Fundacja rodzinna – wkrótce nowa instytucja

Polskie fundacje rodzinne i korzyści podatkowe, jakie miałyby stanowić alternatywę dla fundacji zagranicznych to temat rzeka, wielokrotnie już rozważany. Ale wychodzi jednak na to, że wkrótce nowe przepisy staną się prawem. Obecnie, ustawa wprowadzająca fundacje rodzinną do polskiego systemu prawnego jest na końcówce procesu ustawodawczego.

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:Bez kategorii, | Data: . Tagi: , , ,
Fundacja rodzinna

Fundacja rodzinna – konstrukcja prawna

Zgodnie z wprowadzaną definicją – fundacja rodzinna ma być:

osobą prawną utworzoną w celu gromadzenia mienia, zarządzania nim w interesie beneficjentów oraz spełniania świadczeń na rzecz beneficjentów. Fundator określa w statucie szczegółowy cel fundacji rodzinnej”.

Fundacja taka ma działać pod dodatkowym oznaczeniem „Fundacja rodzinna” i podlegać będzie wpisowi do specjalnego rejestru prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, jednakże tylko w zakresie opisanym w art. 6 ustawy tj. w zakresie:

1)     zbywania mienia, o ile mienie to nie zostało nabyte wyłącznie w celu dalszego zbycia;

2)     najmu, dzierżawy lub udostępniania mienia do korzystania na innej podstawie;

3)  przystępowania do spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielni oraz podmiotów o podobnym charakterze, mających swoją siedzibę w kraju lub za granicą, a także uczestnictwa w tych spółkach, funduszach, spółdzielniach oraz podmiotach;

4)     nabywania i zbywania papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze;

5)     udzielania pożyczek:

a)     spółkom kapitałowym, w których fundacja rodzinna posiada udziały lub akcje,

b)     spółkom osobowym, w których fundacja rodzinna uczestniczy jako wspólnik,

c)     beneficjentom;

6)     obrotu zagranicznymi środkami płatniczymi należącymi do fundacji rodzinnej w celu dokonywania płatności związanych z działalnością fundacji rodzinnej;

7)     prowadzenia przedsiębiorstwa w ramach gospodarstwa rolnego.

Informacja o procesie ustawodawczym – dostępna TUTAJ.

Fundacja rodzinna – podatkowo

Projektowana ustawa zakłada pewne rozwiązania podatkowe. Najważniejsze z nich to:

Podatek CIT:

  1. Zwolnienie podmiotowe fundacji od opodatkowania podatkiem CIT (fundacje rodzinne mają dodane do rodzajów podmiotów opisanych w art. 6 ustawy o CIT). Zwolnienie to nie będzie jednak dotyczyło podatku od przychodów z budynków (art. 24b) jak również do dochodów z działalności gospodarczej fundacji rodzinnej wykraczającej poza zakres określony w art. 6 wskazany powyżej (do ww. dochodów zastosowanie znajdzie nowa stawka podatkowa 25% CIT).

  2. Jednocześnie wprowadzono do ustawy przepis, który przewiduje 15% stawkę opodatkowania z tytułu wypłaty/postawienia do dyspozycji beneficjentowi pośrednio lub bezpośrednio określonych świadczeń przewidzianych w statucie fundacji lub też w związku z przekazaniem mienia fundacji w razie rozwiązania takiej fundacji. W przypadku wypłaty świadczeń z fundacji opodatkowana jest wypłacana wartość bez uwzględniana kosztów uzyskania przychodów. Natomiast jeśli dojdzie do rozwiązania fundacji i przekazania beneficjentowi/beneficjentom mienia – wówczas możliwe będzie odliczenie wartości podatkowej mienia wniesionego przez fundatora lub fundatorów.

Podatek PIT:

  1. W ustawie o PIT wprowadzono zasadę, że przychody beneficjenta fundacji rodzinnej z tytułu otrzymania lub postawienia do dyspozycji świadczeń przewidzianych statutem lub też majątku fundacji w przypadku jej likwidacji są zaliczane do przychodów z innych źródeł (nowy art. 20 ust. 1g) – wprowadzono jedna przy tym nową stawkę podatkową od ww. przychodów na poziomie 15%,

  2. Jednakże ustawodawca wprowadził nowe zwolnienie podatkowe do art. 21 ustawy o PIT (art. 21 ust. 1 pkt. 157).

  1. Zgodnie z tym przepisem, wolne są od podatku PIT przychody fundatora uprawnionego do otrzymania majątku likwidowanej fundacji rodzinnej, lub te same przychody uzyskane przez osobę bliską w stosunku do fundatora, o której mowa w art. 4a ust. 1 Ustawy o podatku od spadków i darowizn (tzw. grupa zerowa), w odpowiedniej proporcji,

  2. Analogicznie na tej samej zasadzie wolne od podatku są wypłaty świadczeń przewidzianych w statucie fundacji czy to rzecz fundatora czy też na rzecz beneficjenta będącego osobą bliską dla fundatora zaliczanego do grupy zerowej w podatku od spadków i darowizn

Ww. wartości nie będą przy tym opodatkowane także podatkiem od spadków i darowizn.

Nadto zmiany wprowadzono do Ordynacji podatkowej gdzie pojawić się ma nowy przepis dotyczący odpowiedzialności fundacji rodzinnej jako tzw. osoby trzeciej – za zaległości podatkowe oraz ZUS.

Nowy art. 117e Ordynacji ma przewidywać, że:

„Art. 117e. § 1. Fundacja rodzinna w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2022 r. o fundacji rodzinnej odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z fundatorem w rozumieniu tej ustawy za zaległości podatkowe tego fundatora powstałe przed ustanowieniem fundacji rodzinnej.

§ 2. Zakres odpowiedzialności fundacji rodzinnej jest ograniczony do wartości majątku wniesionego przez fundatora do fundacji rodzinnej.

§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do fundacji rodzinnej w organizacji w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2022 r. o fundacji rodzinnej.”.

Podsumowanie

Podsumowując, jak to zwykle w podatkach dopiero „w praniu” okaże się jak te nowe fundacje rodzinne będą i na ile regulacja podatkowa jest kompleksowa i bez luk.

Na ten moment wydaje się, że fundacja rodzinna może być ciekawym rozwiązaniem.

O ile bowiem fundacja rodzinna prowadzić będzie działalność w zakresach wynikających z art. 6 Ustawy, to do czasu wypłaty świadczeń na rzecz beneficjentów lub rozwiązania likwidacji nie będzie płaciła podatku CIT (poza podatkiem od przychodów z budynków).

W dacie wypłaty świadczeń na rzecz beneficjentów lub rozwiązania trzeba będzie zapłacić 15% podatek CIT, przy czym po stronie beneficjentów (fundatora oraz jego osób bliskich – ale tylko jeśli zaliczane są do zerowej grupy w podatku od spadków i darowizn) ww. wartość opodatkowaniu już nie będzie podlegać.

Polecane wpisy
ZACZEKAJ! NIE PRZEGAP!Czy wiesz, jaka spółka jest dla Ciebie najlepsza?

Jeśli nie, to zerknij na nowy cykl #Poznaj się na spółkach, który stworzyłam na moim siostrzanym blogu "Prawo dla księgowych".

Już teraz dostępna jest do pobrania darmowa "PORÓWNYWARKA SPÓŁEK", gdzie zestawiłam ze sobą wszystkie osiem spółek, w ramach których działać można obecnie na terenie RP.