Interpretacje podatkowe po 1 stycznia 2016 r.

Dzisiaj trochę informacyjnie – 1 stycznia 2016 r. to także moment wejścia w życie zmian w Ordynacji podatkowej, w tym także nowych regulacji w zakresie interpretacji indywidualnych oraz ogólnych. Cześć z nich wynika z ustawy z dnia 10.09.2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015, poz. 1649) oraz ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz. U. 2015, poz. 1269).

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:Ordynacja podatkowa, Spółka akcyjna, Spółka cywilna, Spółka jawna, Spółka komandytowa, Spółka partnerska, Spółka z o.o., | Data: . Tagi:
składki na ZUS w jednoosobowej spółce z o.o.

Najważniejsze zmiany w tym zakresie

Wśród najważniejszych zmian w Ordynacji podatkowej znajdują się:

  • prowadzenie jasnej regulacji zgodnie, z którą interpretacja ogólna powinna obejmować opis zagadnienia, w związku z którym jest dokonywana oraz wyjaśnienie zakresu oraz sposobu stosowania interpretowanych przepisów prawa podatkowego do opisanego zagadnienia wraz z uzasadnieniem prawnym

  • dalej wprowadzona zostanie zasada, zgodnie z którą jeśli dany stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe były już przedmiotem interpretacji ogólnej, wówczas organ nie będzie rozpatrywał wniosku o interpretację indywidualną – a jedynie wyda postanowienie o stwierdzeniu, że do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego opisanych we wniosku ma zastosowanie interpretacja ogólna, z jednoczesnym stwierdzeniem bezprzedmiotowości wniosku. Postanowienie takie będzie musiało obejmować konkretną interpretację ogólną, która ma tutaj zastosowanie wraz z podaniem miejsca publikacji. Na postanowienie to służyć będzie zażalenie, zatem przewidziany został tryb odwoławczy
  • Dyrektor Biura Krajowej Informacji Podatkowej (nowy organ podległy MF) – może zostać wyposażony przez Ministra Finansów w uprawnienie m.in. do zmiany interpretacji indywidualnych na etapie rozpatrywania wezwania do usunięcia naruszenia prawa, stwierdzania wygaśnięcia interpretacji indywidualnych, uchylania interpretacji indywidualnych i wydawania postanowień, o których mowa w powyżej, czy też ich zmiany. Wszystkie te uprawnienia mogą być udzielone w celu zapewnienia jednolitości i prawidłowości interpretacji indywidualnych, oraz w celu usprawnienia postępowania w sprawach dotyczących interpretacji indywidualnych
  • dalej nowe przepisy szczegółowiej opisują jakie elementy musi zawierać sama interpretacja indywidualna. Od 1.01.2016 r. interpretacja ta musi obejmować: 1) wyczerpujący opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, 2) ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z 3) uzasadnieniem prawnym tej oceny. Można odstąpić od uzasadnienia prawnego, jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie. Dotychczas przepis pomijał opis stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Zmiana ma zatem charakter uściślający
  • Wobec nowych możliwości wprowadzonych od 1.01.2016 r. tj. w szczególności w związku z możliwością wydawania postanowień o zastosowaniu do danej sprawy interpretacji ogólnej zmieniły się także uprawnienia Ministra Finansów. Dotychczas miał on możliwość dokonania z urzędu zmiany interpretacji ogólnej lub indywidualnej. Obecnie natomiast ma prawo do: 1) zmiany każdej z tych interpretacji, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej; 2) uchylenia wydanej interpretacji indywidualnej i umorzenia postępowanie w sprawie wydania interpretacji, jeżeli w dniu jej wydania istniały przesłanki odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej, 3) stwierdzenia wygaśnięcia interpretacji indywidualnej, jeżeli jest ona niezgodna z interpretacją ogólną wydaną w takim samym stanie prawnym, 4) uchylenia wydanej interpretacji indywidualnej i wydania postanowienie o zastosowaniu interpretacji ogólnej, 5) zmiany ww. postanowienia, w przypadku zmiany interpretacji ogólnej wskazanej w tym postanowieniu, 6) uchylenia ww. postanowienia, jeżeli przedstawione we wniosku stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe nie odpowiadają zagadnieniu będącemu przedmiotem wskazanej w postanowieniu interpretacji ogólnej, i do przekazania wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej do ponownego rozpatrzenia
  • Zmienione przepisy wprowadziły też możliwość wystąpienia przez wnioskodawcę z żądaniem poinformowania go telefonicznie albo za pomocą środków telekomunikacji elektronicznej o dacie wydania interpretacji indywidualnej oraz o zawartej w niej ocenie jego stanowiska albo o innym sposobie rozstrzygnięcia sprawy
  • Istotnym novum pozostaje wprowadzenie interpretacji wspólnych a zatem możliwość wystąpienia z wnioskiem o wydanie interpretacji przez dwóch lub więcej zainteresowanych uczestniczących w tym samym zaistniałym stanie faktycznym albo mających uczestniczyć w tym samym zdarzeniu przyszłym (wniosek wspólny). Podmioty te wskazują jednego z nich, który ma być stroną postępowania i do którego np. jest kierowana główna korespondencja w sprawie. Innowacją jest także możliwość wystąpienia z wnioskiem o interpretację podatkową przez zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym.

Zmiany, w części przynajmniej powinny być korzystne, głównie jeśli chodzi o ujednolicenie stanowisk organów podatkowych.

Problem w tym, że czasami diabeł tkwi w szczegółach. Zobaczymy jak będzie…

Polecane wpisy
ZACZEKAJ! NIE PRZEGAP!Czy wiesz, jaka spółka jest dla Ciebie najlepsza?

Jeśli nie, to zerknij na nowy cykl #Poznaj się na spółkach, który stworzyłam na moim siostrzanym blogu "Prawo dla księgowych".

Już teraz dostępna jest do pobrania darmowa "PORÓWNYWARKA SPÓŁEK", gdzie zestawiłam ze sobą wszystkie osiem spółek, w ramach których działać można obecnie na terenie RP.