Wypłaty zaliczek na poczet zysku komplementariuszowi w spółce komandytowej – czy trzeba potrącać podatek?

Spółki komandytowe zostały objęte CIT zaledwie kilka miesięcy temu. Ze względu na fakt, że spółka komandytowa jest jednak spółką osobową, konieczność zastosowania do niej regulacji podatkowych przewidzianych dla osób prawnych spowodowała zamęt. Wprawdzie od 2014 r inna ze spółek osobowych tj. spółka komandytowo-akcyjna także została objęta regulacjami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jednak S.K.A. posiada znacznie więcej elementów kapitałowych. Sytuacja przedstawiała się zatem w tym przypadku nieco inaczej.

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:Podatek dochodowy od osób prawnych, Spółka komandytowa, | Data: . Tagi: , , , , , ,

Wypłaty zaliczek na poczet zysku dla komplementariusza – zasady opodatkowania

Cechą charakterystyczną dla spółek komandytowych (także dla spółek komandytowo-akcyjnych) jest występowanie w niej specyficznego wspólnika – komplementariusza. Komplementariusz w spółce komandytowej jest podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie spraw spółki i jej reprezentowanie. Wspólnik ten pełni zatem znacznie bardziej aktywną funkcję w spółce komandytowej – w porównaniu do komandytariusza, który pełni funkcję wspólnika raczej biernego. Komplementariuszem pozostawać może zarówno osoba prawna jak i spółka niemająca osobowości prawnej, jak i osoba fizyczna. Ten ostatni model zyskał na popularności ostatnio, że względu na korzystniejsze zasady opodatkowania, jakie ustawodawca przewidział dla tej kategorii wspólników w spółce komandytowej.

Jaki podatek od zysków komplementariusza w spółce komandytowej?

Generalnie wypłata zysku (zaliczek na poczet zysku) w spółce komandytowej zarówno na rzecz komplementariuszy jak i komandytariuszy podlega opodatkowaniu wg stawki 19%. W tych przypadkach spółka komandytowa pełni funkcję płatnika, zatem zgodnie zasadami jest ona zobowiązana do obliczenia kwoty podatku, pobrania kwoty podatku i wpłacenia kwoty podatku na rachunek właściwego organu podatkowego.

W zakresie podatku należnego od wypłat zysku ze spółek komandytowych na rzecz komplementariuszy ustawodawca zdecydował się na specyficzne rozwiązanie. Zgodnie bowiem z art. 22 ust. 1a ustawy o CIT:

1a. Zryczałtowany podatek, obliczony zgodnie z ust. 1, (stawka 19% przyp. MG) od przychodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, pomniejsza się o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału komplementariusza w zysku tej spółki i podatku należnego od dochodu tej spółki, obliczonego zgodnie z art. 19, za rok podatkowy, z którego przychód z tytułu udziału w zysku został uzyskany.

Tym samym w przypadku wypłat na rzecz komplementariusza w spółce komandytowej podatek przypadający od wypłacanych mu kwot ustalony wg stawki 19% powinien zostać pomniejszony o kwotę podatku należnego samej spółki komandytowej w procencie odpowiadającym udziałowi komplementariusza w zysku tej spółki komandytowej.

Zastosowana konstrukcja opodatkowania komplementariusza w spółce komandytowej powoduje znaczące ograniczenie a w wielu przypadkach wyłączenie opodatkowania po stronie komplementariusza.

Wypłata zaliczek na poczet zysku komplementariusza w spółce komandytowej na czym polega problem?

Zasadniczy problem z opodatkowaniem zaliczek wypłacanych przez spółkę komandytową na rzecz komplementariusza wiąże się z kwestią czy spółka, jako płatnik podatku dochodowego, może od ww. wypłat dokonywać odliczenia, o którym mowa w trakcie roku podatkowego, czy też jest to możliwe dopiero po ustaleniu podatku (CIT) od spółki komandytowej tj., po zakończeniu obrotowego.

Bezpośrednim skutkiem tej drugiej koncepcji zakładającej dokonywanie stosownych rozliczeń dopiero po zakończeniu roku obrotowego jest okoliczność, że w ciągu roku spółka jako płatnik byłaby zobowiązana do potrącania podatku wg stawki 19%, zaś komplementariusz dopiero po zakończeniu roku obrotowego byłby uprawniony do wystąpienia o zwrot nadpłaty podatkowej.

Co na to organy podatkowe i sądy administracyjne?

Organy podatkowe przyjmują jednoznacznie negatywne stanowisko, uznając, że dopiero ostateczne ustalenie kwoty podatku za poprzedni rok podatkowy daje prawo do dokonywania odliczeń. Wypłaty zaliczek na poczet zysku na rzecz komplementariusza dokonywane w trakcie roku podatkowego powinny być natomiast pomniejszone o zryczałtowany podatek wg stawki 19%.

Odmienne z kolei stanowisko zdaje się wynikać z orzecznictwa sądowego. Ostatnio tą kwestią zajmował się WSA w Krakowie. Ww. Sąd w wyroku z dnia 13 lipca 2021 r sygn. I SA/Kr 792/21, wskazał, że:

Wypłacając komplementariuszom w trakcie roku podatkowego zaliczki na poczet zysku, spółka komandytowa nie ma obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4 PDOFizU. Ustawodawca w zakresie tego podatku nie wprowadził obowiązku pobierania zaliczek przez płatnika, zaś obliczenie wysokości podatku powinno odbywać się według zasad określonych w art. 30a ust. 6a PDOFizU. Jest to natomiast możliwe dopiero po obliczeniu podatku należnego spółki komandytowej za rok podatkowy, z którego przychód z tytułu udziału w zysku został uzyskany.

Sąd odniósł się przy tym do analogicznego stanowiska wyrażonego przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 3 grudnia 2020 r. sygn. II FSK 2048/18. Ww. wyrok NSA odnosił się wprawdzie do rozliczeń komplementariusza w spółce komandytowo-akcyjnej, ale ze względu na tożsamość ww. regulacji prawnej w zakresie spółki komandytowej jak i komandytowo-akcyjnej – tezy tam zawarte mają analogiczne zastosowanie także do spółek komandytowych.

Podsumowując stanowiska sądów administracyjnych pozostają dla komplementariuszy korzystne. Wypłaty zaliczek na poczet zysku na rzecz komplementariuszy powinny być dokonywane bez potrącania 19% podatku. Całość rozliczeń powinna być dokonywana po zakończeniu roku podatkowego.

Dopóki jednak temat nie zostanie rozstrzygnięty ostatecznie pozytywnie, czy to przez zmianę przepisów czy np. interpretację ogólną MF, sytuacja komplementariuszy pozostanie niejasna. Występując w tym momencie o interpretację podatkową liczyć się należy z dalszym postępowaniem, z możliwością, jednakże wygrania sprawy przed sądem administracyjnym.

Małgorzata Gach

Polecane wpisy
ZACZEKAJ! NIE PRZEGAP!Czy wiesz, jaka spółka jest dla Ciebie najlepsza?

Jeśli nie, to zerknij na nowy cykl #Poznaj się na spółkach, który stworzyłam na moim siostrzanym blogu "Prawo dla księgowych".

Już teraz dostępna jest do pobrania darmowa "PORÓWNYWARKA SPÓŁEK", gdzie zestawiłam ze sobą wszystkie osiem spółek, w ramach których działać można obecnie na terenie RP.