Subiektywny przegląd podatkowy dla spółek / STYCZEŃ 2020

Sprawdź 1. wydanie cyklu Subiektywny przegląd podatkowy dla spółek w 2020 / STYCZEŃ 2020

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:Podatek dochodowy od osób fizycznych, Podatek dochodowy od osób prawnych, Podatek od towarów i usług, Spółka akcyjna, Spółka jawna, Spółka komandytowa, | Data: . Tagi: , , , , , , , , , , , , , , ,
przegląd podatkowy styczeń 2020

WAŻNE W PODATKACH

Podatek od towarów i usług

Jeszcze przed końcem 2019 r. w związku ze zmianą przepisów podatkowych zostały opublikowane objaśnienia podatkowe dotyczące podatku od towarów i usług.

Dotyczą one dwóch zasadniczych tematów tj. stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP) oraz wykazu podatników tj. tzw. białej listy podatników VAT.

Aby uwolnić się od odpowiedzialności w przypadku uregulowania zobowiązania z faktur na rachunek bankowy inny niż podany na białej liście podatników VAT konieczne jest złożenie zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek bankowy inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w Wykazie podatników VAT. Formularz ZAW-NR oraz informacje w tym zakresie dostępne są na stronie Ministerstwa Finansów.

Pamiętaj, że masz tylko 3 dni na złożenie takiego zawiadomienia, aby

  • zaliczyć zapłatę należności na rachunek bankowy wystawcy faktury VAT do kosztów uzyskania przychodów w PIT i CIT i
  • uwolnić się od odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe dostawcy towarów lub usługodawcy w VAT, związane z tą transakcją.

Podatek dochodowy

Mikrorachunek podatkowy

Przypomnieć trzeba, że począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r.  płatności w zakresie PIT, CIT, VAT (z wyłączeniem karty podatkowej, VAT-14, VAT w imporcie) muszą być dokonywane na mikrorachunek podatkowy wygenerowany indywidualnie dla każdego podatnika na podstawie numeru PESEL (dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej) lub NIP dla pozostałych podmiotów. Ze względu na enigmatyczną treść przepisów oraz całą masę wątpliwości na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pojawiła się Zakładka Pytania i odpowiedzi gdzie można szukać dodatkowych informacji.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Od 1 stycznia 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2544).

Ww. Rozporządzenie zastąpiło Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. z 2017 r. poz. 728 oraz z 2018 r. poz. 1779).

Zmienione Rozporządzenie w porównaniu do poprzednio obowiązującego:

  • wyłącza dotychczasowy obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia,
  • wyłącza obowiązek prowadzenia kart przychodów pracowników,
  • wprowadza obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów przez przedsiębiorstwa w spadku oraz spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku.

CIEKAWE ORZECZENIA I INTERPRETACJE

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 22 listopada 2019 r sygn. sygn. 0111-KDIB2-1.4010.415.2019.2.AT)

Z interpretacji tej wynika, że nie ma podatku dochodowego od osób prawnych w spółkach z o.o. które zostały zlikwidowane, a przed wykreśleniem z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nie spłaciły swoich zobowiązań pożyczkowych. O ile strony (pożyczkodawca oraz spółka z o.o. podlegająca likwidacji) nie spisały odrębnego porozumienia zwalniającego spółkę z o.o. z obowiązku zwrotu pożyczki – wykreślenie spółki z rejestru nie powoduje powstania po stronie spółki przychodu do opodatkowania z tzw. nieodpłatnych świadczeń.

Warto zaznaczyć, że w standardowych sytuacjach, jeśli dany podmiot zostaje zwolniony z płatności pojawia się przychód odpowiadający tradycyjnie wartości zaoszczędzonego wydatku.

W analizowanej sytuacji nie dochodzi jednak do umownego zwolnienia z długu, nie powstaje zatem przychód do opodatkowania.

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 30 grudnia 2019 r. sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.533.2019.4.MD

W ww. interpretacji podatkowej organ potwierdził, że w przypadku przekształcenia spółki jawnej w spółkę komandytową nie dochodzi do takiej zmiany umowy leasingowej, która skutkowałaby ograniczeniami w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodu rat od leasingu samochodu osobowego. Generalnie limit 150.000 zł. nie dotyczy umów zawartych do końca 2018 r. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy umowa zostanie zmieniona lub odnowiona – wówczas trzeba stosować nowe przepisy. Zaznaczyć trzeba, że przekształcenie spółki jawnej wiąże się z sukcesją prawną i podatkową, i powoduje tylko formalną zmianę oznaczenia leasingobiorcy w umowie leasingowej. Poza tym umowa pozostaje aktualna w dotychczasowej postaci. Wobec tego organ podatkowy stwierdził, że:

Wobec powyższego należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że pomimo zmiany formy prawnej Spółki, wynikającej z jej przekształcenia, zmiana ta nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Wobec powyższego do umów leasingu dotyczących samochodów osobowych zawartych przed 1 stycznia 2019 r. stosuje się przepisy ustawy o podatku dochodowym w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r.”.

W konsekwencji przekształcenie spółki, która zawarła umowę leasingową przed końcem 2018 r. nie ma wpływu na sytuację podatkową spółki powstałej w wyniku przekształcenia, a w szczególności na dotychczasowe zasady zaliczania rat leasingowych do kosztów podatkowych.

Interpretacja Dyrektora Krajowej informacji Skarbowej z dnia 9 grudnia 2019 r sygn. DPP13.8221.195.2017.CPIJ oraz sygn. DPP13.8221.198.2017.CPIJ

Obie ww. interpretacje zostały wydane w trybie zmiany poprzednio wydanych stanowisk organów podatkowych. Dotyczą one pojęcia „transakcja” w przypadku umów ramowych w kontekście wyłączania z podatkowych kosztów uzyskania przychodów płatności gotówkowych powyżej 15.000 zł brutto.

Tezy wynikające z ww. interpretacji można podsumować w ten sposób, że:

  • generalnie płatności częściowe z jednej umowy ramowej trzeba traktować jako elementy jednej transakcji, w konsekwencji nie jest tak, że każda z płatności może być potraktowana jako samodzielna transakcja,
  • jeśli w takim przypadku w sytuacji pierwszej płatności strony umowy nie wiedzą, jak długo umowa taka będzie obowiązywać i jaka będzie jej łączna wartość, natomiast wiedzą, że w przypadku najkrótszego możliwego terminu obowiązywania umowy (tj. do upływu przewidzianego okresu wypowiedzenia) limit 15.000 zł nie zostanie przekroczony – płatności do momentu przekroczenia limitu ustawowego mogą być dokonywane w gotówce;
  • natomiast jeśli strony nie będą wiedziały, jak długo obowiązywać będzie umowa i jaka będzie łączna jej wartość, wiedzą natomiast, że w przypadku najkrótszego możliwego terminu obowiązywania tej umowy suma wynagrodzeń pewnych (tj. takich, które będzie trzeba zapłacić zanim upłynie okres wypowiedzenia) przekroczy limit, to od pierwszej płatności powinny być one rozliczane bezgotówkowo.

Z ww. interpretacji tej generalnie wynika jeszcze jeden wniosek. W przypadku umów ramowych generalnie bezpieczniej jest dokonywać wszystkich płatności na rachunek bankowy kontrahenta, skoro przepisy napisane są w sposób niejasny a interpretacje podatkowe zmienne.

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 20 listopada 2019 r. sygn. S-ILPP1/4512-1-201/16/19-S/MC

We wniosku o wydanie interpretacji podatkowej wnioskodawca – osoba fizyczna wskazał, że on oraz inna osoba fizyczna zamierzają założyć spółkę jawną. Do spółki tej ww. osoby zamierzają wnieść wkład niepieniężny w postaci praw do znaku słowno-graficznego. Ww. znak słowno-graficzny a zasadniczo udziały w tym znaku (po 50%) zostały uzyskane przez ww. osoby fizyczne na skutek darowizny. Znak (udział w znaku) stanowi majątek prywatny Wnioskodawcy, który nie wykorzystywał go do tej pory do działalności gospodarczej. Znak dla celów aportu zostanie wyceniony wg jego wartości rynkowej. Wnioskodawca chciał uzyskać informację, czy wniesienie przedmiotowego aportu do spółki będzie opodatkowane po jego stronie podatkiem VAT.

Po rozpoznaniu wniosku (wcześniej wniosek o interpretację przeszedł cały proces łącznie z wydaniem wyroku przez NSA w Warszawie) organ ostatecznie potwierdził stanowisko podatnika, który wskazywał na brak podatku VAT przy tej operacji.

Dyrektor KIS uznał, że:

„(…) dostawa towarów/świadczenie usług podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy dokonywana będzie przez podmiot mający status podatnika, a dodatkowo działającego w takim charakterze w odniesieniu do danej transakcji. Istotnym dla określenia, że w odniesieniu do konkretnej czynności, mamy do czynienia z podatnikiem podatku VAT jest stwierdzenie, że prowadzi on działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy. W kontekście powyższego nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje jednorazowych lub okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana ściśle regularna zapłata oraz nie prowadzi zorganizowanej, czy zarejestrowanej działalności gospodarczej. Dokonywanie określonych czynności poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej, również nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności”.

„(…)stwierdzić należy, że przekazanie w formie aportu prawa do znaku towarowego w postaci posiadanego udziału przez Wnioskodawcę na rzecz spółki jawnej (która w przyszłości – jako podmiot posiadający odrębność podatkową – zamierza przedmiotowy znak wykorzystywać do celów prowadzonej przez nią pozarolniczej działalności gospodarczej), nie będzie stanowić działalności gospodarczej, w rozumieniu cytowanego art. 15 ust. 2 ustawy, a Wnioskodawca nie wystąpi dla tej czynności jako podatnik VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy. Powyższe wynika z faktu, że Zainteresowany nie prowadził działalności gospodarczej, a prawo do znaku towarowego uzyskał w drodze darowizny do majątku osobistego, jednocześnie z prawa do tego znaku nie korzystał w sposób ciągły dla celów zarobkowych, lecz w sposób jednorazowy dokonał jego aportu”.

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 9 października 2019 r sygn. ITPB3/4510-331/16-12/19-S/KP

Ww. interpretacja podatkowa dotyczyła operacji polegającej na przyłączeniu spółki osobowej (jawnej, komandytowej) do spółki kapitałowej w zamian za udziały wydane wspólnikom spółki osobowej. Przy czym konstrukcja przyjęta przez wspólników zakładała, że wspólnicy spółki przejmowanej obejmą udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki przejmującej, natomiast ewentualna nadwyżka wartości majątku spółki przejmowanej ponad wartość nominalną udziałów przyznanych wspólnikom spółki przejmowanej zostanie odniesiona na kapitał zapasowy spółki.

Pytanie Wnioskodawcy dotyczyło tego, czy tego typu połączenie podmiotów wiąże się z powstaniem po stronie spółki kapitałowej – spółki przejmującej przychodu do opodatkowania.

Dyrektor KIS wydał ostatecznie interpretację (po przejściu przez Wnioskodawcę całej procedury odwoławczej), w której przyznał podatnikowi rację uznając, że jest to operacja neutralna podatkowo dla spółki przejmującej.

„(…) w przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę majątku Spółki osobowej, w zamian za który wspólnikom Spółki osobowej wydane zostaną udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Wnioskodawcy zastosowanie znajdzie art. 12 ust. 4 pkt 4 Ustawy o CIT. Ponadto, na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 11 Ustawy o CIT w przypadku objęcia udziałów przez wspólników Spółki osobowej (spółki przejmowanej) w podwyższonym kapitale spółki przejmującej (Wnioskodawcy) ewentualna nadwyżka wartości majątku spółki przejmowanej ponad wartość nominalną udziałów przyznanych wspólnikom Spółki osobowej, odniesiona na kapitał zapasowy spółki przejmującej (Wnioskodawcy), tzw. agio, nie stanowi przychodu dla Spółki z o.o. W konsekwencji, w związku z art. 12 ust. 4 pkt 4 i pkt 11 Ustawy o CIT, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu podatkowego z tytułu przejęcia przez niego Spółki osobowej”.

 

Polecane wpisy
ZACZEKAJ! NIE PRZEGAP!Czy wiesz, jaka spółka jest dla Ciebie najlepsza?

Jeśli nie, to zerknij na nowy cykl #Poznaj się na spółkach, który stworzyłam na moim siostrzanym blogu "Prawo dla księgowych".

Już teraz dostępna jest do pobrania darmowa "PORÓWNYWARKA SPÓŁEK", gdzie zestawiłam ze sobą wszystkie osiem spółek, w ramach których działać można obecnie na terenie RP.