu przez skarżących zostanie następnie jako podatek należny odprowadzona na rachunek właściwego urzędu skarbowego, nie zrozumiałym jest stanowisko organu odmawiające jej statusu podatku, a więc tym samym tytułu na podstawie którego przedmiotowa danina publicznoprawna zostanie przekazana rzecz Skarbu Państwa. Organ tej okoliczności w zaskarżonej interpretacji nie wyjaśnia co tym samym sprawia, iż całkowicie pomija on nie tylko wspomnianą regulację art.14 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ale także podstawowa zasadę na gruncie m.in. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którą przychodem może być przysporzenie majątkowe o charakterze definitywnym. W świetle treści ustawy o podatku od towarów i usług należy przyjąć, że podatek należny jest to kwota podatku VAT określona w fakturze wystawionej przez podatnika. Jest to podatek obliczany od wartości sprzedanych towarów i usług, który należy odprowadzić do urzędu skarbowego. Podatnik ma jednak prawo pomniejszyć to zobowiązanie o podatek naliczony. Zgodnie z art. 106 ustawy o VAT Podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16″.

Istnieją zatem jak już wyżej wskazano argumenty na które mogą się powołać podatnicy dokonujący transakcji aportowych przy przyjęciu dodatkowego rozliczenia podatku VAT przy aporcie. Jednakże jak wskazuje analiza innych interpretacji podatkowych obecnie dominuje koncepcja zakładająca opodatkowanie kwoty VAT przy aporcie podatkiem dochodowym a generalnie obowiązującym pozostaje kierunek zakładający wydanie akcji/udziałów wg wartości brutto przedmiotu wkładu, kiedy to z natury rzeczy owo dodatkowe rozliczenie podatku należnego będzie wyłączone.

Wróć do tematu czy akcje/udziały w spółce powinny odpowiadać wartości netto czy wartości brutto przedmiotu wkładu.

Polecane wpisy
ZACZEKAJ! NIE PRZEGAP!Czy wiesz, jaka spółka jest dla Ciebie najlepsza?

Jeśli nie, to zerknij na nowy cykl #Poznaj się na spółkach, który stworzyłam na moim siostrzanym blogu "Prawo dla księgowych".

Już teraz dostępna jest do pobrania darmowa "PORÓWNYWARKA SPÓŁEK", gdzie zestawiłam ze sobą wszystkie osiem spółek, w ramach których działać można obecnie na terenie RP.