Przychody z działalności wykonywanej osobiście czy przychody z działalności gospodarczej – interpretacja ogólna MF

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienia w art. 10 ust. 1 – dziewięć wyodrębnionych i nazwanych źródeł przychodów. Zasada interpretacyjna jest taka, że przychód zakwalifikowany do jednego z wymienionych źródeł nie może traktowany jako przychód z innego źródła. Kwestia ta – ze względu na fakt, iż część przychodów może być opodatkowana wg skali, a w niektórych przypadkach możliwe zastosowanie niższej stawki podatkowej (np. podatku wg stawki 19%), była zawsze przedmiotem pewnych sporów pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi.

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:Podatek dochodowy od osób fizycznych, | Data: . Tagi: , ,

I tak problemy dotyczyły np. kwalifikowania określonych przychodów do przychodów z działalności wykonywanej osobiście (opodatkowanych wg. skali podatkowej), a nie do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, gdzie możliwy był podatek liniowy (jedna stawka 19% podatku). Ofiarami rozbieżnych interpretacji byli np. prawnicy występujący w niektórych sprawach jako pełnomocnicy z urzędu.

Tzw. urzędówki wpłacane prawnikom wyznaczanym z urzędu funkcjonującym w ramach własnych kancelarii czy w spółkach prawniczych przez lata były traktowane jako przychody z działalności wykonywanej osobiście i opodatkowywane wg skali podatkowej, pomimo równoległego prowadzenia przez radcę prawnego lub adwokata działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym.

Dopiero w dniu 21.11.2013 r Minister Finansów wydał w tym zakresie interpretację indywidualną (nr DD3/033/181/CRS/13/RD-90955/13), w której uznał że wynagrodzenia takie mogą zostać zaliczone do przychodów z działalności gospodarczej, mimo, że zaliczane są do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o ile wyznaczony z urzędu pełnomocnik prowadzi ową działalność gospodarczą.

Ostatnio w temacie właściwej kwalifikacji przychodów wypowiedział się także Minister Finansów, wydając w dniu 22 maja 2014 r. interpretację ogólną (sygn. DD2/033/30/KBF/RD-47426). Po dokonaniu analizy przepisów oraz orzecznictwa sądowego MF uznało, że

podatnik otrzymujący przychody z tytułów wymienionych w art. 13 pkt. 2-8 ustawy o PIT może dla celów podatku dochodowego zaliczyć te przychody do działalności gospodarczej, pod warunkiem, że uzyskuje je w ramach działalności gospodarczej, zdefiniowanej w art. 5a pkt. 6) ustawy o PIT, i jednocześnie nie zachodzą przesłanki negatywne, o których mowa w art. 5b ust. 1 ustawy PIT.

Stwierdzenie to prowadzi do wniosku, że jeśli podatnik realizuje jeden ze wskazanych powyżej rodzajów działalności w warunkach odpowiadających definicji pozarolniczej działalności gospodarczej (tj. w ramach działalności zarobkowej, prowadzonej we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły), wówczas co do zasady przychody takie będą mogły być zaliczane do przychodów opodatkowanych podatkiem liniowym 19%, zamiast wg. skali podatkowej.

Zaznaczyć przy tym należy, że art. 13 pkt. 2-8 Ustawy o PIT, obejmuje m.in. przychody

osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych; przychody z działalności duchownych, osiągane z innego tytułu niż umowa o pracę; czy przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, jak również przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, (…) i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej (…)”.

W sposób wyraźny natomiast poza ww. zasadami pozostają tzw. kontrakty menedżerskie (art. 13 pkt. 9) ustawy o PIT), nawet jeśli są one zawierane w ramach działalności gospodarczej menedżera – przychody te zawsze będą traktowane jako przychody z działalności wykonywanej osobiście.

Samą interpretację podatkową należałoby oceniać pozytywnie, zawsze jednak pozostaje z tyłu głowy myśl, czy aby urzędnicy skarbowi nie wymyślą takiej interpretacji ww. regulacji, która wcale nie będzie dla podatników pozytywna.

Polecane wpisy
ZACZEKAJ! NIE PRZEGAP!Czy wiesz, jaka spółka jest dla Ciebie najlepsza?

Jeśli nie, to zerknij na nowy cykl #Poznaj się na spółkach, który stworzyłam na moim siostrzanym blogu "Prawo dla księgowych".

Już teraz dostępna jest do pobrania darmowa "PORÓWNYWARKA SPÓŁEK", gdzie zestawiłam ze sobą wszystkie osiem spółek, w ramach których działać można obecnie na terenie RP.