Preferencyjna stawka podatku CIT a sposób powstania spółki

Począwszy od 1 stycznia 2017 r, niektórzy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mają możliwość skorzystania z preferencyjnej – bo wynoszącej 15% – stawki podatku CIT. Preferencyjna stawka podatku CIT – kto ją może stosować i jakie są wyłączenia i jak to się ma do zawiązania umowy spółki?

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:Podatek dochodowy od osób prawnych, Spółka akcyjna, Spółka z o.o., | Data: . Tagi: , , , , , ,
preferencyjna stawka podatku CIT

Preferencyjna stawka podatku CIT – kto może stosować 15% stawkę podatku CIT?

Niższą stawkę mogą stosować nowopowstałe podmioty podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych czyli najczęściej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne czy też spółki komandytowo-akcyjne.

Oczywiście stawka ta obowiązuje w pierwszym roku ich działalności oraz w latach następnych o ile podmiot taki będzie spełniać wymogi tzw. małego podatnika.

Zatem jeśli w poprzednim roku podatkowym Twoja spółka uzyskała przychody ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) poniżej równowartości 1 200 000 euro – to jesteś „małym podatnikiem” i jako taki możesz skorzystać z preferencyjnej stawki podatku CIT.

Wyłączenia z preferencyjnej stawki podatku CIT

Niektóre nowo powstałe spółki nie mogą jednak skorzystać z obniżonej stawki CIT. Dotyczy to generalnie tych przypadków gdzie spółka została utworzona w ramach czynności restrukturyzacyjnych typu podział, połączenie czy przekształcenie z wyłączeniem jednakże przekształcenia spółki podlegającej opodatkowaniu podatkiem CIT w inną spółkę także podlegającą opodatkowaniu takim podatkiem.

Zaznaczyć należy także, że preferencyjna stawka podatku CIT nie ma zastosowania do:

Podatnika, który został utworzony: (…) przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14   (…). (art. 19 ust. 1a pkt. 3) ustawy o CIT.

Z przepisu tego wynika, że sam sposób pokrycia początkowego kapitału zakładowego w spółce – na etapie powstania tego podmiotu – decyduje o możliwości lub braku możliwości zastosowania preferencyjnej stawki podatku CIT.

Ważny moment powstania, zawiązania umowy spółki

Zatem jeśli pierwotny kapitał zakładowy Twojej spółki zostałby pokryty przez Ciebie przedsiębiorstwem lub zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa lub wkładem niepieniężnym wchodzącym w skład przedsiębiorstwa przekraczającym równowartość 10.000 Euro, to spółka taka nie mogłaby korzystać z preferencyjnej stawki podatku CIT w roku założenia oraz w roku następnym.

Jeśli jednak postanowisz pokryć pierwotny kapitał zakładowy przy założeniu spółki wkładem pieniężnym, to późniejsze wkłady niepieniężne do takiego podmiotu nie będą w żadnym razie ograniczały stosowania przez Ciebie 15% stawki podatku CIT.

Przepis prawa wyłączający 15% podatek CIT odnosi się bowiem tylko do momentu powstania spółki i pierwotnego sposobu porycia jej kapitału zakładowego, a nie do późniejszych czynności związanych z podwyższeniem tego kapitału.

Potwierdzają to także interpretacje podatkowe np.:

  • interpretacja Dyrektora KIS z dnia 30.01.2018 r. – Sygnatura: 0114-KDIP2-3.4010.364.2017.1.PS
  • interpretacja z dnia 21 lipca 2017 r. o sygn. 0111-KDIB2-3.4010.28.2017.1. AZE
  • interpretacja z dnia 26 lipca 2017 r. o sygn. 0111-KDIB 1-3.4010.87.2017.2.AL.

***

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:

Polecane wpisy