Ostatnie ciekawe orzeczenia sądów administracyjnych

Ostatnio ukazało się kilka orzeczeń sądów administracyjnych interesujących z punktu widzenia planowania podatkowego.

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:Podatek dochodowy od osób fizycznych, | Data: . Tagi: , , , , , , , , , ,
umorzenie udziałów

Orzeczenie NSA z dnia 28 lipca 2016 r. – sprawa o sygn. akt II FSK 1908/14

W orzeczeniu z dnia 28 lipca 2016 r. – sprawa o sygn. akt II FSK 1908/14 – NSA wskazał, że:

Przychód z korzystania przez podatnika z posiadanego znaku towarowego (w tym także ze znaku na który udzielono prawa ochronnego), a zatem także z odpłatnego udostępnienia praw do korzystania z tego znaku innym podmiotom, stanowi przychód z praw majątkowych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, niezależnie od tego, czy podatnik zawrze umowę o jego udostępnianie jako podmiot gospodarczy, czy też poza prowadzoną działalnością gospodarczą, a także niezależnie od rodzaju umowy, na podstawie której udostępnienie to nastąpi np. umowa dzierżawy na podstawie Kodeksu cywilnego

Orzeczenie to działa niestety na niekorzyść podatników – stanowiąc argument za opodatkowaniem przychodów z udostępnienia znaku towarowego podmiotowi trzeciemu – wg skali podatkowej a nie zryczałtowanym podatkiem od przychodu w wysokości 8,5%.

Na ten temat pisałam już artykule: Przychód z dzierżawy znaku towarowego opodatkowany ryczałtem od przychodów – stanowisko WSA w Łodzi.

Orzeczenie NSA z dnia 8 czerwca 2016 r. – sprawa o sygn. II FSK 1407/14

W orzeczeniu z dnia 8 czerwca 2016 r. – sprawa o sygn. II FSK 1407/14 NSA wskazał, że:

1. Zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 oraz art. 44 ust. 1, ust. 3f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zmiany w umowie spółki osobowej dotyczące zmiany udziałów wspólników w dochodach i stratach spółki, obowiązują od momentu wyrażenia przez wszystkich wspólników spółki zgody na dokonanie określonych zmian i wywołują one skutki na przyszłość, co oznacza, że przychody osiągnięte po tym dniu, jak również ponoszone koszty powinny być rozliczone przez wspólników według nowych proporcji. 2. Zmiany w umowie spółki osobowej dotyczące zmiany udziałów wspólników w dochodach i stratach spółki nie mogą stanowić podstawy do określenia za wcześniejsze okresy, w których zaliczki były regulowane zgodnie z obowiązującą w tym okresie proporcją odsetek za ich nieterminowe regulowanie usprawiedliwiając wydanie decyzji w oparciu o przepisy art. 52 § 1 i 2, art. 53 § 1 i 2 oraz art. 53a Ordynacji podatkowej.

Orzeczenie to zapadło w stanie faktycznym, w którym wspólnicy postanowili, że przez rok podatkowy zaliczki na podatek dochodowy w spółce osobowej będą ustalane wstępnie w proporcji do wkładów – natomiast ostateczny poziom udziału może być ustalony po zakończeniu roku – przy uwzględnieniu nie tylko ostatecznego wyniku finansowego lecz również stopnia w jakim poszczególni wspólnicy przyczynili się do uzyskania przychodów.

Podatnik zapytał organ czy zmiana, po zakończeniu roku obrotowego, proporcji w jakiej wnioskodawca uczestniczy w zysku spółki, spowoduje u niego konieczność korekty odprowadzonych w ciągu zakończonego roku obrotowego (podatkowego) zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

NSA wskazał w uzasadnieniu orzeczenia, że zaliczki na podatek dochodowy mają charakter odrębny od samego podatku i powinny być obliczane przy uwzględnieniu obowiązującego w tej dacie udziału w zysku. W przypadku zmiany udziału w zysku nie dochodzi do powstania zaległości podatkowej.

Z orzeczenia tego wynika zatem, że możliwe są zmiany w udziale w zyskach spółki osobowej i zmiany te wywołują skutki prawne „do przodu”, bez negatywnych konsekwencji podatkowych dla wspólników takiej spółki.

Polecane wpisy
ZACZEKAJ! NIE PRZEGAP!Czy wiesz, jaka spółka jest dla Ciebie najlepsza?

Jeśli nie, to zerknij na nowy cykl #Poznaj się na spółkach, który stworzyłam na moim siostrzanym blogu "Prawo dla księgowych".

Już teraz dostępna jest do pobrania darmowa "PORÓWNYWARKA SPÓŁEK", gdzie zestawiłam ze sobą wszystkie osiem spółek, w ramach których działać można obecnie na terenie RP.