Zakładasz spółkę osobową – pamiętaj o dokumentacji podatkowej

Patrząc na kolejne zmiany w przepisach prawa podatkowego – można dojść do przekonania, że faktycznie podatki rządzą światem. Spółka osobowa a ceny transferowe to jeden z przykładów.

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:Pozostałe tematy, Spółka cywilna, Spółka jawna, Spółka komandytowa, Spółka partnerska, | Data: . Tagi: , , ,

A konkretniej od 1 stycznia br. w przepisach ustaw o podatkach dochodowych pojawiły się regulacje dotyczące obligu tworzenia dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi także przy zawarciu umowy spółki osobowej, tj. spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej czy komandytowo-akcyjnej.

Zgodnie z art. 9a ust. 2a u.p.d.p. obowiązek opracowania dokumentacji cen transferowych dla spółek osobowych obejmuje umowy, w których łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza równowartość kwoty 50.000,00 EUR (20.000 euro dla umów z podmiotami pochodzącymi z rajów podatkowych). Analogiczna regulacja została ujęta w art. 25 a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wystarczy zatem, aby wkład do takiej spółki wynosił ok. 200.000 zł, a pomiędzy wspólnikami zachodziły powiązania osobowe, kapitałowe, majątkowe itp. sprecyzowane w ustawie aby uskutecznił się obowiązek sporządzenia dokumentacji z podmiotami powiązanymi.

Dokumentacja ta powinna oczywista obejmować typowe elementy takiej dokumentacji, w tym funkcje pełnione przez poszczególnych wspólników, użyte aktywa i podejmowane ryzyko, poniesione koszty oraz oczekiwane przez wspólników korzyści.

Obok tego jednak dokumentacja ta – CO BARDZO WAŻNE – powinna zawierać szczególne ustalenia dotyczące przyjętych w umowie spółki:

  • zasad dotyczących praw wspólników (stron umowy) do udziału w zysku
  • oraz uczestnictwa w stratach.

Przyjąć należy, że ukształtowanie prawa wspólników do udziału w zysku, które nie będzie odpowiadać warunkom, jakie ustaliłyby między sobą podmioty niezależne, grozi doszacowaniem przez organ ich przychodów i kosztów.

Może to mieć miejsce np. w przypadku, gdy wspólnik wnoszący wkład o wartości np. 1.000.000 jednostek uzyskuje 1% w zysku, podczas, gdy udział w zysku pozostałych wspólników wynosił będzie 99% przy wartości wniesionego przez nich wkładu na poziomie np. 100 jednostek.

Zaznaczyć trzeba, że jeśli podatnik nie przedstawi wymaganej dokumentacji, a organ podatkowy wykaże, że przyjęte w transakcji zasady podziału zysku nie miały charakteru rynkowego, ewentualny dodatkowy dochód z tego tytułu może zostać opodatkowany sankcyjną stawką podatku w wysokości 50%.

Tym prostym zabiegiem ustawodawca podatkowy prosto ograniczył swobodę decyzyjną wspólników takich spółek, i praktycznie przeforsował zasadę zgodnie z którą wartość wkładów wspólników do spółek osobowych powinna odpowiadać ustalonemu w umowie spółki udziałowi w zyskach i stratach.

Aby odmiennie uregulować te kwestie w umowie spółki konieczne będzie przygotowanie BARDZO przekonującej argumentacji dla potrzeb ewentualnego postępowania podatkowego.

 Powoli zatem lecz nieugięcie, podatki wkraczają w każdą dziedzinę życia człowieka.

Tym mało optymistycznym akcentem żegnam się na krótki okres urlopowy.

Polecane wpisy