Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. a podatek dochodowy

Dotychczas przeprowadzając procesy przekształcenia spółek pod kątem podatkowym istotne było przede wszystkim to czy zmiana dotyczy przekształcenia spółki kapitałowej (obecnie szerzej spółki podlegającej opodatkowaniu CIT) w spółkę osobową (jako że mógł się wtedy pojawić podatek od tzw. zysków niepodzielonych) oraz jakie skutki podatkowe mogły się pojawić w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:Spółka komandytowa, Spółka z o.o., | Data: . Tagi: , , , , ,
przekształcenie spółki

Przekształcenie spółki– podatek dochodowy

Ze względu na brak przepisów wprowadzających opodatkowanie podatkiem dochodowym jako neutralne podatkowo traktowane były inne rodzaje przekształceń, w tym przekształcenie spółek osobowych w spółki kapitałowe czy spółki kapitałowej w inny rodzaj spółki kapitałowej (np. przekształcenie spółki z o.o. w spółkę akcyjną).

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. – interpretacja podatkowa

Ostatnio zajmowałam się przekształceniem spółki komandytowej w spółkę z o.o. Obecnie zarówno spółka komandytowa jak i spółka z o.o. pozostają podatnikami CIT, zatem w ślad tego co powyżej nie powinno ulegać najmniejszej wątpliwości że tego typu przekształcenie niezależnie od sposobu ukształtowania kapitałów spółki nie powinno się wiązać z powstaniem dochodu do opodatkowania.

Ale pamiętając o tym, że nasze prawo podatkowe trudno uznać za stabilne wpisałam odpowiednie hasło w wyszukiwarce.

I okazało się, że w dniu 26 marca 2021 r Dyrektor KIS wydał nowatorską interpretację w której uznał, że podatek w takiej sytuacji jednak się pojawia (sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.1074.2020.1.RR).

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. – jakie uzasadnienie dla podatku  PIT

We wniosku o wydanie interpretacji podatkowej wskazano, że po przekształceniu wartość majątku spółki z o.o. będzie odpowiadała wartości majątku spółki przekształcanej.

Środki zgromadzone dotychczas na kapitałach spółki komandytowej zostaną przeniesione z dniem przekształcenia na kapitały Spółki z o.o., co do zasady, w tożsamej wysokości.

Ewentualnie możliwe jest, że w ramach przekształcenia niewielka część środków zgromadzonych na kapitale zapasowym spółki zostanie przeniesiona na kapitał zakładowy spółki z o.o. W ten sposób wartość nominalna wkładów przysługujących wspólnikom w spółce z o.o. zostanie podniesiona o tę (niewielką) wartość przeniesioną z kapitału zapasowego na kapitał zakładowy, w celu zaokrąglenia kapitału zakładowego spółki.

Organ interpretacyjny po rozpoznaniu wniosku ograniczył się w interpretacji do:

  • Powołania przepisów dotyczących trybu podwyższenia kapitału zakładowego spółki (na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki oraz formalnie w związku ze zmianą umowy spółki),
  • Powołania się na art. 260 § 1 K.s.h, który mówi o możliwości podwyższenia kapitału zakładowego, poprzez przeznaczenie na ten cel środków z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych z zysku spółki (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki),
  • Zacytowania art. 24 ust. 5 u.p.d.f. zawierającego ogólną definicję dochodów (przychodów) z udziału w zyskach osób prawnych.

Po wskazaniu na ww. regulacje organ stwierdził, że: „Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego możliwe jest, że w ramach przekształcenia niewielka część środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki zostanie przeniesiona na kapitał zakładowy Spółki z o.o. W ten sposób wartość nominalna wkładów przysługujących Zainteresowanym w Spółce z o.o. zostanie podniesiona o tę (niewielką) wartość przeniesioną z kapitału zapasowego na kapitał zakładowy, w celu zaokrąglenia kapitału zakładowego spółki. Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia, należy stwierdzić, że przeniesienie części środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki na kapitał zakładowy Spółki z o.o. i podniesienie w ten sposób wartości nominalnej wkładów przysługujących Zainteresowanym w Spółce z o.o. o wartość przeniesioną z kapitału zapasowego na kapitał zakładowy, spowoduje powstanie po stronie Zainteresowanych – jako wspólników tych spółek – dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych”.

Jak wynika zatem z ww. uzasadnienia organ podatkowy przyjął, że przeprowadzone przez strony przekształcenie wiąże tzw. wewnętrznym podwyższeniem kapitału zakładowego skutkujące przeniesieniem środków z kapitału zapasowego/rezerwowego utworzonego z zysku na kapitał zakładowy.

Z takimi tezami nie sposób się zgodzić:

  • Czym innym podatkowo jest przekształcenie spółki w inny typ spółki a czym innym podwyższenie kapitału zakładowego w związku z przeniesieniem na ten kapitał środków z kapitału zapasowego/rezerwowego – są to dwie odmienne instytucje prawa, których dotyczą całkowicie odmienne przepisy prawa, są one stosowane w zupełnie innych sytuacjach i ich cele są zupełnie odmienne,
  • O ile art. 24 ust. 5 pkt. 8) u.p.d.f zawiera wyraźny zapis zgodnie z którym od dochodów (przychodów z udziału w zyskach osób prawnych zalicza się: „wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej – w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną” – to na okoliczność opodatkowania przekształcenia spółki podlegającej CIT w inną spółkę także o tym samym statusie brak jest jakichkolwiek przepisów podatkowych. Nie ma zatem przepisu, który by potwierdzał stanowisko organu o opodatkowaniu przesunięć w ramach kapitałów spółki w zakresie przekształcenia. Podkreślić natomiast należy, że jeśli chodzi o przepisy podatkowe zastosowanie powinna znajdować wykładnia literalna, wykluczona jest wykładnia rozszerzająca, zaś już w skrajny przypadku z mocy art. 3a Ordynacji podatkowej „Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika”.

Nie sposób zatem znaleźć uzasadnienia prawnego dla stanowiska organu interpretacyjnego. Pozostaje mieć nadzieję, że wnioskodawca wniesie jednak skargę do WSA na ww. rozstrzygnięcie.

Polecane wpisy
ZACZEKAJ! NIE PRZEGAP!Czy wiesz, jaka spółka jest dla Ciebie najlepsza?

Jeśli nie, to zerknij na nowy cykl #Poznaj się na spółkach, który stworzyłam na moim siostrzanym blogu "Prawo dla księgowych".

Już teraz dostępna jest do pobrania darmowa "PORÓWNYWARKA SPÓŁEK", gdzie zestawiłam ze sobą wszystkie osiem spółek, w ramach których działać można obecnie na terenie RP.