Rozliczenie sumy likwidacyjnej w naturze – czy jest podatek po stronie spółki?

Niejednokrotnie likwidując spółkę wspólnicy zamiast wcześniejszego spieniężenia majątku spółki decydują się na rozliczenie w naturze doprowadzając do przeniesienia przez spółkę na rzecz wspólników określonych interesujących ich składników majątkowych.

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:Podatek dochodowy od osób prawnych, | Data: . Tagi: , , , , ,
ostrzeżenie przed optymalizacją podatkową

Przez długi okres czasu nie było żadnych problemów z taką formą rozliczenia, uznawano, że rozliczenie rzeczowe (w naturze) kwot z likwidacji podmiotu nie rodzi po stronie spółki – jako podmiotu przenoszącego własność – przychodu do opodatkowania. Przychód i owszem do opodatkowania mógł się pojawić, ale po stronie wspólnika w zakresie przychodów wynikających stricte z likwidacji spółki.

Rozliczenie sumy likwidacyjnej w naturze – kiedy pojawił się problem

Problem w tym temacie pojawił się wtedy, kiedy poszukując kolejnych przychodów budżetowych MF zdecydował się wprowadzić do ustaw o podatkach dochodowych art. 14a Ustawy o CIT i art. 14 ust. 2 e-f ustawy o PIT (tożsame treści).

Jak wyjaśnienia zgodnie z art 14a ustawy o CIT

1. W przypadku gdy podatnik przez wykonanie świadczenia niepieniężnego reguluje w całości lub w części zobowiązanie, w tym z tytułu zaciągniętej pożyczki (kredytu), dywidendy, umorzenia albo zbycia w celu umorzenia udziałów (akcji), przychodem takiego podatnika jest wysokość zobowiązania uregulowanego w następstwie takiego świadczenia. Jeżeli jednak wartość rynkowa świadczenia niepieniężnego jest wyższa niż wysokość zobowiązania uregulowanego tym świadczeniem, przychód ten określa się w wysokości wartości rynkowej świadczenia niepieniężnego. Przepisy art. 14 ust. 1 -3 stosuje się odpowiednio. 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku wykonania świadczenia niepieniężnego przez spółkę niebędącą osobą prawną.

Z przepisów tych wynika zatem, że dokonując rozliczenia zobowiązań z określonych tytułów poprzez przeniesienie określonych składników majątkowych – podmiot dokonujący takiego przeniesienia powinien wykazać przychód do opodatkowania – odpowiadający wartości regulowanego w ten sposób zobowiązania. Dla uproszczenia np. jeśli rzeczowe rozliczenie miałoby odnosić się np. do dywidendy w kwocie np. 100 jednostek, poprzez przeniesienie nieruchomości o wartości rynkowej 100 ale ujętej w księgach podmiotu (koszt uzyskania przychodu) w wartości 20, opodatkowaniu podlegałaby: 1) dywidenda (generalnie 19%) u wspólnika, oraz 2) różnica 100-20 w zakresie wartości nieruchomości po stronie samej spółki.

Zasady powyższe organy podatkowe starały się stosować także do rzeczowego (w naturze) rozliczania wartości przysługujących wspólnikowi spółki w związku z jej likwidacją.

Rozliczenie sumy likwidacyjnej w naturze – wyrok WSA w Łodzi

Ostatnio w tym zakresie pojawiło się rozsądne i korzystne dla podatników orzeczenie WSA w Łodzi (wyrok z dnia 19 kwietnia 2016 r. sygn. I SA/Łd 146/16).

W wyroku tym WSA zakwestionował zastosowanie ww. przepisów dotyczących rozliczenia rzeczowego do rozliczania kwoty z likwidacji.

Argumentacja WSA opierała się na następujących podstawach:

  • art. 14a ustawy o CIT nie wymienia wprost rozliczenia kwoty z likwidacji spółki wśród czynności do których stosuje się ww. regulację podatkową, brak zatem wyraźnego wyrzeczenia w tym temacie,
  • „Po wtóre, za słusznością tego poglądu przemawia także argumentacja wywodzona z K.s.h.. Jak wskazują autorzy ww. komentarza – podział majątku likwidowanej spółki między wspólników jest czynnością odrębna i o innym charakterze niż regulowanie zobowiązań, do czego wprost nawiązuje treść art. 14a u.p.d.o.p. w słowach ” (…) podatnik przez wykonanie świadczenia niepieniężnego reguluje w całości lub w części zobowiązanie (…) „. Podział pozostałego po uregulowaniu zobowiązań majątku spółki pomiędzy jej wspólników wynika wprost z odpowiednich przepisów K.s.h. , o czym także już wcześniej , i następuje niejako automatycznie , jako realizacja czynności wynikającej wprost z tych przepisów. Nie poprzedza jej powstanie zobowiązania spółki wobec wspólnika. Tymczasem art. 14 a u.p.d.o.p. nakazuje rozpoznanie przychodu w przypadku regulowania zobowiązań wynikających z zawarcia odpowiednich umów , np. umowy pożyczki, które spowodowały zaciągnięcie przez spółkę określonych zobowiązań”.
  • „Nie sposób zatem nie zgodzić się z tezą, że przekazanie majątku na rzecz wspólników nie generuje przysporzenia po stronie spółki ( którego pojawienie się jest elementem koniecznym powstania przychodu podatkowego) ale stanowi jedynie element ” korporacyjny ” konieczny do wykreślenia spółki z rejestru sądowego”.
  • „Likwidacyjne wydanie majątku spółki nie jest stosunkiem umownym pomiędzy wierzycielem i dłużnikiem. Tylko taka relacja mogłaby stanowić o wystąpieniu przychodu. Jest to czynność techniczna będąca częścią procesu likwidacyjnego ( por. Jarosław Sekita Towary lub usługi zamiast zapłaty. Wybrane problemy opodatkowania datio in solutum. Przegląd podatkowy 1/2016 )”.

WSA w Łodzi uznał zatem, że rzeczowe (w naturze) rozliczenie kwot z likwidacji spółki nie powoduje powstania przychodu do opodatkowania po stronie spółki. Byłoby dobrze gdyby ww. wyrok został poparty także innymi orzeczeniami sądowymi oraz poglądami doktryny.

Polecane wpisy
ZACZEKAJ! NIE PRZEGAP!Czy wiesz, jaka spółka jest dla Ciebie najlepsza?

Jeśli nie, to zerknij na nowy cykl #Poznaj się na spółkach, który stworzyłam na moim siostrzanym blogu "Prawo dla księgowych".

Już teraz dostępna jest do pobrania darmowa "PORÓWNYWARKA SPÓŁEK", gdzie zestawiłam ze sobą wszystkie osiem spółek, w ramach których działać można obecnie na terenie RP.