Jak zaoszczędzić na podatkach do końca 2014 r…. cz. 2

W poprzednim wpisie była mowa o możliwości zastosowania jeszcze w roku 2014 r. pewnych korzystnych rozwiązań podatkowych np. w zakresie przekształceń spółek kapitałowych a dokładniej spółek będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych w spółki osobowe, czy też rozliczenia pewnych świadczeń w naturze.

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:Pozostałe tematy, | Data: . Tagi: , ,
wkłady pieniężne do spółek

W poprzednim wpisie była mowa o możliwości zastosowania jeszcze w roku 2014 r. pewnych korzystnych rozwiązań podatkowych np. w zakresie przekształceń spółek kapitałowych a dokładniej spółek będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych w spółki osobowe, czy też rozliczenia pewnych świadczeń w naturze.

Obok tego w roku 2014 – przed istotną zmianą przepisów Ustaw o podatkach dochodowych rozważyć można jeszcze:

1) skorzystanie z możliwości sprzedaży nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, które jednocześnie nie były – przez podatnika podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i uzyskującego przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej – ujęte w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:

  • Zaznaczyć należy, że zgodnie z uchwałą NSA zapadłą w składzie 7 sędziów z dnia 17 lutego 2014 r. (sygn. II FPS 8/13), którą szerzej komentowałam TUTAJ – „W stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2004 r. nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej w rozumieniu art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. „a” ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, które nie były ujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a które nie stanowią składników majątku wskazanych w art. 14 ust. 2c tej ustawy”. NSA wyjaśnił zatem tutaj, że w przypadku wykorzystywania przez przedsiębiorcę dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej własnej nieruchomości o charakterze użytkowym, nie wpisanej jednak przez podatnika do ewidencji działalności gospodarczej – przychód ze zbycia takiej nieruchomości nie będzie traktowany jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. W konsekwencji do sprzedaży takiej nieruchomości zastosowanie znajdować powinna zastosowanie ogólna regulacja z art. 10 ust. 1 pkt. 8) ustawy o PIT, skutkiem czego zbycie nieruchomości będzie w szczególności wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie,
  • Po nowelizacji Ustawy o podatku dochodowym do osób fizycznych do przychodów z działalności będzie się zaliczać przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących: a) środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, (…) c) składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych, d) składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust. 3 nie podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2c (obejmującym lokale i budynki mieszkalne). W konsekwencji zatem takiej zmiany przepisów do przychodów z pozarolniczej działalności zaliczane będą także przychody ze sprzedaży składników, które z uwagi na przewidywany okres ich używania krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych, jak również składników, których podatnik – pomimo takiego obowiązku – nie ujął w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
  • Biorąc pod uwagę pro fiskalną politykę Państwa realne pozostaje ryzyko sporów z organami podatkowy w zasad opodatkowania przychodów wykorzystywanych choćby tylko sporadycznie lub incydentalnie w działalności gospodarczej. Póki zatem czas – porządki w firmie należałoby uskutecznić jeszcze w roku bieżącym.

2) Spółki z Grup kapitałowych powinny rozważyć także opłacalność udzielenia pożyczek/kredytów w związku z istotnymi zmianami po 1.01.2015 r. w zakresie tzn. cienkiej kapitalizacji, wiążącej się z ograniczeniem możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odsetek od udzielonych pożyczek:

  • Obecnie w przypadku pożyczek (kredytów) udzielonych podatnikowi przez podmiot posiadający w kapitale podatnika minimum 25% udziałów (akcji) lub przez podmiot, w którym wspólnik taki posiada minimum 25% udziałów (akcji), wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów podlegają odsetki od takiej pożyczki, w części, w jakiej kwota zadłużenia podatnika wobec określonej grupy bezpośrednio z nim powiązanych podmiotów przekracza trzykrotną wartość jego kapitału zakładowego.
  • Zgodnie z nową regulacją ograniczeniem objęte będą także pożyczki od podmiotów powiązanych ze sobą w sposób pośredni, tj. także od spółek – babek,
  • Zmianie ulegnie pozycja bilansowa do której odnosić trzeba będzie wielkość zadłużenia – po 1.01.2015 r. będzie to nie 3-krotność kapitału zakładowego ale 1-krotność kapitałów własnych (a zatem wartości aktywów netto),
  • Zgodnie z nowelizacją Ustawy podatnik będzie miał prawo do odstąpienia od stosowania art. 16 ust. 1 pkt. 60) i 61) ustawy o CIT w tym zmienionym brzmieniu i do określenia globalnej maksymalnej wartości odsetek podlegających zaliczeniu do kosztów, obejmującej zarówno odsetki od pożyczek udzielonych podatnikowi bezpośrednio przez podmioty z nim powiązane, jak i od pożyczek udzielanych podatnikowi przez podmioty obce. Przepisy wskazują, że w takiej sytuacji zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, co do zasady, podlegać będą odsetki do wysokości odpowiadającej iloczynowi stopy referencyjnej NBP obowiązującej w ostatnim dniu poprzedzającym pierwszy dzień roku podatkowego powiększonej o 1,25 punktów procentowych i wartości podatkowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości (z wyłączeniem jednak wartości niematerialnych i prawnych). Drugi limit zaliczania do podatkowych kosztów odsetek płaconych przez podatnika odnosił się będzie do wysokości uzyskiwanych przez podatnika zysków operacyjnych, czyli zysków nieuwzględniających m.in. przychodów i kosztów finansowych. Zgodnie z proponowanym rozwiązaniem koszty odsetek nie będą mogłyby przekraczać połowy uzyskanego w danym roku zysku z działalności operacyjnej.
  • Zgodnie z przepisami przejściowymi, do pożyczek (kredytów) które zostaną faktycznie przekazane jeszcze do końca 2014 r., zastosowanie w zakresie cienkiej kapitalizacji znajdą regulacje obowiązujące obecnie.
  • Ze względu na istotność tego tematu warto, aby służby księgowe oraz doradcy podatkowi w poszczególnych podmiotach przeprowadzili symulacje kwotowe, tak, aby ustalić czy i kiedy opłacalne będzie udzielenie pożyczek przez podmioty funkcjonujące w Grupie.
Polecane wpisy
ZACZEKAJ! NIE PRZEGAP!Czy wiesz, jaka spółka jest dla Ciebie najlepsza?

Jeśli nie, to zerknij na nowy cykl #Poznaj się na spółkach, który stworzyłam na moim siostrzanym blogu "Prawo dla księgowych".

Już teraz dostępna jest do pobrania darmowa "PORÓWNYWARKA SPÓŁEK", gdzie zestawiłam ze sobą wszystkie osiem spółek, w ramach których działać można obecnie na terenie RP.