Korzystny wyrok NSA dla wnoszących aporty sygn. II FSK 1772/13

Jak wynika z informacji z dzisiejszej Rzeczpospolitej (artykuł A. Tarki pt. Wykładnia z korzyścią dla firm”) NSA w Warszawie w składzie 7 sędziów w dniu wczorajszym tj. 20.07.2015 r. uznał, że organy podatkowe nie są uprawnione do weryfikacji wartości nominalnej udziałów lub akcji gdy odbiega ona od wartości rynkowej wkładu.

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:Podatek dochodowy od osób fizycznych, Podatek dochodowy od osób prawnych, Spółka akcyjna, Spółka cywilna, Spółka jawna, Spółka komandytowa, Spółka partnerska, Spółka z o.o., | Data: . Tagi: , , , , , , , , , , , , ,
zwrot wkładu do spółki osobowej Małgorzata Gach

O co tak na prawdę chodziło?

Otóż przedmiotem analizy NSA było odesłanie zawarte w art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zm.) do odpowiedniego stosowania art. 14 ust. 1-3 tej ustawy.

Po polsku mówiąc chodziło o ustalenie czy organy podatkowe w przypadku aportów rzeczowych do spółek kapitałowych przeprowadzanych w taki sposób, że tylko cześć wartości aportu była odnoszona na kapitał zakładowy a reszta stanowiła agio emisyjne – mogą opodatkować całą wartość wnoszonego aportu a nie tylko to co było odzwierciedlone w wartości nominalnej udziałów/akcji.

Zgodnie z przepisami obu ustaw o podatkach dochodowych podatnik wnosząc wkład rzeczowy (aport) w innej postaci aniżeli przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część winien się liczyć z powstaniem po jego stronie przychodu odpowiadającego zgodnie z literalnym brzmieniem przepisów podatkowych wartości nominalnej wydanych zań akcji czy udziałów. A jako, że zgodnie z przepisami K.s.h. możliwa jest także emisja z agio – ważne było czy owo agio także może być opodatkowane.

Więcej i być może prościej na ten temat we wpisie „Autonomia prawa podatkowego – a emisja udziałów/akcji z agio emisyjnym zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych”.

Co oznacza ten korzystny wyrok dla podatników

Korzystny dla podatników wyrok NSA oznacza, że opodatkowanie obejmować będzie tylko wartość nominalną akcji/udziałów wydawanych za wkład niepieniężny do spółek podlegających podatkowi dochodowemu od osób prawnych (spółek akcyjnych, spółek z o.o, oraz spółek komandytowo-akcyjnych). Natomiast ta część wartości rynkowej przedmiotu wkładu, która zostanie ujęta na kapitale zapasowym (agio) powinna być irrelewantna podatkowo.

Oczywiście decydując się na emisję z agio należy brać także pod uwagę przyszłe plany co do przedmiotu aportu i potencjalne ryzyka związane z „zaoszczędzeniem” podatku na wstępie. Pamiętać bowiem trzeba, że w takiej sytuacji koszt podatkowy przy sprzedaży będzie ograniczała owa wartość nominalna akcji lub udziałów. Ograniczenie odnosić się będzie także do wartości podatkowych odpisów amortyzacyjnych od tej części wartości wkładu, który nie został przekazany na utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki. Planowanie podatkowe musi zatem zawsze być…

Tym niemniej wyrok NSA wskazuje na wyraźne stanowisko Sądu w ww. zakresie. Pozostaje tylko oczekiwać na jego pisemne uzasadnienie. Wprawdzie jak zwrócono uwagę Sąd odniósł się w wyroku do stanu prawnego z lipca 2012 r., ale przecież stan prawny w ww. zakresie od tamtej daty nie uległ istotnym zmianom. W związku z tym przedmiotowy wyrok powinien mieć zastosowanie także do stanów faktycznych mających miejsce po tej dacie. Negatywnym elementem jest natomiast to, że NSA miał w tym przypadku wydać uchwałę w składzie 7 sędziów a wydany został jedynie wyrok w rozszerzonym składzie. W konsekwencji w braku uchwały, inne składy orzekające mają większą swobodę w orzekaniu w analogicznych sprawach. Wyrok wydany nawet w składzie rozszerzonym ma bowiem mniejsze znaczenie dla ujednolicania orzecznictwa sądów administracyjnych, niż wydana w  takim samym składzie uchwała NSA.

Polecane wpisy
ZACZEKAJ! NIE PRZEGAP!Czy wiesz, jaka spółka jest dla Ciebie najlepsza?

Jeśli nie, to zerknij na nowy cykl #Poznaj się na spółkach, który stworzyłam na moim siostrzanym blogu "Prawo dla księgowych".

Już teraz dostępna jest do pobrania darmowa "PORÓWNYWARKA SPÓŁEK", gdzie zestawiłam ze sobą wszystkie osiem spółek, w ramach których działać można obecnie na terenie RP.