Estoński CIT – ukryte zyski – wynagrodzenie wspólnika z tytułu usług świadczonych na rzecz spółki bez estońskiego CIT

Po zmianie przepisów dotyczących tzw. estońskiego CIT od 1 stycznia 2022 r. liczba spółek korzystających z tego rozwiązania zwiększyła się wielokrotnie. Część przepisów rodzi jednak nadal wątpliwości interpretacyjne. Dotyczy to także wynagrodzeń wypłacanych wspólnikom na podstawie umów B2B.

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:Podatek od czynności cywilnoprawnych, Polecam uwadze, | Data: . Tagi: , ,
ukryty zysk

Estoński CIT w skrócie

W bardzo wielkim skrócie spółki, które wybiorą tę formę opodatkowania nie muszą:

  • prowadzić rachunkowości podatkowej
  • ustalać podatkowych kosztów uzyskania przychodów
  • obliczać podatkowych odpisów amortyzacyjnych.

Zaliczki na podatek CIT nie są płacone co miesiąc – podatek odprowadza się dopiero w momencie wypłaty kwot zysku spółki. Daje to możliwość swobodnego określenia momentu, w którym nastąpi opodatkowanie, i pozwala przeznaczać pieniądze na cele związane z bieżącą działalnością firmy.

Nominalny okres czasu do korzystania z podatku estońskiego to 4 lata, okres ten można jeszcze przedłużać. Możliwa jest jedna także utrata prawa do korzystania z estońskiego CIT w razie niewypełnienia warunków.

Ukryte zyski – o co chodzi

Jak już wskazano powyżej, spółki objęte estońskim CIT zobowiązane są zasadniczo do zapłaty podatku w przypadku wypłaty wspólnikom zysku (dywidendy). Przepis w tym zakresie nakazuje opodatkowanie zysku netto wypracowanego w okresie opodatkowania ryczałtem w części, w jakiej został przeznaczony do wypłaty udziałowcom, akcjonariuszom albo wspólnikom (dochód z tytułu podzielonego zysku) lub na pokrycie strat powstałych w okresie poprzedzającym okres opodatkowania ryczałtem (dochód z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat).

Obok tego jednak ustawa podatkowa nakazuje opodatkowanie m.in. tzw. ukrytych zysków. Tyle że jak zwykle brak jest definicji legalnej tego pojęcia.

Przepis mówi, że przez ukryte zyski rozumie się:

świadczenia pieniężne, niepieniężne, odpłatne, nieodpłatne lub częściowo odpłatne, wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, inne niż podzielony zysk, których beneficjentem, bezpośrednio lub pośrednio, jest udziałowiec, akcjonariusz albo wspólnik lub podmiot powiązany bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tym udziałowcem, akcjonariuszem albo wspólnikiem, w szczególności: kwoty pożyczek udzielonych przez spółkę udziałowcowi, akcjonariuszowi lub wspólnikowi wraz z odsetkami, prowizjami, wynagrodzeniami i opłatami od tych pożyczek, świadczenia wykonane przez spółkę na rzecz fundacji prywatnej lub rodzinnej (…)”.

Przepis ten od początku rodził problemy interpretacyjne, nie wiadomo bowiem o jakie świadczenia ustawodawcy w rzeczywistości mogło chodzić. Niejasne było w szczególności określenie „wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, inne niż podzielony zysk”, nadto szczególnie niebezpieczna była sytuacja, że przepis nie zawierał pełnej listy zdarzeń, które mogły definiować ukryte zysku, posługiwał się przecież określeniem „w szczególności”.

Wynagrodzenie wypłacane wspólnikowi na podstawie umowy współpracy – nie wyłącza estońskiego CIT

Nie jest niczym nadzwyczajnym że wspólnicy spółek świadczą niekiedy na rzecz własnej spółki określone usługi jako przedsiębiorcy – na zasadach B2B. Powyżej zacytowana definicja „ukrytych zysków” mogłaby rodzić przypuszczenie, że wynagrodzenie wypłacane wspólnikom na tej podstawie także może być potraktowane jako kwota podlegająca opodatkowaniu.

Aby jednak przekonać się jakie będzie stanowisko fiskusa, jedna ze spółek zamierzająca dopiero przejść na estoński CIT wystąpiła z wnioskiem o interpretację podatkową. Wskazała, że działa jako spółka z o.o., przy czym jej wspólnikami są jednoosobowi przedsiębiorcy, którzy świadczą na jej rzecz usługi szkoleniowe i doradcze na podstawie umowy o współpracy zawartej na czas określony. Otrzymują z tego tytułu wynagrodzenie określone w wysokości rynkowej.

Spółka wskazała, że ww. kwoty nie mogą być potraktowane jako ukryte zyski, nie są bowiem przekazywane w związku z prawem do udziału w zysku.

Dyrektor Krajowej informacji Skarbowej zgodził się z takim stanowiskiem i uznał, że wynagrodzenie ustalone na warunkach rynkowych, które jest wypłacone wspólnikowi za zwykłą biznesową usługę i nie służy dokapitalizowaniu tego wspólnika, nie może być uznane za ukryty zysk (Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 13 maja 2022 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.58.2022.2.IM).

Stanowisko to jest zdecydowanie korzystne tak dla spółek jak i wspólników. Co za tym idzie popularność spółek estońskim może jeszcze bardziej wzrosnąć.

Polecane wpisy
ZACZEKAJ! NIE PRZEGAP!Czy wiesz, jaka spółka jest dla Ciebie najlepsza?

Jeśli nie, to zerknij na nowy cykl #Poznaj się na spółkach, który stworzyłam na moim siostrzanym blogu "Prawo dla księgowych".

Już teraz dostępna jest do pobrania darmowa "PORÓWNYWARKA SPÓŁEK", gdzie zestawiłam ze sobą wszystkie osiem spółek, w ramach których działać można obecnie na terenie RP.