Przekształcenie spółki z o.o. w komandytową bez pcc – korzystny wyrok WSA

Dzisiaj dobra wiadomość dla spółek komandytowych powstałych w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnej. Czytając artykuły w internecie natknęłam się na info, z którego wynika, że WSA w Warszawie w wyroku z dnia 29 stycznia 2016 r. sygn. akt VIII SA/Wa 363/15 uznał, że przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową nie powoduje obowiązku poboru przez notariusza podatku od czynności cywilnoprawnych – nawet wówczas kiedy część majątku spółki przekształcanej nie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem. Uzasadnienie ww. orzeczenia jeszcze nie jest znane, ale można domniemywać skąd taki wniosek sądu I instancji.

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:Podatek od czynności cywilnoprawnych, Spółka akcyjna, Spółka komandytowa, Spółka z o.o., | Data: . Tagi: , , , , , , ,
ulga na prace badawczo-rozwojowe

Przekształcenie spółki z o.o. w komandytową – o co chodzi z tym podatkiem od czynności cywilnoprawnych

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych nakazuje uznać za zmianę umowy spółki podlegającą opodatkowaniu – także przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej. Tym samym organy uznają, że w takiej sytuacji trzeba opodatkować różnicę pomiędzy opodatkowanym w przeszłości kapitałem zakładowym spółki kapitałowej (sp. z o.o. lub akcyjnej) a wartością majątku spółki osobowej powstałej z przekształcenia.

Faktem jest natomiast to, że czynności restrukturyzacyjne – w tym przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową, dokonywane przez spółki kapitałowe – podlegają na podstawie art. 2 pkt. 6 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zwolnieniu od tego podatku. Gdyby zatem spółka komandytowa mogła zostać uznana dla potrzeb tego podatku za spółkę kapitałową – przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę komandytową byłoby zwolnione od podatku.

Taka kwalifikacja może jednakże wypływać jedynie z interpretacji Dyrektyw unijnych, na bazie przepisów polskich spółka komandytowa pozostaje bezdyskusyjnie spółką osobową.

Przekształcenie spółki z o.o. w komandytową – co na to orzecznictwo sądowe

Charakter podatkowy spółki komandytowej w kontekście Dyrektyw UE dotyczących podatku od gromadzenia kapitału, był faktycznie przedmiotem orzecznictwa sądowego.

  • I tak np. NSA w wyroku z dnia 4.07.2014 r. (sygn. II FSK 1915/12) stwierdził, że

Spółka komandytowa, choć w świetle handlowego prawa krajowego jest niewątpliwie spółką osobową, na potrzeby Dyrektywy 69/335 i ewentualnego opodatkowania podatkiem kapitałowym na podstawie u.p.c.c. uznana być musi za spółkę kapitałową.

  • W innym wyroku, tj. wyroku z dnia 16.12.2014 r. (sygn. II FSK 55/13) NSA stwierdził, że:

Sąd pierwszej instancji w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku stwierdził, że spółka komandytowa nie może być uznana za spółkę kapitałową w rozumieniu art. 3 ust. 2 Dyrektywy. Polskie prawo nie przewiduje możliwości wprowadzenia udziałów takiej spółki do obrotu giełdowego. Sąd nie dokonał natomiast analizy, czy polska spółka komandytowa odpowiada wzorcowi nakreślonemu w art. 3 ust. 1 lit. c) Dyrektywy tzn. czy spełnia łącznie następujące warunki: 1) jest spółką prowadzącą działalność skierowaną na zysk; 2) jej członkowie (wspólnicy) mają prawo zbytu swoich udziałów osobom trzecim bez uprzedniego upoważnienia; 3) odpowiadają za długi spółki do wysokości swoich udziałów. (…) Niezależnie od tego, że spółkę komandytową cechuje dychotomiczny charakter udziału poszczególnych grup wspólników, to jednak zauważyć wypada, że w jej konstrukcji występuje powiązany z osobą komandytariusza element kapitałowy w postaci udziału, a nadto istnieje prawna możliwość nadania umowie tej spółki takiej treści, że komandytariusz będzie mógł w sposób swobodny je zbywać. Nie budzi też wątpliwości, że odpowiedzialność komandytariusza jest ograniczona. Analizowany przepis dyrektywy nie rozszerza nadto wymienionych w nim warunków na wszystkie tytuły uczestnictwa w spółce. Powyższe rozważania wskazują, że Sąd pierwszej instancji niezasadnie odmówił zastosowania Dyrektywy kapitałowej do konstrukcji polskiej spółki komandytowej.

Zdaniem zatem sądów administracyjnych w kontekście dyrektyw unijnych spółka komandytowa powinna być uznawana za spółkę kapitałową.

Tezy powyższe potwierdził także NSA w:

  • wyroku z dnia 16 grudnia 2014 r., sygn. akt II FSK 2893/12
  • w wyroku z 13 października 2015 r. (II FSK 2069/14),
  • w wyroku z 12 sierpnia 2015 r. (II FSK 1647/13 i II FSK 1646/13),
  • w wyroku z 30 czerwca 2015 r. (II FSK 1645/13),
  • czy też w wyroku z 25 lutego 2015 r. (II FSK 126/13).

Jeśli zatem na gruncie przepisów o podatku od czynności cywilnoprawnych także spółka komandytowa może być traktowana jako spółka kapitałowa, to tym samym przekształcenie spółki z o.o, czy akcyjnej właśnie w formułę spółki komandytowej nie powinno podlegać opodatkowaniu tym podatkiem.

W przypadku spółek, w których notariusz pobrał jednak tego typu podatek przy przekształceniu – otwiera to zatem możliwość wystąpienia o jego zwrot.

Zapraszam także do przeczytania wpisu dotyczącego spółek komandytowo-akcyjnych także w kontekście regulacji podatku od czynności cywilnoprawnych.

 


ZOBACZ E-BOOK ZWIĄZANY Z TEMATEM:spółka komandytowa

Polecane wpisy
ZACZEKAJ! NIE PRZEGAP!Czy wiesz, jaka spółka jest dla Ciebie najlepsza?

Jeśli nie, to zerknij na nowy cykl #Poznaj się na spółkach, który stworzyłam na moim siostrzanym blogu "Prawo dla księgowych".

Już teraz dostępna jest do pobrania darmowa "PORÓWNYWARKA SPÓŁEK", gdzie zestawiłam ze sobą wszystkie osiem spółek, w ramach których działać można obecnie na terenie RP.