Zysk w spółce osobowej przekazany na kapitał zapasowy może podlegać opodatkowaniu pcc

Ostatnio przeglądając jakieś orzeczenia podatkowe natrafiłam na wyrok, którego istoty do tej pory nie rozumiem. Chodzi tu o wyrok WSA w Gdańsku z dnia 20 maja 2014 r. (sygn. I SA/Gd 255/14), z którego wynika zaskakująca teza, tj. że zysk w spółce osobowej przekazany na kapitał zapasowy może podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. 

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:Podatek od czynności cywilnoprawnych, Spółka cywilna, Spółka jawna, Spółka komandytowa, Spółka partnerska, | Data: . Tagi: , , , , , , , , ,
przychód z dzierżawy znaku

Główna teza orzeczenia

Podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych z tytułu zmiany umowy spółki jawnej stanowić będzie wartość wkładów powiększających majątek tej spółki, a więc zarówno wartość składająca się na kapitał zakładowy, jak i wartość przekazana na kapitał zapasowy spółki jawnej. Wartość wkładu wniesionego do spółki jawnej przez wspólnika w części przekazanej na kapitał zapasowy tej spółki również będzie wliczona do podstawy opodatkowania.

Stanem faktycznym, którym zajmował się Sąd obejmował sytuację, w której wspólnicy spółki osobowej a konkretniej spółki jawnej postanowili po zakończeniu roku obrotowego zatwierdzić zysk za rok poprzedni oraz przekazać tę kwotę na kapitał zapasowy spółki. Jednocześnie nie dokonywali żadnej zmiany umowy spółki i formalnie nie zwiększali swoich wkładów do tego podmiotu. Kwota ta została przez spółkę opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych wg stawki 0,5%, a w dalszej kolejności spółki wystąpiła o stwierdzenie i zwrot nadpłaty podatkowej z tego tytułu. Tym sposobem sprawą tą musiał się zająć ostatecznie sąd administracyjny.

Po analizie WSA wskazał, że:

  • Zdaniem Sądu, określając podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych w przypadku zmiany umowy spółki jawnej należy wziąć pod uwagę wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej, tj. przyrost wartości wszystkich istniejących w spółce kapitałów; z przytoczonej treści art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b u.p.c.c. wynika bowiem, że przy zmianie umowy spółki, w przypadku spółki osobowej, podstawę opodatkowania stanowi wartość wkładów powiększających majątek tej spółki.
  • W odniesieniu do spółek osobowych (do których zalicza się spółka jawna) wskazano w tym przepisie, że za zmianę umowy spółki uważa się wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego. Uregulowanie to nie wymaga wykładni; ustawodawca nie wprowadził bowiem żadnego wyjątku, ani też odstępstwa dla jakiegokolwiek typu spółki osobowej; oznacza to, że nie miał zatem zamiaru różnicować tych spółek, mimo ich daleko idącej specyfiki.

Sąd uznał zatem ni mniej ni więcej, że zwiększenie jakiegokolwiek kapitału w spółce osobowej – inaczej niż w kapitałowej – będzie rodzić obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Z uzasadnieniem Sądu w tym zakresie trudno się zgodzić, bo przecież:

  • pozostawienie w spółce a nie wypłacenie w danym momencie zysku ze spółki osobowej nie może być traktowane w kategoriach wniesienia wkładu do tego podmiotu,
  • dalej uchwała o zapisaniu kwoty zysku na kapitale zapasowym spółki nie wiąże się ze zmianą umowy i zwiększeniem formalnym wkładów wspólników do tej spółki, z czym z kolei właśnie przepisy wiążą powstanie obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych,
  • czym innym jest kapitał podstawowy tworzony faktycznie z wkładów wspólników do spółki a czym innym kapitał zapasowy tworzony fakultatywnie i wykorzystany w tym przypadku w moim przekonaniu tylko do technicznego zapisu kwot, których na razie wspólnicy postanowili nie wypłacać.

Ale jaki ostatecznie jest morał wynikający z tego wyroku?

Otóż lepiej przeznaczyć zysk do podziału pomiędzy wspólników (nawet gdyby nie miał być faktycznie wypłacony w całości) niż przekazać go wzorem spółek kapitałowych na kapitał zapasowy. O ile bowiem w przypadku spółek kapitałowych przekazanie zysku na taki kapitał nie będzie powodowało skutków w podatku od czynności cywilnoprawnych, to w przypadku spółek osobowych – ryzyko takie – w ślad za wskazanym wyrokiem WSA – może – o dziwo się pojawić.

Należy zatem uważać bo nie zawsze to co się wydaje być oczywiste, faktycznie takie jest.

Polecane wpisy
ZACZEKAJ! NIE PRZEGAP!Czy wiesz, jaka spółka jest dla Ciebie najlepsza?

Jeśli nie, to zerknij na nowy cykl #Poznaj się na spółkach, który stworzyłam na moim siostrzanym blogu "Prawo dla księgowych".

Już teraz dostępna jest do pobrania darmowa "PORÓWNYWARKA SPÓŁEK", gdzie zestawiłam ze sobą wszystkie osiem spółek, w ramach których działać można obecnie na terenie RP.