Ceny transferowe a aporty

We wczorajszej (16.03.2016) Rzeczpospolitej ukazał się ciekawy artykuł na temat jednego z ostatnich orzeczeń NSA tj. wyroku z dnia 8 marca 2016 r. (II FSK 4000/13). Sprawa dotyczyła wystąpienia z wnioskiem o interpretacją podatkową w temacie obowiązku objęcia dokumentacją transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – operacji dokonywanych przez spółki Skarbu Państwa pomiędzy sobą – a polegających m.in. na aportach akcji/udziałów do innego podmiotu.

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:Podatek dochodowy od osób fizycznych, Podatek dochodowy od osób prawnych, | Data: . Tagi: , , , , , , , ,
utwalona praktyka interpretacyjna

Ceny transferowe a aporty – stanowisko NSA (sygn. II FSK 4000/13)

Jak miałoby wynikać z ustnego na razie uzasadnienia wyroku NSA, Sąd ten uznał, że termin „transakcja”, o którym mowa w art. 9a Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych powinien być odczytywany tak jak wynika to reguł języka polskiego, co zdaniem Sądu umożliwia stosowanie regulacji dotyczących cen transferowych do umów transferu dóbr, pieniędzy i innych wartości.

Za irrelewantną prawnie uznano przy tym okoliczność czy z tą operacją gospodarczą wiązał się będzie podatek dochodowy czy też nie. Zaznaczyć natomiast trzeba, że w przestawionym przez Wnioskodawcę stanie faktycznym wskazywano właśnie na neutralność podatkową przeprowadzanych aportów. Po dokonaniu takiej analizy NSA uznał, że nie ma podstaw do wyłączenia z obowiązku tworzenia dokumentacji podatkowej – spółek powiązanych przeprowadzających operacje aportowe.

Ceny transferowe a aporty – pojęcie „transakcji”

Do tej pory w wielu orzeczeniach pojęcie „transakcji” także odnoszone było do znaczenia w języku polskim ale interpretowano je węziej poprzez pryzmat operacji handlowych dotyczących kupna lub sprzedaży towarów lub usług. W ramach tak ujętej definicji transakcji aport (wkład niepieniężny do innego podmiotu) raczej się nie mieścił.

Dodatkowo orzecznictwo nakazywało przeanalizować, czy tego typu aport rodzi obowiązek podatkowy i dopiero wówczas gdyby tak było nakazywano dokumentację tę tworzyć. Takie wnioski wynikały m.in. z wyroku WSA w Warszawie z dnia 28.08.2013 r. (III SA/Wa 3335/12) – wyrok ten został niestety wyeliminowany przez ww. wyrok NSA z 8.03.2016 r.

Doktryna prawa podatkowego szła w kierunku, iż

Z praktycznego punktu widzenia można stwierdzić, że „transakcja” to ciąg pojedynczych przepływów (zakupów bądź sprzedaży) o podobnym charakterze ekonomicznym, z reguły wynikających z jednej umowy lub podobnego rodzaju zleceń, z tym samym kontrahentem. (…)

Organy podatkowe definiują pojęcie transakcji jako „umowę lub umowy zawarte z tym samym partnerem lub tymi samymi partnerami przedmiotem której lub których są dobra i usługi objęte jedną ceną. Zatem transakcją w rozumieniu tych przepisów może być np. umowa nabycia lub sprzedaży jednego dobra, umowa sprzedaży szeregu dóbr lub wykonanie szeregu usług, dla których określono łączną cenę, wieloletnia umowa dostawy za określoną cenę danego dobra lub szeregu dóbr bądź usług, itp.” – pismo Dyrektora IS w Warszawie z 7.8.2009 r., IPPB5/423-249/09-2/MB. Transakcją w ocenie Izby Skarbowej w Warszawie jest również „operacja handlowa (ale i bankowa) typu kupno-sprzedaż, ale na większą skale także porozumienie, układ w jakiejś sprawie, które jest wynikiem rokowań, przetargów i ustępstw” – pismo Dyrektora IS w Warszawie z 24.7.2009 r., IPPB3/423-297/09-2/AG”. (..) – za Komentarz do PDOPrU red. Obońska 2016, wyd. 2/Walter. Widoczne jest zatem tutaj węższe aniżeli przedstawione w wyroku NSA interpretowanie tego pojęcia.

Zaznaczyć trzeba, że zbliżone wnioski wynikają także z wpisów na tym blogu dotyczących szczególnych operacji:

Obecne podejście NSA do aportów w kontekście cen transferowych nakazuje jednak zachowanie ostrożności, możliwe jest bowiem przyjęcie zupełnie odmiennej interpretacji takich stanów faktycznych.

Ceny transferowe – po 1 stycznia 2017 r.

Po zmianie przepisów dokumentacją transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi objęte będą poza transakcjami także „inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika (…)” – pod co mogą być także kwalifikowane działania restrukturyzacyjne takie jak umorzenia czy aporty.

Pożyjemy, zobaczymy…

Polecane wpisy