Spółka komandytowo-akcyjna – podatek od czynności cywilnoprawnych – interpretacja ogólna MF

Wprawdzie z oczywistych względów spółki komandytowo-akcyjne pozostają obecnie już w odwrocie, nie oznacza to wyłączenia problemów interpretacyjnych dotyczących tego rodzaju spółki.

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:Podatek od czynności cywilnoprawnych, Spółka komandytowa, | Data: . Tagi: , , , ,
przychód z dzierżawy znaku

Jedną z tych wątpliwych kwestii był charakter prawny spółki komandytowo-akcyjnej w kontekście Dyrektywy 2008/7/WE

Ww. Dyrektywa przewiduje neutralność podatkową transakcji dotyczących kapitału zakładowego spółki kapitałowej, jeżeli następuje zmiana jego wysokości wynikająca z przeprowadzenia transakcji o charakterze restrukturyzacyjnym (łączenie, przekształcenie, wniesienie aportem przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części). Ta zasada miałaby zastosowanie do SKA wówczas gdyby została ona uznana na gruncie ww. regulacji za spółkę kapitałową.

W przypadku natomiast uznania SKA za spółkę osobową wyżej opisana neutralność podatkowa nie znajdowałaby zastosowania.

Interpretacja ogólna Ministra Finansów wynika z wydania przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyroku z 22 kwietnia 2015 r. w sprawie C-357/13 Drukarnia Multipress, w którym stwierdzono, że art. 2 ust. 1 lit. b i c Dyrektywy 2008/7/WE należy interpretować w ten sposób, że za spółkę kapitałową w rozumieniu tych przepisów należy uznać spółkę komandytowo-akcyjną, jeżeli z charakteru prawnego tej spółki wynika, że tylko część jej kapitału i wspólników może spełniać warunki przewidziane w powyższym przepisie. Trybunał orzekł w tym zakresie, że art. 2 ust. 1 lit. b) i c) ww. dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że spółkę kapitałowo-akcyjną prawa polskiego uznaje się za spółkę kapitałową w rozumieniu owego przepisu, nawet jeżeli jedynie część jej kapitału i członków może spełnić przesłanki przewidziane w tym przepisie

Uznanie spółki komandytowo-akcyjnej za spółkę kapitałową oznacza stosowanie do niej regulacji dotyczących spółek kapitałowych wynikających z Dyrektywy 2008/7/WE.

Konsekwencje wyroku TSUE, które potwierdziła ww. interpretacja ogólna są takie, że:

  • nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych czynności opisane w ar. 2 pkt. 6 lit. c) ustawy podatku od czynności cywilnoprawnych zgodnie z którym wolne od podatku czynności związane wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje: 1) przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części, 2) udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów oraz czynności łączenia i przekształcenia tego typu spółek,
  • jak także wynika z ww. interpretacji ogólnej „Wyrok wydany przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczy aktu od chwili jego wejścia w życie i stosuje się go ex tunc do stosunków prawnych powstałych przed wydaniem orzeczenia, tj. od dnia 1 stycznia 2009 r., ze względu na okoliczność, iż Trybunał nie ograniczył skutku wyroku w czasie. Mając to na uwadze zasadne jest odstąpienie od sporów z podatnikami, jeżeli ich przedmiotem jest wykładnia przepisów nieuwzględniająca skutków wyroku wydanego w sprawie C-357/13 Drukarnia Multipress sp. z o.o.

Skoro zatem od 1 stycznia 2009 r. spółka komandytowo-akcyjna powinna być traktowana jako spółka kapitałowa – to otwiera to podatnikom drogę do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie i zwrot nadpłaty podatkowej we wszystkich tych przypadkach, w których czynności restrukturyzacyjne opisane wyżej zostały obciążone podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Pełny tekst interpretacji dostępnych jest pod na stronie Ministerstwa Finansów.

Polecane wpisy
ZACZEKAJ! NIE PRZEGAP!Czy wiesz, jaka spółka jest dla Ciebie najlepsza?

Jeśli nie, to zerknij na nowy cykl #Poznaj się na spółkach, który stworzyłam na moim siostrzanym blogu "Prawo dla księgowych".

Już teraz dostępna jest do pobrania darmowa "PORÓWNYWARKA SPÓŁEK", gdzie zestawiłam ze sobą wszystkie osiem spółek, w ramach których działać można obecnie na terenie RP.