Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową – czy zysk bieżący też podlega opodatkowaniu?

Przez całe lata toczyły się spory pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi na temat opodatkowania tzw. zysków niepodzielonych w przypadku przekształcenia spółek kapitałowych a dokładniej spółek podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w spółki osobowe typu: spółka jawna, komandytowa czy partnerska.

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:Podatek dochodowy od osób fizycznych, Podatek dochodowy od osób prawnych, Spółka akcyjna, Spółka cywilna, Spółka jawna, Spółka komandytowa, Spółka partnerska, Spółka z o.o., | Data: . Tagi: , ,

Spór generalnie dotyczył tego co stanowi ów zysk niepodzielony, a zwłaszcza czy kwoty zysku z lat ubiegłych przeznaczone na dalsze inwestycje i zapisane na kapitale zapasowym czy rezerwowym też powinny być zaliczane do tej kategorii zysków.

Ostatecznie Minister Finansów doprowadził do zmiany (choć oczywiście Ministerstwo mówi z wiadomych względów o „doprecyzowaniu”) przepisów art. 10 ust. 1 pkt. 8) u.p.d.p. i art. 24 ust. 5 u.p.d.f. Po zmianie przepisy te – tożsame w treści uzyskały brzmienie: „Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także: (…) 8) wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej – w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia”. Przesądzono zatem, że zyski ujęte na tych spornych kapitałach rezerwowych czy zapasowych także stanowią zyski niepodzielone, i w dacie przekształcenia powinny podlegać opodatkowaniu.

Ale apetyt rośnie w miarę jedzenia. Mowa tu o potrzebach budżetu Państwa. Organy podatkowe przyjmują obecnie, że nie tylko zyski z kapitałów zapasowych/rezerwowych lub też kwoty zysków które nie stały się przedmiotem uchwały w sprawie podziału zysku, lecz także zyski bieżące spółki tj. osiągnięte w roku przekształcenia także powinny podlegać opodatkowaniu.

Tak np. twierdził w jednej z ostatnich interpretacji podatkowych Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (interpretacja z dnia 20.02.2015 r. IBPBII/2/415-1033/14/MZM).

„Pod pojęciem „niepodzielonych zysków”, użytym w przywołanym wyżej art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy rozumieć wartość niepodzielonych zysków spółki kapitałowej zarówno z lat ubiegłych jak i z roku, w którym dojdzie do przekształcenia. Wprowadzając bowiem zapis o niepodzielonych zyskach ustawodawca objął nim cały zbiór zysków wypracowanych przez spółki kapitałowe, lecz nie podzielonych przed datą przekształcenia w spółki osobowe. Do zbioru tego zaliczyć należy zyski wypracowane przez spółkę z o.o. od początku roku obrotowego do dnia przekształcenia (zyski bieżące) oraz zyski z lat poprzednich. Warunkiem opodatkowania jest jedynie aby zyski te nie były podzielone. Powyższe wyjaśnienie oznacza, że jeśli spółka kapitałowa wygeneruje zysk, bez względu na datę jego osiągnięcia, i zysku tego nie podzieli, to w momencie przekształcenia tej spółki w spółkę osobową zysk ten będzie podlegał opodatkowaniu”.

Wg. mnie o zysku lub braku zysku można mówić odpowiedzialnie dopiero po zakończeniu danego roku obrotowego, zatem zysk bieżący nie powinien być w ogóle interpretowany w kategoriach zysku niepodzielonego.

Stosując jednakże interpretację organów podatkowych, zdecydowanych na opodatkowanie wszystkiego i wszystkich uznać by należało, że bezpodatkowe przekształcenie jest możliwe np. tylko wtedy gdy:

  • przekształceniu podlegać będzie spółka ze stratą,
  • spółka dokona wypłaty zysku bieżącego w drodze wypłaty zaliczek na poczet zysku – oczywista jeśli spółka będzie spełniać wymogi z Kodeksu spółek handlowych i będzie na to posiadać środki. Nie wiem przy tym co w sytuacji gdy w pozostałej części roku spółka już po przekształceniu zanotuje ostatecznie stratę za rok obrotowy.

Patrząc przy tym na coraz większe uszczelnianie systemu podatkowego dokonywane w taki czy inny sposób można dojść do przekonania, że głośna klauzula unikania opodatkowania może stać się dla nas zupełnie zbędna.

Polecane wpisy
ZACZEKAJ! NIE PRZEGAP!Czy wiesz, jaka spółka jest dla Ciebie najlepsza?

Jeśli nie, to zerknij na nowy cykl #Poznaj się na spółkach, który stworzyłam na moim siostrzanym blogu "Prawo dla księgowych".

Już teraz dostępna jest do pobrania darmowa "PORÓWNYWARKA SPÓŁEK", gdzie zestawiłam ze sobą wszystkie osiem spółek, w ramach których działać można obecnie na terenie RP.